DOI: 10.46793/UVP21

Download full text in PDF  

САДРЖАЈ

Начелна разматрања о услугама

Драган Вујисић, ВЛАДАВИНА ПРАВА И УСЛУГЕ (doi:10.46793/UVP21.003V)

Снежана Миладиновић Дробнич, САВРЕМЕНА УСЛУЖНА ПРАВИЛА И ВЛАДАВИНА ПРАВА (doi:10.46793/UVP21.041M)

Срећко Јелинић,  ВЛАДАВИНА ПРАВА И СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА – услуге и владавина права – треба ли, а ако треба – како провести редизајн правног сустава у циљу остварења уводно назначених уставних парадигми (doi:10.46793/UVP21.057J)

Ана Опачић, Владимир Врховшек, ВЛАДАВИНА ПРАВА НА „УСЛУЗИ“ НАРОДУ, КРОЗ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ (doi:10.46793/UVP21.081O)

Пословне и прометне услуге

Игор Камбовски, ИНДИВИДУАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И АУТОМАТИЗОВАНО ПРЕГОВАРАЊЕ КОД ЕЛЕКТРОНСКИХ УГОВОРА (doi:10.46793/UVP21.091K)

Славко Ђорђевић, ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОРНО ЗАСТУПАЊЕ (doi: 10.46793/UVP21.099DJ)

Стефан Шокињов, ИЗУЗИМАЊЕ УГОВОРА О ИСТРАЖИВАЊУ И РАЗВОЈУ ОД ПРАВНОГ ДЕЈСТВА КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ (doi:10.46793/UVP21.115S)

Андреј Мићовић, ТРГОВИНСКЕ УСЛУГЕ (doi: 10.46793/UVP21.131M)

Самир Манић, КАУЗА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ (doi:10.46793/UVP21.147M)

Милена Галетин, Викториа Чишмадиане,  УТИЦАЈ СТРАНИХ УЛАГАЊА У ЖУПАНИЈИ ВЕСПРЕМ И БАЛАТОН РЕГИОНУ: ЈЕДАН ДРУГАЧИЈИ ПРИСТУП (doi:10.46793/UVP21.171G)

Немања Пандуревић, ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ (doi:10.46793/UVP21.187P)

Финансијске и банкарске услуге

Хрвоје Качер, Бланка Качер, Домагој Олујић, КАКО ОЦИЈЕНИТИ КЉУЧНЕ СУДИОНИКЕ У РАСПЛИТАЊУ ПРОБЛЕМА ДЕВИЗНЕ КЛАУЗУЛЕ У ШВИЦАРСКИМ ФРАНЦИМА ИЛИ ГОРДИЈСКОГ ЧВОРА SUI GENERIS (doi:10.46793/UVP21.203K)

Јасмина Лабудовић Станковић, ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЕМИСИЈОМ КОРПОРАТИВНИХ ОБВЕЗНИЦА (doi:10.46793/UVP21.225LS)

Мирослав Милосављевић, Исидора Милошевић, Јелена Милосављевић, ТЕРМИНОЛОШКО И ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ БАНКЕ КАО СУБЈЕКТА УСЛУЖНОГ ПРАВА (doi:10.46793/UVP21.243M)

Осигурање

Зоран Миладиновић,  ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ) (doi:10.46793/UVP21.255M)

Лорис Беланић, Бојан Баретић, ОСИГУРАНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ ПРЕКИДА ПОСЛОВАЊА (doi:10.46793/UVP21.281B)

Данијела Глушац, ОСИГУРАЊЕ ОД САЈБЕР ОДГОВОРНОСТИ (doi:10.46793/UVP21.299G)

Туризам

Диего Аугусто Бенитез, РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА ПРИРОДИ (doi:10.46793/UVP21.309B)

Ванда Божић, УСЛУГЕ И УГОВОР О АЛОТМАНУ (doi:10.46793/UVP21.321B)

Спорт

Ненад Ђурђевић, УГОВОРИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (doi:10.46793/UVP21.339DJ)

Услуге од општег интереса

Волфганг Рорбах, СВЕТ РАДА И СВЕТ УСЛУГА ПОСЛЕ КОРОНЕ (doi:10.46793/UVP21.367R)

Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић, ПОСРЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА (doi:10.46793/UVP21.377S)

Нина Планојевић,  ПРИНУДНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ (doi:10.46793/UVP21.391P)

Милан Палевић, ПОЈЕДИНА ЗНАЧАЈНА ПИТАЊА РЕСТИТУЦИЈЕ О ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И КВАЛИТЕТУ УСЛУГА (doi:10.46793/UVP21.409P)

Драган Батавељић, УСЛУГЕ ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (doi:10.46793/UVP21.431B)

Срђан Владетић, БИБЛИОТЕКА ОКТАВИЈИНОГ ТРЕМА (BIBLIOTHECA PORTICUS OCTAVIAE) (doi:10.46793/UVP21.449V)

Бојан Урдаревић, ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПУТЕМ МАСОВНОГ РАДА (CROWDWORK) (doi:10.46793/UVP21.459U)

Тамара Ђурђић Милошевић, ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ФОРМА УГОВОРА У НАСЛЕДНОМ ПРАВУ (doi:10.46793/UVP21.471DM)

Ратомир Антоновић, СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВЕЛИКИМ ГРАДОВИМА СРБИЈЕ (doi:10.46793/UVP21.487A)

Право интернета

Соња Лучић, ЈАЧАЊЕ ПРИНЦИПА НЕУТРАЛНОСТИ ИНТЕРНЕТА КРОЗ ПРАКСУ СУДА ПРАВДЕ ЕУ (doi:10.46793/UVP21.505L)

Медијске услуге

Јелена Вучковић, НЕКА ПИТАЊА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ МЕДИЈСКИХ УСЛУГA (doi:10.46793/UVP21.521V)

Ружица Кијевчанин, MEДИЈИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ИЗБОРЕ (doi:10.46793/UVP21.539K)

Здравство и социјална заштита

Драгица Живојиновић, ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА ЛЕКАРА (doi:10.46793/UVP21.553Z)

Вељко Влашковић, ОСВРТ НА ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СА ТЕЖИШТЕМ НА ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА (doi: 10.46793/UVP21.569V)

Драгана Петровић, ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ОРГАНА – нормативна основа за деловање – искуства појединих земаља (doi:10.46793/UVP21.587P)

Драгана Ћорић, О ПСИХОТЕРАПИЈСКОЈ ЕТИЦИ (doi:10.46793/UVP21.613C)

Драган Дакић, МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ МАТЕРИЈАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И ОБИМ РЕПРОДУКТИВНИХ УСЛУГА (doi:10.46793/UVP21.629D)

Александра Павићевић, ЕУТАНАЗИЈА КАО КРАЈЊИ ИЗРАЗ ЛИЧНОГ ПРАВА ЧОВЕКА НА САМООДРЕЂЕЊЕ (doi:10.46793/UVP21.647P)

Управа

Љубиша Дабић, ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА КАО СПЕЦИФИЧНА ЈАВНА УСЛУГА (doi:10.46793/UVP21.669D)

Срђан Ђорђевић, САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (doi:10.46793/UVP21.699DJ)

Зоран Јовановић, ДРЖАВНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА ПОСЕБНЕ (УПРАВНЕ) ОРГАНИЗАЦИЈЕ У МИЉЕУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА (уз осврт на услуге појединих посебних организација) (doi:10.46793/UVP21.711J)

Милан Рапајић, ПОСЕБНЕ (УПРАВНЕ) ОРГАНИЗАЦИЈЕ У МИЉЕУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА (уз осврт на услуге појединих посебних организација) (doi: 10.46793/UVP21.725R)

Миливоје Лапчевић, „БУЏЕТИРАЊЕ ОД НУЛЕ“ КАО ПОЛУГА ЕФЕКТИВНОСТИ ЈАВНИХ УСЛУГА (doi:10.46793/UVP21.773L)

Образовање

Дејан Матић, ТЕОЛОШКЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И АУТОНОМИЈА УНИВЕРЗИТЕТА (doi: 10.46793/UVP21.787M)

Никола Ивковић, ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (doi:10.46793/UVP21.799I)

Одговорност пружалаца и заштита корисника услуга

Мирјана Кнежевић,  МИНИМАЛНИ НИВО ЗАШТИТЕ ПУТНИКА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ – РЕШЕЊА ЕВРОПСКЕ РЕГУЛАТИВЕ И ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА (doi:10.46793/UVP21.815K)

Жељко Никач, Божидар Форца, МЕЂУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА (doi:10.46793/UVP21.831N)

Борко Михајловић, ДВОСТРУКИ КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА КАО ПОСЕБАН ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА (doi:10.46793/UVP21.851M)

Услуге и кривична одговорност

Снежана Соковић, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАО ДЕО ФОРМАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ МАЛОЛЕТНИКА (doi:10.46793/UVP21.875S)

Иван Д. Милић, ПРОПИСИВАЊЕ, ИЗРИЦАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ (doi:10.46793/UVP21.895M)

Услуге и друга са њима повезана питања

Мирослав Миловић, ПРАВО НА ТЕЛО КОД НИЧЕА И ФУКОА (doi:10.46793/UVP21.913M)

Владимир Козар, ОСТВАРИВАЊЕ ЗАЛОЖНИХ ПРАВА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ ИЗ ВРЕДНОСТИ ОПТЕРЕЋЕНЕ ИМОВИНЕ (doi:10.46793/UVP21.929K)

Предраг Стојановић, ЕКОЛОШКА УЛОГА ОПОРЕЗИВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (doi:10.46793/UVP21.961S)

Дејан Бодул, Хана Поробија,  ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА ВЈЕШТАЧЕЊЕМ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ: остварују ли се начела владавине права? (doi:10.46793/UVP21.975B)

Јасмина Крштенић, УСЛУГЕ И ВЛАДАВИНА ПРАВА – нека питања из области права мора и својеврсних услуга државама у духу владавине права (doi:10.46793/UVP21.993K)

Марија Милојевић, УСЛУГА НАМИРЕЊА ИМОВИНСКОПРАВНОГ ЗАХТЕВА (doi:10.46793/UVP21.1005M)

Јелена Јанковић, НАЧЕЛО ПРИЛАГОЂЕНОСТИ УСЛУГЕ И ПРАВО НА СЛОБОДАН ИЗБОР (doi:10.46793/UVP21.1023J)

Урош Радуловић, Владимир Ердоглија, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ДАВАЛАЦ ИЗДРЖАВАЊА КОД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ (doi:10.46793/UVP21.1037R)

Биљана Гавриловић, ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЗЕЛЕНАШКЕ УСЛУГЕ У СРПСКОМ ПРАВУ (doi:10.46793/UVP21.1055G)

Милица Маринковић, РАЗВИТАК ФРАНЦУСКЕ АДВОКАТУРЕ У XIX ВЕКУ (doi:10.46793/UVP21.1067M)