Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 187-195

АУТОР: Михаило М. Шћепановић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.187Q

САЖЕТАК:

Рад се заснива на анализи односа историје стандардизације српског језика и његових преименованих варијанти, међу којима се појављује и црногорски језик. Аутор овде показује на који начин се, после 30 година научних интервенција српских лингвиста, покушава да се тзв. црногорски језик у српској научној јавности покаже као жртва од стране српских „лингвонационалиста”.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лингвистика, стандардизација, српски језик, историја језика, језичка еволуција, лингвополитика, „црногорски језик”.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Бојовић (2011): Драга Бојовић, Црногорски језичко-ментални инжење- ринг, Октоих, 1‒2, Подгорица, 79–96.
 • Бојовић (2015): Драга Бојовић, Методе потискивања српског језичког идентитета у Црној Гори (перспективе и излаз), Српски језик и ћирилица осно- ве српског идентитета, Подгорица, 26–31.
 • Глушица (1997): Рајка Глушица, Нека колебања у нашим правописним приручницима у односу на ијекавску норму, Трећи лингвистички скуп „Бошко- вићеви дани”, Подгорица: ЦАНУ, 249–256.
 • Ковачевић (1999): Милош Ковачевић, У одбрану језика српскога и даље, Београд: Требник.
 • Ковачевић, Шћепановић (2001): Милош Ковачевић, Михаило Шћепано- вић, Товари лингвистичких несувислости, Српски језик 6, Београд, 621–649.
 • Ковачевић (2003): Милош Ковачевић, Српски језик и српски језици, Бео- град: СКЗ‒БИГЗ.
 • Ковачевић (2003а): Милош Ковачевић, Језик и лингвистички дудуци, Свевиђе 7, Никшић.
 • Ковачевић (2015): Милош Ковачевић, Актуелно стање српског језика – пут ка губљењу српског идентитета, Српски језик и ћирилица основе српског идентитета, Подгорица, 188–205.
 • Кордић (2009): Snježana Kordić, Jezik i nacionalizam, Zagreb: Durieux. Петровић (2003): Драгољуб Петровић, Обеспамећени језик у црногор-
 • ском уставу, Свевиђе 7, Никшић.
 • Петровић (2005): Драгољуб Петровић, Аветлук без лијека, Распеће језика српскога 2, 13–16.
 • Петровић (2006): Драгољуб Петровић, Језик са чактаром, Зборник радова Српски народ у новом уставу Црне Горе – Уставни геноцид над Србима, Подго- рица: Српско народно вијеће, 123–130.
 • Петровић (2015): Драгољуб Петровић, Затирање Срба у Црној Гори или цртице о сердарским и несојским временима, Зборник радова Српски језик и ћирилица основе српског идентитета, Подгорица: Књижевна задруга Српског народног вијећа, 233–247.
 • РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, Нови Сад: Матица српска.
 • Стојановић (2011): Јелица Стојановић, Путевима српског језика и ћирилице, Никшић: Издавачки центар Матице српске – Друштво чланова у Црној Гори.
 • Стојановић (2011а): Јелица Стојановић, Српски језик у Црној Гори у огле- далу лингвистике и политике, Октоих 1‒2, Подгорица, 55–78.
 • Ћорић (2005): Божо Ћорић, Злоупотреба једног лингвистичког термина,
 • Шести лингвистички скуп „Бошковићеви дани”, Подгорица: ЦАНУ, 21–28.
 • Ћупић (2003): Драго Ћупић, Црногорски језик, вражја работа, Свевиђе, 7, Никшић.
 • Ћупић (2004): Драго Ћупић, Аветна лингвистика створила црногорски језик, Свевиђе 19, Никшић.
 • Шћепановић (2003): Михаило Шћепановић, О језику црнозборскоме, Свевиђе 7, Никшић.
 • Шћепановић (2005): Михаило Шћепановић, Црногорски жигови и по- бацкуљска памет, Распеће језика српскога 2, Никшић.