Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 135-144

АУТОР: Зоран Аврамовић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.135A

САЖЕТАК:

У раду се критички разматра став о апсолутној слободи књижевног (умет- ничког) стваралаштва. Истиче се разлика између опште и књижевне слободе. У другом делу указује се на различите границе књижевног стваралаштва у антидемократским и демократским системима. У првима је реч о јавној власти а у другима читаоци, критичари, тржиште, културне институције представљају границе уметничкој слободи. У закључном делу подвлачи се тврдња да критика, осуда (одбацивање од стране појединаца и неких институција) књижевног садржаја у демократији не значи угрожавање слободе књижевног стваралаштва због чињенице постојања множине других издавача и културних установа. Оспорава се и тврдња о апсолутној слободи стваралаштва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

слобода, књижевност, (не)демократија, друштвене границе.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Аврамовић (2008): З. Аврамовић, Социологија и књижевност, Београд: Рашка школа.
  • Аврамовић (2017): З. Аврамовић, Социолошко читање књижевности, Београд: Evro book.
  • Велек, Ворен (1985): R. Velek, O. Voren, Teorija književnosti, Beograd: Nolit.
  • Токвил (1990): A. Tokvil, Demokratija u Americi, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Z. Stojanovićа.