ИСТОРИЈА КАО ИСХОДИШТЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ, КРОЗ ВЕКОВЕ И ДАНАС

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 121-134

АУТОР: Душко Бабић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.121B

САЖЕТАК:

У овом раду идентитет српске књижевности посматра се у светлу њене супстанцијалне парадигме – усмерености на историју и судбину народа, од Светог Саве до нашег времена. Начињен је пресек кроз књижевноисторијске епохе, у којем се показује да је етноцентричност трајно, субжанровско својство српске књи- жевности, проистекло из бића српског народа и његове „посебне осетљивости” за властиту историју. У другом делу рада указује се на појаве напуштања српске поетичке парадигме под притиском неоколонијалног наметања хибридног идентитета, који настоји да из културе и књижевности потисне српски национални префикс.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српска књижевност, народ, традиција, историја, идентитет, промене, транзиција

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Антонић (2020): Слободан Антонић, Демонтажа културе, Београд: Catena mundi.
 • Атанацковић (2017): Дејан Атанацковић, Лузитанија, Београд: Бесна ко- била.
 • Владушић (2018): Слободан Владушић, Књижевност и коментари, Бео- град: Службени гласник.
 • Басара (2020): Svetislav Basara, Kontraendorfin, Beograd: Laguna. Булатовић (2017): Борис Булатовић, Оклеветана књижевност, Нови Сад: Научно удружење за развој српских студија.
 • Деретић (2020): Јован Деретић, Пут српске књижевности, Београд: Срп- ска књижевна задруга.
 • Илић (2019): Саша Илић, Пас и контрабас, Београд: „Орфелин”.
 • Караџић (2014): Вук Стефановић Караџић, Мала простонародна славено- сербска пјеснарица, 1814, Предисловије, у: Срби сви и свуда, приредио Душан Иванић, Андрићград: Андрићев институт, 45–51.
 • Ковић (2019): Милош Ковић, Завети, Београд: Catena mundi.
 • Николић (2019): Ненад Николић, Идентитет српске књижевности, Бео- град: Српска књижевна задруга.
 • Новаковић (2020): Стојан Новаковић, Српска књига, њени продавци и чи- таоци у XIX веку, Бањалука: Центар за српске студије.
 • Саид (2002): Едвард Саид, Култура и империјализам, Београд: Београд- ски круг.
 • Самарџић (1981): Радован Самарџић, Историјски карактер Срба, у збор- нику: Дело Иве Андрића у контексту европске књижевности и културе, Бео- град: Задужбина Иве Андрића.