НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ И ИДЕНТИТЕТСКЕ ПРОМЕНЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 107-120

АУТОР: Бошко J. Сувајџић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.107S

САЖЕТАК:

У новим приступима народној књижевности у настави посебно се издвајају питања класификације и терминологије, феномен ауторства, процес усменог спевавања и традирања, сложеност рецепције и особености поетике усмених жанрова. Истичу се интернационални фонд мотива, специфичност сижејних модела народне књижевности, интертекстуалност и мултидисциплинарни приступ. Тумаче се појмови усмене формуле и формулативности као неки од најважнијих појмова у склопу усмене поетске граматике. У свим тим поетичким истраживањима не сме се сметнути с ума идентитетски карактер српске народне књижевности као „наше класике, једине и праве” (Васко Попа), као и специфичних улога којe она има у настави и образовању, од естетске, етичке, спознајне, културолошке, до васпитно- образовне функције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

народна књижевност, фолклор, идентитетске промене, жанр, терминологија, настава, српска књижевност.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Антонијевић (2005): Драгана Антонијевић, Антропологија фолклора – пер- спективе истраживања, у: Етнологија и антропологија: стања и перспективе, Зборник Етнографског института САНУ 21, главни и одговорни уредник Драгана Радојичић, Београд: Српска академија наука и уметности, 245–251.
 • Головака-Хикс (2006): I. Golovakha-Hicks, Demonology in Contemporary Ukraine: Folklore or ᾿Postfolklore᾿?, Bloomington: Journal of Folklor Research, 43/3, 219–240.
 • Дебре (2000): Режис Дебре, Увод у медиологију, Београд: Clio.
 • Дашић (2016): Милорад Дашић, Народна књижевност у наставним планови- ма и програмима, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Ђорђевић Белић (2016): С. Ђорђевић Белић, Постфолклорна епска хроника: Жанр на граници и границе жанра, Београд: Чигоја штампа – Институт за књижев- ност и уметност.
 • Еко (1973): Умберто Еко, Култура, Информација, Комуникација, Београд: Нолит.
 • Клеут (2003): Марија Клеут, Народна књижевност: фрагменти скрипти, Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Лома (2002): Александар Лома, Пракосово: словенски и индоевропски корени српске епике, Београд: Српска академија наука и уметности, Балканолошки инсти- тут, Посебна издања, књига 78.
 • Љубинковић (2010): Ненад Љубинковић, Трагања и одговори. Студије из на- родне књижевности и фолклора (I), Београд: Институт за књижевност и уметност.
 • Лорд (1990): Albert. B. Lord, Pevač priča (1), Teorija, Beograd: Idea.
 • Микитенко (2020): Оксана Микитенко, Теоријско-методолошка парадигма савремене фолклористике: искуство Међународног славистичког центра, у: Срп- ски језик и књижевност данас – теоријско-методолошки аспекти проучавања, ре- цепције и превођења, МСЦ, 50/2, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 55–67.
 • Милошевић-Ђорђевић (2011): Нада Милошевић-Ђорђевић, Радост препо- знавања, Нови Сад: Матица српска.
 • Мишић (1963): Зоран Мишић, Шта је то косовско опредељење: одговор на једно питање Марка Ристића, у: Реч и време II, Београд, 169–178.
 • Мркаљ (2008): Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних приповедака и предања, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Мркаљ (2011): Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности, Бео- град: Завод за уџбенике.
 • Мркаљ (2022): Зона Мркаљ, О канону српске књижевности – методичка пер- спектива, Даница, Српски народни илустровани календар за годину 2022, 29. годи- на, Београд: Вукова задужбина, 293–303.
 • Наставни план и програм (1947): Министарство просвете Србије, Наставни план и програм за гимназије и учитељске школе за школску 1946/7 годину. Српски језик и књижевност, Београд: Просвета.
 • Наставни план и програм (1949): Министарство просвете Народне Републи- ке Србије, Наставни план и програм за гимназије за школску 1948/1949. Српски језик и књижевност, Београд: Знање.
 • Наставни план и програм (2011): Правилник о изменама и допунама Правил- ника о наставном плану и програму за гимназију, Просветни гласник LX/7, Београд.
 • Наставни план и програм (1965): Наставни план и програм за гимназију у Социјалистичкој Републици Србији са објашњењем, Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије.
 • Настасијевић (1991): Момчило Настасијевић, Есеји, белешке, мисли, прир. Новица Петковић, Горњи Милановац: Дечје новине; Београд: СКЗ (Сабрана дела Момчила Настасијевића, књ. 4).
 • Некљудов (1995): С. Ю. Неклюдов, После фольклора, Москва: Живая старина, 1995/1, 2–4.
 • Некљудов (2003): С. Ю. Неклюдов, Фольклор современного города, Совре- менный городской фольклор, Редакционная коллегия А. Ф. Белоусов, И. С. Весело- ва, С. Ю. Неклюдов, Москва: РГГУ, 2003, 5–24.
 • Пантић (1964): Мирослав Пантић, Народне песме у записима XV–XVIII века, Београд.
 • Петковић (2019): Данијела Петковић, Јунак и сиже епске песме, Београд: Ин- ститут за књижевност и уметност.
 • Петковић (2017): Данијела Петковић (прир.), Постфолклор (I), Књижевна историја, LI/163, 9–82.
 • Петковић (2018): Данијела Петковић (прир.), Постфолклор (II), Књижевна историја, LII/164, 9–106.
 • Пешикан Љуштановић (2002): Љиљана Пешикан Љуштановић, Змај Деспот Вук ‒ мит, историја, песма, Нови Сад: Матица српска.
 • Пешикан Љуштановић (2009): Љиљана Пешикан Љуштановић, Усмено у пи- саном, Београд: Београдска књига.
 • Питулић (2018): Валентина Питулић, Саздаде се бела црква: српско народно стваралаштво Косова и Метохије, Андрићград: Андрићев институт.
 • Раденковиħ (2008): Љ. Раденковиħ, Поглед на словенску фолклористику, у: Љ. Раденковиħ (ур.), Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два милени- jума, Зборник радова са међународног научног симпозиjума, Београд: САНУ, Бал- канолошки институт, посебна издања 101, 7–11.
 • Самарџија (2008): Снежана Самарџија, Биографије епских јунака, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
 • Сикимић (2005): Биљана Сикимић, Изазов теренског рада ‒ етнолингвисти- ка или антрополошка лингвистика?, у: Зборник радова Етнографског института САНУ 21, Београд: САНУ, 235‒245.
 • Сувајџић (2005): Бошко Сувајџић, Јунаци и маске, Београд: Друштво за срп- ски језик и књижевност Србије.
 • Сувајџић (2014): Бошко Сувајџић, Орао се вијаше, Ниш: Филозофски факултет.
 • Сувајџић (2021): Бошко Сувајџић, Кључ од Косова, Београд: Албатрос плус. Толстоj (1989): Н. Толстой, Некоторые соображения о реконструкции славянской духовной культуры, у: Н. И. Толстой (ред.), Славянский и балканский фольклор / Реконструкция древней славянской культуры: источники и методы, Москва: Наука, 7–22.
 • Чајкановић (1994/I-5): Веселин Чајкановић, Сабрана дела из српске религије и митологије 1910‒1924, Београд: Српска књижевна задруга, Београдски издавачко- графички завод , Просвета, Партенон М. А. М.