УТИСАК ОСИГУРАВАЧА О ЕФИКАСНОСТИ СМЕРНИЦА ЕВРОПСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА НАДЗОР ОСИГУРАЊА И ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА О СИСТЕМИМА УПРАВЉАЊА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 182-199)

АУТОР(И): Сајмон ГРИМА

Е-АДРЕСА: simon.grima@um.edu.mt.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.182G

САЖЕТАК:

Европска агенција за надзор осигурања и пензијских фондова издала је 13. марта 2020. године консултативни документ, предлажући смернице о безбедности и управљању информационим и комуникационим технологијама (ИКТ), које ће се примењивати од 1. јула 2021. године. У овом раду желимо да утврдимо утисак о ефикасности (тј. ефикасност, релевантност, усклађеност и корист) предложених смерница, спровођењем анкете и дискусија са одабраним корисницима (практичари / контролори / регулатори у области осигурања) и описивање њи- хових различитих брига и препорука. Ове смернице су прилично бесмислене и уопштене, због чега се њима не постиже сврха због које су донете. Поред тога, иако захтевају да се под контролу ставе идентификовани ризици, Смернице нису довољно јасне у одређивању како и када препуштају организацијама да то утвр- де. Мерљивост резултата је још једно питање, које веома отежава усклађеност и спровођење Смерница у погледу тога када и како поступати, чак и у смислу сразмерности. Стога, иако су смернице јасне у ономе што желе постићи, њихова ефикасност приступа оставља много недореченог због чега анкетиране органи- зације сматрају да оне ствара више забуне него добра и да се може показати као само још један простор за дуплирање напора и преливања прикупљених података без додавања стварне вредности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

ЕИОПА, ИКТ, смернице, регулатори, ефикасност, системи управљања

ЛИТЕРАТУРА:

AMICE. (2020). AMICE Response to EIOPA consultation on the proposal for guidelines on Information and Communication Technology security and governance, 05.01.2021, available at: https://www.amice-eu.org/publications/position_papers.aspx, 13.02.2020

Black, J. (2002). “Critical Reflections on Regulation” (2002), 27 Australian Journal of Legal Philosophy, pp. 1–35.

Bardach, E. (1977). The implementation game: what happens after a Bill becomes a Law. Cambridge, MA, USA: MIT Press.

Braun, V., Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3:2, pp. 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa, available at: http://dx.doi. org/10.1191/1478088706qp063oa, 13.01.2021.

Insurance Europe. (2020a). Response to EIOPA consultation on the proposal for Guidelines on information and communication technology (ICT) security and governance – Position Paper, Brussels, 16 March 2020. Available at: https://www.insuranceeurope.eu/response-eiopa- consultation-proposal-guidelines-ict-security-and-governance, 13.01.2021.

Insurance Europe. (2020b). EIOPA ICT security and governance guidelines should be principle-based, aligned with wider EU financial services initiatives, 16 March 2020. Available at: https://www. insuranceeurope.eu/eiopa-ict-security-and-governance-guidelines-should-be-principle-based- aligned-wider-eu-financial, 13.01.2021.

Mousmouti. M. (2014a). “Effectiveness as an Aid to Legislative Drafting” (2014) 2 The Loophole 17. Mousmouti. M. (2014b). “The ‘effectiveness test’ as a tool for law reform”. IALS Student Law Review,

2(1), Special Issue: Law Reform and Child Protection, pp. 4–8.

Grima, S., (2020). “Proportionality in the application of Insurance Solvency Requirements: The case of Small EU jurisdiction”, Jovanovic, S., Pierpaolo, M. (eds) in: Modern Aspects of The Legal and Regulatory Insurance Concept (pp. 222–233). Belgrade: Association for Insurance law of Serbia.

Xanthaki, H. (2008). “On Transferability of Legislative Solutions: The Functionality Test” in Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (eds): Drafting Legislation. A Modern Approach. Aldershot, England; Burlington, Vermont, USA: Ashgate Publishing, Ltd.