ЕУ ПРАВИЛА ТРЖИШНОГ ПОНАШАЊА У ПРАКСИ – ТЕМАТСКИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ AГЕНЦИЈЕ ЗА НАДЗОР OСИГУРАЊА И ПЕНЗИОНИХ ФОНДОВА О ПУТНОМ ОСИГУРАЊУ

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 171-181)

АУТОР(И): Никола ФИЛИПОВИЋ

Е-АДРЕСА: nikolafilipovic84@gmail.com.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.171F

САЖЕТАК:

Европска aгенција за надзор oсигурања и пензионих фондова објавила је 2019. године први тематски извештај и брзо након њега упозорење индустрији осигурања у погледу усклађености и примене правила Директиве о дистрибуцији осигурања у сегмету путног осигурања. У раду се анализира појам тематских извештаја, методологија Европске aгенције за надзор oсигурања и пензионих фондова приликом израде извештаја и скреће пажања на налазе и правне захтеве које је Агенција поставила пред осигуравајућа друштва у погледу поштовања правила тржишног понашања из Директиве о дистрибуцији осигурања

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

тржишно понашање, путно осигурање, Директива о дистрибуцији осигурања, споредни посредници осигурања

ЛИТЕРАТУРА:

Baker Т, Siegelman P. (2013). “You Want Insurance with That? Using Behavioral Economics to Protect Consumers from Add-on Insurance Products”, 20(4), Connecticut Insurance Law Journal, 1–60.

De Maesschalck, N. (2017). “The Insurance Distribution Directive: What Does It Change for Interme- diaries and for Others?” Marano, P., Siri, M. (Eds.) in: Insurance Regulation in the European Union Solvency II and Beyond (59–77). Cham: Palgrave Macmillan.

Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast)Text with EEA relevance, OJ L 26, 2.2.2016, 19–59.

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance), OJ L 335, 17.12.2009, 1–155.

ECJ, Case C-96/14, Jean-Claude Van Hove v CNP Assurances SA, JUDGMENT OF 23 April 2015, ECLI:EU:C:2015:262.

EIOPA. (2019). Consumer protection issues in travel insurance: A Thematic Review.

EIOPA. (2019), Warning to the insurers and insurance intermediaries to tackle high commission for travel insurance products.

European Commission, Study on consumers’ decision making in insurance services: a behavioural economics perspective Final report, May 2017.

Филиповић Н. (2020). „Надзор над правилима тржишног понашања”, Јовановић, С., Марано, П. (уредници) у: Модерни аспекти законског и регулаторног концепта осигурања (257–273). Београд: Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије.

Financial Conduct Authority, General Insurance Add-Ons: Provisional findings of market study and proposed remedies, Market Study MS14/1.

Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/79/ EC, OJ L 331, 15.12.2010, p. 48–83.

Шулејић, П. (2005). Право осигурања. Београд: Досије.

Тарасјук, А. (2019). Потрошач у осигурању – Најновије законодавне тенденције”, Јовановић, С., Пјерпаоло, М. (уредници) у: Право и пракса осигурања – текућа и питања и будући изазови (326–340). Београд: Удружење за право осигурања Србије и Удружење осигуравача Србије.

Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 139/2014.