КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ОСИГУРАЊЕ ПОПЛАВА У НЕМАЧКОЈ, ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ И СРБИЈИ

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 6-21 )

 

АУТОР(И): Слободан ЈОВАНОВИЋ

Е-АДРЕСА: nsjovanovic@sbb.rs.

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.006J

САЖЕТАК:

Учесталост катастрофалних штета услед промене климе, налажу државама и приватном осигурању обавезу иновирања и унапређења осигуравајуће и сваке друге заштите од природних непогода. Поплава се све чешће јавља као последица обилних падавина и олујних ветрова који истовремено повећавају њихов штетни потенцијал. Због тога осигуравачи не могу да занемаре утицај промене климе на услове преузимања ризика, одређивање премије осигурања, табеле самопридржаја и свих других, са овим ризицима, повезаних аспеката.

У овом раду аутор анализира организацију осигурања од ризика поплава у Немачкој, Великој Британији и Србији, који се у значајној мери погоршава због климатских промена. Приликом обраде задате теме, аутор користи одабране студије и радове, националне прописе, услове осигурања и материјале специјализованих организација.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

климатске промене, природна непогода, поплава, ризик, осигурање, реосигурање

ЛИТЕРАТУРА:

AXA. (2020). HomeSmart Home Insurance Policy, ADHSMARTDOC 01.2020, AXA Insurance UK plc.

BBC News на српском. (2019). „Невреме и поплаве у Србији: Шта се десило”, 24. јун 2019. Дос- тупно на: https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-48742351, 9. 11. 2020.

Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) [немачки Закон о заштити климе од 12. 12. 2019. године, Савезни службени лист, И.С. 2513].

Verbraucherzentrale NRW. (12.09.2019). „Versicherungsschutz für Elementarschäden”. Äîńňóďíî íŕ: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/weitere-versicherungen/ versicherungsschutz-fuer-elementarschaeden-11440, 10. 11. 2020.

Видојевић, Д. (2015). Утицај катастрофалних поплава 2014. године на стање земљишта у Ре- публици Србији, презентација, 12. 5. 2015, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине.

Water Act 2014, Chapter 21, 14th May 2014 [британски Закон о водама 2014, Глава 21, 14. 5. 2014]. Wilde, P. (2014). Informationen zum Thema „Hochwasser”: Ursachen, Schutz und Vorsorge,

USTWI0004Z0. Berlin: Allianz Umweltstiftung.

Wyns, A. (2 April 2020). “How our responses to climate change and the coronavirus are linked”, The World Economic Forum Covid Platform. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/04/ climate-change-coronavirus-linked/, 15. 11. 2020.

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19): Climate change, 22 April 2020. Available at: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-climate- change, 9. 11. 2020.

Генерали осигурање Србија. (2020). Посебни услови за комбиновано осигурање малих и средњих предузећа (МСП) и установа, ТН-У-09-ДР-08-03, 20.10.2020.

Генерали осигурање Србија (2019). Услови за осигурање домаћинства, ТН-У-09-ОЂ07-01, 2. 12. 2019.

GDV. (2018). „München ist die am stärksten versiegelte Großstadt”, 24.10.2018. Доступно на: https:// www.gdv.de/de/medien/aktuell/muenchen-ist-die-am-staerksten-versiegelte-grossstadt-36418, 10. 11. 2020.

GDV. (2014). Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2010), Version 01.04.2014, GDV 0420.

General news. (Feb 13, 2012). “ABI will not renew statement of principles for flood insurance”, дос- тупно на: https://www.todaysconveyancer.co.uk/main-news/abi-will-not-renew-statement- of-principles-for-flood-insurance/#:~:text=The%20Association%20of%20British%20 Insurers%20%28ABI%29%20has%20told,the%20government%20to%20%E2%80%9Ctake%20 responsibility%E2%80%9D%20for%20flood%20protection, 1. 11. 2020.

Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes vom 3. Mai 2005, BGBl. Jahrgang 2005 Teil I Nr. 26, ausgegeben zu Bonn am 9. Mai 2005 [Закон о побољшању превентивне заш- тите од поплава од 3. маја 2005. године, Део I, br. 26].

Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) vom 30. Juni 2017, BGBl. Jahrgang 2017 Teil I Nr. 44, ausgegeben zu Bonn am 5. Juli 2017 [Закон о даљем побољшању превентивне заштите од поплава /Закон о заштити од поплава II/ од 30. јуна 2017. године, Део I, бр. 44].

ДДОР Нови Сад. (2012а). Општи услови за осигурање имовине (цивил и индустрија), ДДОР- РС-ОУИ-01-0212, 7. 2. 2012.

ДДОР Нови Сад. (2012б). Услови за осигурање моја кућица, ДДОР-РС-ОКС-33-1112, 14. 11. 2012.

Deloitte. (2019). Climate risk: Regulators sharpen their focus – Helping insurers navigate the climate risk landscape, Deloitte Center for Financial Services.

DFV Deutsche Familienversicherung AG. (13.09.2016). ZÜRS-Zonen. Доступно на: https://cms.deutsche-familienversicherung.de/sachversicherung/lexikon/artikel/zuers-zonen/, 10. 11. 2020.

Edmonds, T. (2017). Household flood insurance, Briefing paper, Number 06613, House of Commons, 1 March 2017.

European past floods. (21 Sep 2015). Copenhagen: European Environment Agency. Доступно на: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-past-floods, 10. 11. 2020.

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), das zuletzt durch Artikel 144 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist [немачки Закон о цивилној заштити и пружању помоћи у случају катастрофа од 25. марта 1997. го- дине /Савезни службени лист, И.С. 726/ последњи пут измењен чл. 144 Уредбе од 19. јуна 2020. /Савезни службени лист, И.С. 1328].

Interlloyd Versicherungs-AG. (2013). Teil E: Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008) in Allgemeine Hausratversicherungs-Bedingungen (VHB – 2014 qm-Modell), Stand 08.2013.

Јовановић, С. (2014а). „Правни аспекти осигурања од елементарних непогода”, Право теорија и пракса, 31(7–9), 16–28.

Јовановић, С. (2014б). „Осигурање од елементарних непогода у француском праву”, Европска ревија за право осигурања (HeinOnline), 13(3), 18–22.

Kelly, J. (16 February 2014). “The great 1928 flood of London”, BBC News Magazine, available at: https://www.bbc.com/news/magazine-26153241, 11. 11. 2020.

Компанија Дунав осигурање. (2016). Посебни услови за комбиновано осигурање домаћинстава, 1. 3. 2016.

Kron, W. (05.07.2013). „Flooding – There is no such thing as complete protection”, Munich Re. Дос- тупно на: https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/ natural-disasters/floods/no-complete-protection-flooding.html, 10. 11. 2020.

Metoffice. (n/a). “Floods and flooding”. Available at: https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn- about/weather/case-studies/floods, 11. 11. 2020.

Minty, D. (17 April 2012). “Assumptions about flood”, Ethics and Insurance. Available at: https:// ethicsandinsurance.info/2012/04/17/assumptions-about-flood/, 12. 11. 2020.

Нацрт Закона о климатским променама (13. 3. 2018). Доступно на: https://www.paragraf.rs/ dnevne-vesti/160318/160318-vest18.html, 10. 11. 2020.

Поповић, Т., Вељковић, Н. ет ал. (2015). Воде Србије у времену прилагођавања на климатске промене, Вељковић, Н. (уредник). Београд: Министарство пољопривреде и заштите живот- не средине – Агенција за заштиту животне средине.

Pratt, N. (2006). “Lessons on global risk not being heeded”, Insurance Day, 16 March 2006.

Републички хидрометеоролошки завод. (н/а). Историјат хидролошких осматрања и мерења на простору Републике Србије. Доступно на: http://www.hidmet.gov.rs/podaci/dokumenti_ ciril/hidrologija_istorija.pdf, 10. 11. 2020.

Ronayne, K. (2018). “California Seizes Small Insurer Merced P&C Due to Wildfire Claims,” Insurance Journal, December 2, 2018. Available at: https://www.insurancejournal.com/news/ west/2018/12/02/510765.htm, 9. 11. 2020.

Schwarze, R., Wagner, G. G. (2004). “In the aftermath of Dresden: New directions in German flood insurance”, Geneva Papers on Risk and Insurance—Issues and Practice, 29(2), 154–168. jstor.org/ stable/41953107.

Swiss Re Institute. (2020). Natural catastrophes in times of economic accumulation and climate change, Sigma, 2/2020.

Surminski, S., Roezer, V., Golnaraghi, M. (June 2020). Flood Risk Management in Germany – Building flood resilience in a changing climate. Zurich: The Geneva Association – International Association for the Study of Insurance Economics.

The Institute and Faculty of Actuaries. (2016). The future of UK flood policy. London: The Institute and Faculty of Actuaries.

Thieken, A. H., S. Kienzler, H. Kreibich, C. Kuhlicke, M. Kunz, B. Mühr, M. Müller, A. Otto, T. Petrow, S. Pisi, and K. Schröter. (2016). “Review of the flood risk management system in Germany after the major flood in 2013”, Ecology and Society 21(2):51. http://dx.doi.org/10.5751/ES-08547-210251.

UK Government. (9 July 2008). Provision of flood insurance: revised statement of principles. London: Department for Environment, Food & Rural Affairs. Доступно на: https://www.gov.uk/ government/publications/provision-of-flood-insurance-revised-statement-of-principles, 11. 11. 2020.

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години, Службени гласник Републике Србије, бр. 1/2020-3, 13/2020-31, 27/2020-8, 52/2020-3, 75/2020-3, 106/2020- 3, 118/2020-3, 124/2020-34..

FAO. (2018). Sveobuhvatna analiza sistema smanjenja rizka i upravljanja rizicima od katastrofa u poljoprivrednom sektoru – Republika Srbija. Beograd: Organizacija Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i hranu.

Flood Re Limited. (2020). Доступно на: https://www.floodre.co.uk/, 1. 11. 2020.

Hamburger Feuerkasse. (n/a). Elementarschadenversicherung. Доступно на: https://www.hamburger- feuerkasse.de/content/privat/versicherungen/wohnen-und-bauen/elementar-versicherung/, 14. 11. 2020.

HISCOX. (2018). Hiscox Home Insurance Policy wording, WD-APC-UK-GTC(1), 18769 05/18.

Climate Change Act 2008, Chapter 27, 26th November 2008 [британски Закон о климатским про- менама 2008, Глава 27, 26. 11. 2008].