ПОЈЕДИНАЧНО ИЗУЗЕЋЕ УГОВОРА О ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОД КАРТЕЛНЕ ЗАБРАНЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 347-375

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.347S

САЖЕТАК:

Питање појединачног изузимања уговора о трансферу технологије поставља се у два основна случаја. Први је када је тржишни удео уговорних страна виши од прописаног за групно изузеће. Други, када уговор о трансферу технологије закључује више правних субјеката (више од два). У тим ситуацијама је потребно спровести појединачну оцену конкретног уговора о трансферу технологије да би се могло закључити о његовој допуштености односно недопуштености. Појединачна оцена конкретног уговора, пре свега, обухвата оцену правно релевантних околности о функционисању конкуренције на датом тржишту технологије, те производном и географском тржишту, да би се онда, под условом да се уговором о трансферу технологије битно ограничава функционална конкуренција, приступило испитивању испуњености општих услова за изузеће рестриктивних споразума од дејства картелне забране из чл. 101(3) Уговора о функционисању Европске уније

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

трансфер технологије, хоризонтални споразуми, изузимање од картелне забране, право конкуренције, Европска унија

ЛИТЕРАТУРА: