ОДНОС ИЗМЕЂУ НЕПОШТЕНЕ ТРЖИШНЕ УТАКМИЦЕ И НЕПОШТЕНЕ ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 323-334

АУТОР(И): Борко Михајловић 

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.323M

САЖЕТАК:

На питање односа између непоштене тржишне утакмице и непоштене пословне праксе правна теорија до сада није дала одговор. Предмет овог рада је утврђивање односа између два наведена института, кроз анализу њихових елемената, појавних облика, примене итд. Аутор у раду, најпре, анализира појам и порекло непоштене тржишне утакмице и непоштене пословне праксе, настојећи да утврди место и значај ових института у савременом правном систему. Потом се бави конкретним појавним облицима института, који су предмет рада. На крају, аутор говори о механизимима примене непоштене тржишне и непоштене пословне праксе, са посебним освртом на случајеве у којима се једном истом радњом или поступком трговца повређују правила оба института.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

непоштена тржишна утакмица, непоштена пословна пракса, трговац, потрошач, заштита интереса трговаца и потрошача.

ЛИТЕРАТУРА: