ОБАВЕЗА ОСИГУРАВАЧА НА ИНФОРМИСАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 101-111

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.101G

САЖЕТАК:

Уговор о осигурању припада уговорима којима се придаје све већи значај, као једном од најбитнијих уговора правног промета. Законом о осигурању Републике Србије установљена су правила о обавези осигуравача на информисање уговарача осигурања током трајања уговора. Како осигурање представља једну од најсложенијих области, да би постигао циљ увођења у Закон ове одредбе неопходно је таксативно навести околности о којима је осигуравач осигурања дужан да информише  уговарача осигурања. У складу са актуелним тенденцијама у праву Европске уније, поред анализе, правног оквира информисања, потом појединих питања везаних за проблематику информисања уговарача осигурања, посвећена је пажња питањима садржине обавештења за време важења уговора о осигурању. Стога се у раду, најпре, даје кратак приказ правног оквира уговорне дужности информисања. Затим се, у контексту уговора о осигурања, анализира уговорно информисање у националном праву. Аутор има за циљ да представи изворе права у вези са информисањем уговарача осигурања у потрошачким уговорима, уговорима о осигурању. Полази се од нормативног комплекса са специфичностима и карактеристикама ове теме.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дужност информисања, уговор о осигурању, уговорно информисање, осигуравач, потрошач.

ЛИТЕРАТУРА: