PRUŽANJE INTELEKTUALNIH USLUGA SA POSEBNIM OSVRTOM NA USLUGE POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Načelna razmatranja o uslugama (2018) str. 63-74

AUTOR(I): Dragan Bataveljić

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.063B

SAŽETAK:

Autor u radu ukazuje na neophodnost pružanja intelektualnih usluga u svakom poslovanju, s obzirom da je, danas, sve više prisutna pojava da ljudi znaju „sve više o sve manje stvari“. Naime, živimo u vremenu kada živimo u vremenu kada dolazi do stalne specijalizacije i osposobljavanja za vršenje samo određenih poslova, ali uz što bolje njihovo poznavanje. Zbog toga je, danas, u svakom poslovanju moguće da dođe do pojave određenih grešaka. Bolje reći, one su neminovne, tako da, i najsitniji preduzetnici, i najkrupnije kompanije imaju potrebu za oslanjanjem na odgovarajuće intelektualne usluge. Kada je reč o oblasti osiguranja, posredovanje je postalo sastavni deo savremenog poslovanja, tako da se bez ove vrste usluga teško može zamisliti postizanje odgovarajućeg uspeha. Zato je njihov broj veoma veliki i svakim danom raste sve više, a da bi pružanje usluga posredovanja i zastupanja, u našoj zemlji, imalo svoj zakonski okvir i odgovarajuću zakonsku osnovu, donet je Zakon o osiguranju. Takođe, ovoj značajnoj materiji, Republika Srpska posvećuje veliku pažnju, tako da je čitavu deceniju ranije, u odnosu na Republiku Srbiju, donela svoj Zakon o posredovanju u osiguranju.

KLJUČNE REČI: 

intelektualne usluge, usluge posredovanja i zastupanja, Republika Srbija, Republika Srpska, osiguranje, reosiguranje, Narodna banka Srbije

LITERATURA: