УГОВОР О ДЕЛУ КАО ОБЛИК РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Начелна разматрања о услугама (2018) стр. 35-45

АУТОР(И): Јована Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-9.035P

САЖЕТАК:

У временима глобалних економских и социјалних изазова који су последица процеса глобализације, традиционални радни односи постали су неадекватни за субјекте који желе бити конкурентни. Појављује се велики број атипичних видова радног ангажовања, који захтевају другачији приступ организацији рада и флексибилнију радно-правну регулативу. Један од флексибилних видова радног ангажовања јесте и уговор о делу којим се лице радно ангажује без заснивања радног односа.  У раду аутор указује на појам и битне карактеристике уговора о делу, његове недостатке и могуће злоупотребе овог вида рада ван радног односа. Истраживање треба да резултира и предлозима за побољшање важећег правног оквира, пратећи савремене тенденције у развоју флексибилних облика запошљавања, како у свету тако и код нас.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

уговор о делу, рад ван радног односа, флексибилност, атипичан облик рада, злоупотреба уговора о раду.

ЛИТЕРАТУРА: