NAČINI VREDNOVANJA OSTVARENIH PERFORMANSI U SISTEMU PRODUKCIJE JAVNIH USLUGA

XXI vek – vek usluga i uslužnog prava (2021), str. 301-312

AUTOR(I): Milivoje Lapčević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XXIv-12.301L

SAŽETAK:

U ovom radu pažnja autora usmerena je na problem vrednovanja performansi (učinaka) u savremenim sistemima produkcije javnih usluga, koji predstavlja poseban i veoma važan strukturni segment primene finansijsko upravljačkog koncepta  budžetiranja na osnovu učinaka. U radu će biti ukazano na aspekte razlikovanja ciljeva procesa vrednovanja (evaluacije) učinaka u odnosu na proces njihove proste kvantifikacije (merenja). Takođe autor će analizirati pojedinačne domete različitih formi vrednovanja učinaka u savremenim upravljačkim sistemima.

KLJUČNE REČI: 

javne usluge, vrednovanje učinaka, vrednost za novac, efektivnost.

LITERATURA: