PRUŽANJE USLUGA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KRIVIČNOM POSTUPKU

Sadašnjost i budućnost uslužnog prava (2022) str. 897-915

AUTOR(I): Marija Milojević

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.897M

SAŽETAK:

U ovom radu autorka se bavi ulogom centra za socijalni rad u krivičnom postupku. U uvodnim napomenama autorka ističe razloge kojima se rukovodila prilikom donošenja odluke da se bavi ovim problemom i postojanje potrebe za sveobuhvatnim prikazom usluga koje centar za socijalni rad pruža organima krivičnog postupka ali i drugim subjektima u postupku. Zatim, analizira se učešće centra u posebnoj vrsti postupka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela. Pored toga, centar za socijalni rad učestvuje i u krivičnom postupku u kome se dete ili maloletno lice javlja kao oštećeni ili svedok krivičnog dela. U tom delu posebno se analizira usluga vođenja forenzičkog intervjua sa detetom koji se može sprovesti i u prostorijama centra za socijalni rad od strane za to obučenih lica, zaposlenih u centru. Na kraju, rad obuhvata i ističe specifičnosti usluga centra za socijalni rad u slučaju izvršenja krivičnog dela nasilja u porodici. U zaključku se posebno ističe značaj multisektoralne saradnje koja je ključna prilikom vođenja krivičnih postupaka u kojima se zadire u privatnu sferu pojedinaca (kod nasilja u porodici) ili se radi o, zbog svog uzrasta, posebno osetljivim subjektima (u krivičnim postupcima prema maloletnim učiniocima krivičnih dela ili u postupcima u kojima su maloletna lica žrtve ili svedoci krivičnih dela).

KLJUČNE REČI: 

krivični postupak prema maloletnicima, centar za socijalni rad, organ starateljstva, forenzički intervju sa detetom, krivično delo nasilje u porodici, posebno osetljivi svedok, žrtva krivičnog dela, multisektoralna saradnja.

LITERATURA:

 • Banić, M., Stevanović, I., Kakodopravosuđapomerideteta– Zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji, Beograd, 2015.
 • Đurđić, V., Krivično procesno pravo – posebni deo, Niš, 2017.
 • Živanić, S., Branković, I., Šarac, N., Nalaz i mišljenje organa starateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima – Smernice za stručne radnike centara za socijalni rad, Beograd, 2017.
 • Ilić, I., Procesna zaštita maloletnih žrtava zlostavljanja i zanemarivanja,
 • Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, god. 52, br. 66/2014.
 • Išpanović Radojković, V. i dr. Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja- Primena Opšteg protokola, Beograd, 2011.
 • Kovačević, M., Međunarodni standardi u oblasti krivičnih sankcija i mera za maloletnike – doktorska disertacija, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2013.
 • Konstantinović Vilić, S., Kostić, M., Viktimologija, Niš, 2012.
 • Konstantinović Vilić, S., Kostić, M., Penologija, Niš, 2011.
 • Konstantinović Vilić, S., Nikolić Ristanović V., Kostić, M., Kriminologija, Niš, 2012.
 • Maršavelski, A., Berneš, A., Temeljniaktualniproblemikrajnjenuždeu kontekstu primjenjivosti restorativne pravde // Kazneno pravo: sinergija teorije i prakse, Zbornik radova u čast profesora Petra Novoselca, Zagreb, 2018.
 • Maršavelski, A., Ivanušić, K., Restorativna pravda u kaznenopravnoj teoriji i praksi, Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, vol. 28, br. 2/2021.
 • Perić, O., Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnojzaštiti maloletnih lica, Beograd, 2007.
 • Salić, N., Lučić, E., Ramić, S., Centar za socijalni rad kao organ starateljstva u postupku porodičnog posredovanja, DHS, časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 4/2018.
 • Soković, S., Uslugecentarazasocijalniradu primeni vaspitnih naloga i u izvršenju krivičnih sankcija izrečenih maloletnim učiniocima krivičnih dela, Zbornik radova: XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava, knj. 12, Kragujevac, 2021.
 • Stakić Đ., Pažnja, govori dete- proces, strategije i metodologija forenzičkog intervjua sa decom, Beograd, 2019.
 • Stevanović, I., Kolaković Bojović, M., Informacionetehnologijeu službi zaštite deteta u krivičnom postupku, (https://www.academia.edu/66876654/Informacione_tehnologije_u_slu%C5%BEbi_za%C5%A1tite_deteta_u_krivi%C4%8Dnom_postupku), pristupljeno 11. 04. 2022.
 • Stevanović, I., Moje pravo da budem zaštićen – Krivičnopravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda, Beograd, 2014.
 • Hrnčić, J., Radoičić, A., Analiza prakse predlaganja sudu vaspitnog naloga ili vaspitne mere od strane centara za socijalni rad, Godišnjak Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, god. 12, br. 19/2018.
 • Čvorović, D., Otašević, B., Vranešević, M., Multisektorska saradnja u slučajevima nasilja u porodici iz ugla Centra za socijalni rad, Sociološki pregled, vol. LV, br. 3/2021.
 • Šolić, N., Janković Jovanović, A., Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava koji se odnose na zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja – Sa fokusom na zaštitu najboljeg interesa deteta prilikom pružanja sudske zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Komitet pravnika za ljudska prava, (https://www.ombudsman.rs/attachments/article/4540/Za%C5%A1tita%20deteta%20od%2 0nasilja,%20zlostavljanja%20i%20zanemarivanja.docx), pristupljeno 11.04.2022.godine;
 • Škulić, M., Maloletničko krivično pravo, Beograd, 2011.
 • Braithwaite J., Restorative justice and de-professionalization, The Good Society, br. 13(1), 2004.
 • Jones, G. W., WorkingwiththeCourtswithChildProtection,U.S.DepartmentofHealthand Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, YouthandFamilies, Childrens Bureau Office on Child Abuse and Neglect,2006.
 • Van Krieken, R., Siromaštvo društvene kontrole: objašnjavanje moći u istorijskoj sociologiji države socijalnog staranja, Teme – časopis za društvene nauke, br. 1- 4/2001.
 • Wenke, D., Radosavljev Kirćanski, J., Saslušanje dece koja su žrtve eksploatacije i trgovine ljudima i dece u riziku: vodič za praksu za komunikaciju prilagođenu deci i vođenje intervjua radi dobijanja tačnih i pouzdanih iskaza od dece, Savet Evrope, 2021.
Pravni izvori
 • Analiza rada centara za socijalni rad u Crnoj Gori, Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori, Podgorica, 2019. (https://www.unicef.org/montenegro/sites/unicef.org. montenegro/files/2019-08/Analiza%20Rada%20CSR%20MNE%20-%20Web.pdf) pristupljeno 11. 04. 2022.
 • Zakonik o krivičnom postupku (Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019).
 • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (Sl. glasnik RS, br. 85/2005).
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta iz 1989. (Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 15/90 i Sl. list SRJ – Međunarodni ugovori, br. 4/96 i 2/97).
 • Zakon o socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS, br. 24/2011).
 • Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (Sl. glasnik RS, br. 94/2016).
 • Krivični zakonik (Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019).
 • Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja 2005. god. (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/Opsti%20protokol%20zlostavljanje%20i%20zanemarivanje%20deca.pdf), pristupljeno 11. 04. 2022.
 • Porodični zakon (Sl. glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).
 • Poseban protokol o postupanju Centara za socijalni rad- organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima, Beograd, 2013. (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/Posebni%20protokol%20MRZSP% 20nasilje%20u%20porodici.pdf), pristupljeno 11. 04. 2022.
 • Posebni protokol o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja, Beograd, 2009. (https://arhiva.mpravde.gov.rs/images/ Posebni%20protokol%20-%20pravosudje.pdf), pristupljeno 11. 04. 2022.
 • Pravilnik o organizaciji,normativima i standardima rada centara za socijalni rad
 • (Službeni glasnik RS, br 59/2008,37/2010,39/2011. i 1/2012).
 • Standardna minimalna pravila UN za maloletničko pravosuđe (Pekinška pravila)- Rezolucija 40/33 Generalne skupštine UN 1985.
 • Standardna minimalna pravila UN za mere alternativne institucionalnom tretmanu
 • (Tokijska pravila)- Rezolucija 45/110 Generalne skupštine UN 1990.
 • Law on Ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence
 • against women and domestic violence, Official Gazette of the RS – international treaties, No. 12/2013;
 • UNICEF, Lost in the Justice System: Children in Conflict with the Law in Eastern Europe and Central Asia, 2008.