USLUGE POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Sadašnjost i budućnost uslužnog prava (2022) str. 729-742

AUTOR(I): Nikola Ivković

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.729I

SAŽETAK:

U radu se razmatra priroda, funkcije i nadležnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Set funkcija suštinski predstavljaju usluge koje Poverenik vrši u cilju postizanja što stabilnijih osnova pravne i demokratske države. Uvodnim delom analiziraju se poreklo i istorijska geneza razvoja poverenika u domenu informacija. Postavlja se pitanje opravdanosti i prirode specijalnih tipova ombudsmana i kategoriše Poverenik za informacije i zaštitu podataka. Drugi deo za cilj ima sagledavanje načina na koji se pružaju usluge. Uz analizu opravdanosti postojanja Poverenika za informacije i zaštitu podataka globalno, uočava se osnov i način za inkorporiranje u sistem R. Srbije. Kroz dva odvojena dela, pravo pristupa informacijama i pravo na zaštitu podataka, posmatra se pravni sistem R. Srbije. Kako su dva dela informacionog neba spojena u jednu ulogu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, analiza nam takođe ukazuje na kvalitet usluga koje se pružaju iz ove perspektive. Na kraju predstavlja se ideja sertifikacionog centra koji bi bio lociran na Univerzitetu u Kragujevcu kako bi se nadoknadio hendikep nedovoljnog znanja iz oblasti informacija i podataka.

KLJUČNE REČI: 

specijalni ombudsman, poverenik, slobodan pristup, zaštita podataka, nadležnost

LITERATURA:

  • Andonović, S., Osnovi prava zaštite podataka o ličnosti, Beograd 2020.
  • Vig, Z., Gajinov, T., Srbija i Arhuska Konvencija – izazovi u praksi, 8. Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Sinergija, Bjeljina, 2011.
  • Vučković, J., Pravo na pristup informacijama od javnog značaja, Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu, god. LIV, br. 54/2009.
  • Gajin, S., Odmeravanje suprotstavljenih interesa u primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Srpska politička misao, god. XXV, sv. 62, br. 4/2018.
  • Gajin, S., Ljudska prava, pravino sistematski okvir, Beograd, 2012.
  • Diligenski, A., Prlja, D., Facebook, zaštitapodatakai sudska praksa, Beograd 2019.
  • Đorđević, S., Reforma pravnih studija i usluga visokog, Zbornik radova: Pravo i usluge, Kragujevac, 2018.
  • Milkov, D., Specijalizovani ombudsmani, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3/2007.
  • Roodt, V., On public happiness, South African Journal of Philosophy, no. 33 (4)/2014.
  • Simić, M., Đorđević, S., Matić, D., Uvod u pravo, Kragujevac 2017.