KORISNICI USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE U ERI DIGITALIZACIJE

Sadašnjost i budućnost uslužnog prava (2022) str. 687-700

AUTOR(I): Zoran Jovanović

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.687J

SAŽETAK:

Namera je autora da u radu analizira korisnike usluga elektronske uprave sa pozitivno-pravnog aspekta. U tom smislu, korisnici usluga elektronske uprave predstavljaju širi pojam koji, pored stranaka u upravnom postupku, obuhvata i sve ostale subjekte koji stupaju u određene odnose sa organima uprave. Takođe, u cilju klasifikacije korisnika elektronske uprave, autor je primetio da se u literaturi najčešće pravi podela prema kategorijama i odnosima pružaoca i korisnika. Ova podela kao korisnike, odnosno kao subjekte koji stupaju u odnos sa organima elektronske uprave prepoznaje: građane: (C – Citizen), privredna društva, odnosno poslovni sektor (B – Business) i druge organe uprave, odnosno sve organe javne vlasti (G – Government).

KLJUČNE REČI: 

usluge elektronske uprave, organi javne uprave, upravni postupak, građani, privredna društva, privatni sektor.

LITERATURA:

 • Backus, M., E-GovernanceandDevelopingCountries– Introducion and Examples, Research Report, str. 4, dostupno na: https://bibalex.org/baifa/ Attachment/Documents/119334.pdf
 • Vučinić, D., Elektronskauprava– koncept i usluge sa osvrtom na elektronsku upravu u Republici Srbiji, Glasnik prava, god. XI, br. 1, Kragujevac, 2020.
 • Fang, Z., E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, International Journal of the Computer and the Internet Management, no. 10(2)/2002.
 • Jovanović, Z., Elektronska uprava u Srbiji, Zbornik radova: Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope, knj. 3, Kragujevac, 2008.
 • Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đulabić, V., Lalić Novak, G., Upravna znanost, Zagreb, 2014.
 • Lilić, S., Upravno pravo i upravno procesno pravo, Beograd, 2013.
 • Milkov, D., Položajstrankeu upravnom postupku, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3/2005,
 • Milkov, D., Upravno pravo I – Uvodna i organizaciona pitanja, Novi Sad, 2016.
 • Palvia, S. C., Sharma, S., E-governmentande-governance:definitions/domainframeworkand status around the world, International Conference on E-governance IECG, Hyderabad, India, 2007.
 • Prlja, D., E-upravai carinski upravni postupak, Administracija i javne politike god. 2, br. 3/2016.
 • Radojević, M., Nezavisna (regulatorna) tela i institucije u Srbiji, Srpska politička misao, god. 17. br. 4/2010.
 • Stefanović, D., Nikolić, J., Mitrović, S., Anderla, A., Elektronska uprava u Srbiji – Perspektiva građana, Infotehvol. 13, Jahorina, 2014.
 • Urošević, Z., Položaj i uloga javnih agencija u našem pravnom sistemu, Pravni život,
 • Weber, M., Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, 1978.
 • Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji, Službeni glasnik RS, br. 42/2002, 111/2009, 65/2014 – odluka US, 66/2014.
 • Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 52/2011.
 • Zakon o glavnom gradu, Službeni glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 37/2019.
 • Zakona o državnoj upravi, Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018, 30/2018.
 • Zakon o javnim agencijama, Službeni glasnik RS, br. 18/2005 i 81/2005 – ispr. Zakon o javnim preduzećima, Službeni glasnik RS, br. 15/2016.
 • Zakon o javnom beležništvu, Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 –dr. zakon, 93/2014 – dr. zakon, 121/2014, 6/2015, 106/2015.
 • Zakon o lokalnoj samoupravi, Službeni glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon, 47/2018.
 • Zakona o ministarstvima, Službeni glasnik RS, br. 128/2020.
 • Zakon o opštem upravnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 18/2016, 95/2018 – autentično tumačenje.
 • Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi, Službeni list AP Vojvodine, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020.