ODREĐIVANJE MERODAVNOG PRAVA ZA UGOVOR O FRANŠIZINGU – NEKOLIKO NAPOMENA IZ UGLA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA SRBIJE

Sadašnjost i budućnost uslužnog prava (2022) str. 113-134

AUTOR(I): Slavko Đorđević

Download FullPdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.113DJ

SAŽETAK:

Ovaj rad se bavi određivanjem merodavnog prava za ugovor o franšizingu sa elementom inostranosti. Proces određivanja merodavnog prava započinje kvalifikacijom, što znači da je neophodno definisati ugovor o franšizingu u skladu sa merilima domaćeg prava kako bi se izvršilo njegovo „tipiziranje“ kao neimenovanog ugovora sui generis i istovremeno odredile kolizione norme Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (ZRSZ) koje se imaju primeniti na ovaj ugovor. Nakon toga, potrebno je objasniti kolizionopravnu autonomiju volje iz čl. 19 ZRSZ na osnovu koje davalac i primalac franšize mogu izabrati merodavno pravo za svojoj ugovor, zatim primenu „čvrstog“ kolizionog pravila za neimenovane ugovore iz čl. 20 tač. 20 ZRSZ (za koje smatramo da je besmisleno i da ga treba „zameniti“ novim kolizionim pravilom izgrađenim u skladu sa čl. 2 ZRSZ) u kombinaciji sa posebnom klauzulom odstupanja iz čl. 20 reč. 1 ZRSZ, kao i pitanje određivanja merodavnog prava za formu ugovora o franšizingu u skladu sa čl. 7 ZRSZ. Na kraju, bavimo se određivanjem merodavnog prava za ugovor o master franšizingu i činimo kratki osvrt na tzv. norme neposredne primene koje se mogu primeniti na prekogranične ugovore o franšizingu.

KLJUČNE REČI: 

kvalifikacija ugovora o franšizingu; autonomija volje; koliziono pravilo za neimenovane ugovore; korisnik franšize kao dužnik karakteristične prestacije; merodavno pravo za formu ugovora o franšizingu; ugovor o master franšizingu; norme neposredne primene.

LITERATURA:

 • Ancel, M-E., TheRomeI Regulation and Distribution Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008.
 • Basedow, J., CommercialAgency,FranchiseandDstributionContracts, in: Encyclopedia of Private International Law, Volume 1, Cheltenham (UK, Northampton (MA, USA), 2017
 • Varadi, T. Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V., Međunarodno privatno pravo, Beograd, 2012.
 • Vasiljević, M., Trgovinsko pravo, Beograd, 2016.
 • Vukadinović, R., Međunarodnoposlovnopravo– posebni deo, Kragujevac, 2009. Gilddeggen, R., Willburger, A., InternationaleHandelgeschäfte, München, 2012.
 • Giulliano, M., Lagarde, P., Explanatory report, OJ C 282, 31.10.1980.
 • Gutierrez, L.G., Franchise Contracts and the Rome I Regulation on the Law Applicable to International Contracts, Yearbook of Private International Law, Vol. 10, 2008 .
 • Dika, M., Knežević, G., Stojanović, S., Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu, Beograd, 1991.
 • Đorđević, S., Merodavnopravozaugovoro distribuciji u međunarodnom privatnom pravu Srbije, Zbornik radova: Usluge i prava korisnika, Kragujevac, 2020.
 • Đorđević, S., Meškić, Z., Međunarodno privatno pravo I, opšti deo, Kragujevac, 2016.
 • Đorđević, S., Utvrđivanje i popunjavanje pravnih praznina u Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, Kragujevac, 2020.
 • Đurović, R. Međunarodno privredno pravo, Beograd, 2000.
 • Zakon o žigovima, Službeni glasnik RS, br. 6/2020.
 • Zakon o zaštiti konkurencije (ZZK), Službeni glasnik RS, br. 51/2009 i 95/2013.
 • Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020.
 • Zakon o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna, Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 45/2015 i 44/2018-dr. zakon.
 • Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja – ZRSZ, Službeni list SFRJ, br. 43/82 i 72/82 – ispr., Službeni list SRJ, br. 46/96 i Službeni glasnik RS, br. 46/2006 – dr. zakon.
 • Jakšić, A., Međunarodnoprivatnopravo,opštateorija, Beograd, 2017. Köhler, A., Artikel4 Rome I-VO, in: BeckOKG, Rom I-VO, München, 2016.
 • Köhler, A., Eingriffsnormen – Der „unfertige Teil“ des europäischen IPR, Tübingen, 2012.
 • Kuckein, M., Die Berücksichtigung  von Eingriffsnormen  im deutschen und englischen internationalen Vertragsrecht, Tübingen, 2008.
 • Lukić, R., Košutić, B., Uvod u pravo, Beograd, 2003.
 • Martiny, D., Art. 4 Rom I-VO, in: MüKoBGB, Rom I-VO, München, 2015. Merioni, R. in: Abell, M., TheInternationalFranchiseOption, Waterloo, 1990. Marković, S., Popović, D., Pravointelektualnesvojine, Beograd, 2015. Milkotin-Tomić, D., Ugovoro franšizingu, Zagreb, 1986.
 • Miljković, S., Pravni odnosi kod ugovora o franšizingu, doktorska disertacija, Novi Sad, 2013.
 • Mićović, M., Privredno pravo, Kragujevac, 2016.
 • Stanivuković, M., Đundić, P., Međunarodnoprivatnopravo,posebnideo, Novi Sad, 2015. Stanivuković, M., Živković, M., Međunarodnoprivatnopravo,opštideo, Beograd, 2008. Stober, R. (Hrsg), DeutschesundinternationalesWirtschaftsrecht, Stuttgart, 2007.
 • Stojiljković, V., Međunarodnoprivredno pravo, Beograd, 2003.
 • Tomić, LJ., Ključna pitanja ugovora o međunarodnoj distribuciji, Revija kopaoničke škole prirodnog prava, br. 1/2019.
 • Šulejić, Franšizing, lizing, faktoring – otvorena pitanja kod regulisanja ovih ugovora u Građanskom zakoniku Srbije, Pravo i privreda, br. 5-8/2008.