ИЗВОЂЕЊЕ ДОКАЗА ВЈЕШТАЧЕЊЕМ У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ: остварују ли се начела владавине права?

Услуге и владавина права (2021), стр. 975-992

АУТОР(И): Дејан Бодул, Хана Поробија

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.975B

САЖЕТАК:

Рад се бави питањима контроле судских вјештака у парничном поступку од стране суда као и питањем о тому колико парнични суд доиста руководи вјештачењем. Анализа јудикатура указује на практичне проблеме који произлазе из вјештачења у парничним поступцима паралелно детектирајући разлоге таквих проблема у поступцима вјештачења како у Републици Хрватској, тако и у Еуропској унији. Појединачни карактеристични случајеви из праксе предмет су квалитативног истраживања јер је интенција анализе била двострука. С једне стране, идентифицирати конкретне примјере неетичног понашања, а с друге стране, методом апстракције те индикативном методом утврђивања чињеница указати на системске празнине које евентуално могу представљати ризик неетичног понашања у сектору правде, без обзира на постојеће механизме који постоје за јачање интегритета правосуђа. За потребе анализе проведени су и телефонски интервјуи међу судцима, одвјетницима те вјештацима. Обављени интервјуи циљано одабраних испитаника служе додатној провјери вјеродостојности резултата ове анализе. Прикупљени подаци указују на практичне проблеме у проведби појединих законских рјешења. Перспектива интервјуираних суговорника темељи се на знањима и искуству стеченим  у пракси, што је свакако битан чимбеник процјене унапријеђености, али и ступња оптимизираности постојећега законског оквир предметне проблематике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

судски вјештаци, вјештачење, грађански поступак, хармонизација вјештачења

ЛИТЕРАТУРА:

Агенција Еуропске уније за темељна права, доступно на: https://fra.europa.eu/en/country- data/2012/country-thematic-studies-access-justice (25.09.2020).

CEPEJ, Report on “European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice“, 2014, доступно на: https://rm.coe.int/09000016807882a1 (29.11.2020).

Deshayes, B., Hertslet Wolfer & Heintz (hw&h), Civil-law expert reports in cross-border litigation in the European Union: a comparative analysis of the situation in France and Germany,    Directorate    –              general     for     internal     policies,  2015,    доступно                                 на: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2015)5 19213 (27.11.2020).

Дика, М., Грађанско Парнично право, Утврђивање чињеница, Загреб, 2018.

Nuee, A., Civil law expert reports in the EU: national rules and practices, Directorate – General for internal policies, 2015, доступно на: https://www.europarl.europa.eu/ thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2015)519211 (28.11.2020).

Timmerbeil, S., The Role of Expert Witnesses in German and U.S. Civil Litigation, Annual Survey of International & Comparative Law: vol. 9, br. 1/2003, доступно на: https://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol9/iss1/8/?utm_source=digitalcommons.la w.ggu.edu%2Fannlsurvey%2Fvol9%2Fiss1%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=P DFCoverPages (27.11.2020).

Уставни суд Републике Хрватске, U – III/3313/2019 од 16. српња 2020. Уставни суд Републике Хрватске, U – IIIA/1213/2004 од 6. травња 2006. Уставни суд Републике Хрватске, U – IIIA/1422/2003 од 17. просинца 2003. Уставни суд Републике Хрватске, U – IIIA/603/2003 од 24. рујна 2004.

Уставни суд Републике Хрватске, U – IIIA/603/2003 од 24. рујна 2004.

Закон о парничном поступку, Службени лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91; Народне новине, бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 (даље у тексту: ЗПП).