ЕКОЛОШКА УЛОГА ОПОРЕЗИВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Услуге и владавина права (2021), стр. 961-974

АУТОР(И): Предраг Стојановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.961S

САЖЕТАК:

Основни циљ фискалних инструмената у служби заштите животне средине требало би да се сведе на усмеравање ка томе да се економски субјекти упућују на рационалност у коришћењу оскудних природних ресурса, те да користе незагађујуће супституте у смеру здравије животне средине и енергетске ефикасности. Није тешко приметити да актуелни законски оквир у Републици Србији уважава елементарне међународне стандарде у области опорезивања моторних возила. У погледу акцизног опорезивања приметан је и напредак јер је спроведена неопходна диференцијација пореских стопа за различите акцизе на нафтне деривате са становишта њиховог утицаја на животну средину. Међутим, посматрано кроз призму савремених теоријских концепција тзв. зеленог опорезивања, чини се да су многе могућности и даље неадекватно и недовољно искоришћене.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

моторна возила, еколошки порези, порески подстицаји, зелено опорезивање, одрживи развој

ЛИТЕРАТУРА:

Агенција за заштиту животне средине, Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији, Београд, 2020;

Анђелковић, М, Изазови савремених пореских реформи, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 76/2017, 295-610;

Димитријевић, М, Нормативни оквир правног регулисања еколошког опорезивања у Републици Србији, у: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 1, ур: Предраг Димитријевић, Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2011, 561-577;

Илић Попов, Г, Еколошка улога пореских инструмената у области саобраћаја, Право и привреда, бр. 3-4/2000, 29-45;

Илић Попов, Г, Еколошко опорезивање: изазов или потреба, Правни живот, бр. 11/2007, 977-987;

Илић Попов, Г, Еколошки порези, Савет пројеката „Конституисање Србије као правне државе“ и Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2000;

Илић Попов, Г, Фискални третман моторних возила и њихових власника у Републици Србији, Право и привреда, бр. 7-9/2012, 668-682;

Стојановић, М, Ефикасност пореза у решавању еколошких проблема: докторска дисертација, Економски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2016;

Тодић, Д, Дујић, И, „Квалитет ваздуха“ у прописима Републике Србије и Европске Уније (од нејасне дефиниције до сложеног система заштите ваздуха), Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 87/2020; 37-54;

Цвјетковић, Ц, Опорезивање путничких аутомобила као инструмент заштите животне средине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2012, 365-381;

Basiago, A, Economic, social and environmental sustainability in development theory and urban planning practice, The Environmentalist, 19/1999, 155-161;

Baxster, W, People or Penguins: The Case for Optimal Pollution, Columbia University Press, New York and London, 1974;

Garrett, H, The Tragedy of the Commons, Science, vol. 162, 1968, 1243-1248;

Jelčić, B, Koliko su ekološki porezi – ekološki? u: Tendencije u razvoju financijske aktivnosti države: Znanstveni skup povodom 100.obljetnice tiskanja knjige Stjepana Posilovića

„Financijalna znanost“, ur. Jelčić Božidar, Šimović, Jure, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2000, 193-206;

Milošević M, Milošević, M, Ekološka poreska reforma – priča o Kolberovom viđenju „umetnosti oporezivanja“, Strani pravni život, 3/2010, 243-256;

OECD, Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues, OECD Publishing, Paris, 2020;

United Nations, Our Common Future – Brundtland Report, Oxford University Press, 1987;

Закон о акцизама (Сл. гласник РС, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – др. закон, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – усклађени дин. изн., 55/2015,  103/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 18/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 5/2020 – усклађени дин. изн., 7/2020 – изм. усклађених дин. изн., 78/2020 – изм. усклађених дин. изн., 153/2020 и 11/2021 – усклађени дин. изн.);

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др. закон);

Закон о заштити животне средине Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);

Закон о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. гласник РС, бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени дин. изн. и 15/2021 – доп. усклађених дин. изн.);

Закон о порезима на имовину (Сл. гласник РС, бр. 26/2001, Сл. лист СРЈ бр. 42/2002 – одлука СУС, Сл. гласник РС бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 95/2018, 99/2018 – одлука УС, 86/2019, 144/2020);

Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара(Сл. гласник РС, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04 -др. пропис, 112/05 -др. пропис, 114/06 -др. пропис, 118/07 -др. пропис, 114/08 -др. пропис, 31/09, 106/09 -др. пропис, 95/10 – др. пропис, 101/10, 24/11, 100/11 -др. пропис, 120/12 -др. пропис, 113/13 -др. пропис, 68/14 -др. закон);

Закон о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС, бр. 84/2004, 86/2004 – исп., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/2020);

Закон о републичким административним таксама (Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 51/2003, испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин. изн., 61/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн. и 144/2020);

Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 -усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 – др. закон, 86/2019 – усклађени дин. изн. и 126/2020 – усклађени дин. изн.);

Царински закон (Сл. гласник РС, бр. 95/2018, 91/2019 – др. закон и 144/2020);

Уредбa о увозу моторних возила (Сл. гласник РС, бр. 23/2010 и 5/2018);

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон) (Сл. гласник РС, бр. 27/2020);

https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/luft/luftreinhaltung/umweltzone/fahrzeug-plakette/; https://www.danas.rs/drustvo/trivan-srbija-od-juna-2020-spremna-da-zabrani-uvoz-vozila-s-motorom-evro-3-mozda-i-evro-4/.