OSTVARIVANJE ZALOŽNIH PRAVA U STEČAJNOM POSTUPKU IZ VREDNOSTI OPTEREĆENE IMOVINE

Usluge i vladavina prava (2021), str. 929-960

AUTOR(I): Vladimir Kozar

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.929K

SAŽETAK:

U radu su analizirane zakonske odredbe, stavovi sudske prakse, kao i mišljenja pravne nauke o razlučnim i založnim poveriocima, kao dve posebne kategorije obezbeđenih poverilaca. Otvaranje stečajnog postupka nad vlasnikom hipotekovane nepokretnosti, ili založene pokretne stvari, bitno utiče na postupak ostvarivanja založnih prava i položaj obezbeđenih poverilaca. Stečajni okvir u Republici Srbiji s jedne strane ograničava njihova prava, a s druge strane pruža značajne garancije, propisivanjem više specifičnih instituta kojima se dodatno poboljšava položaj obezbeđenih poverilaca u postupku prodaje opterećene imovine stečajnog dužnika, što je tema ovog rada. Pre svega, razmotrena su pravila koja izdavanje u zakup opterećene imovine stečajnog dužnika, uslovljavaju saglasnošću razlučnih, odnosno založnih poverilaca. Takođe, prikazan je uticaj moratorijuma na ostvarivanje založnih prava namirenjem potraživanja iz vrednosti opterećene imovine, kao mogućnost ukidanja zakonske zabrane individualnog izvršenja. Objašnjen je postupak ostvarivanja zakonskog prava preče kupovine na predmetu razlučnog, odnosno založnog prava, u slučaju metoda prodaje neposrednom pogodbom, kao i primena instituta credit bidding (mogućnost da poverilac prebije svoje obezbeđeno potraživanje sa kupoprodajnom cenom, za slučaj da je on najbolji ponudilac).

KLJUČNE REČI:

stečaj, zakup, hipoteka, obezbeđeni poverilac, moratorijum, credit bidding, pravo preče kupovine

LITERATURA:

Vasiljević, M., Poslovnopravo, Beograd, 1997.

Vrhovšek, V., Kozar, V., Obezbeđenje potraživanja zalogom na pravima, Pravni život, br. 10/2015.

Vujaklija, M., Leksikonstranihreči i izraza, 3. dopunjeno izdanje, Beograd, 1980.

Gams, A., Osnovistvarnogprava, Beograd, 1980.

Dukić Mijatović, M., Kozar, V., Postulati korporativnog stečaja u Republici Srbiji, Novi Sad, 2019.

Dukić Mijatović, M., Pravni položaj poverilaca obezbeđenih potraživanja u finansijskomrestruktuiranju i stečaju, Pravo, teorija i praksa, br. 1-3/2013.

Dukić Mijatović, M., Mijatović, M, Pravnipoložajrazlučnihpoverilacau stečaju, Pravni život, br. 11/2011.

Dukić Mijatović, M., Zaštita poverilaca u stečaju, doktorska disertacija, Privredna akademija, Novi Sad, 2008.

Dukić Mijatović, M., Vodičkrozstečajnipostupak, Novi Sad, 2010

Živković, M., Novo hipotekarno pravo u Republici Srbiji, dostupno na adresi: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/xivmil/NovoHipotekarnoPravoClanak.pdf, 5.02.2021, str. 20.

Jovanović – Zattila, M., Čolović, V., Stečajnopravo, Beograd, 2007.

Karanikić Mirić, M., Vanugovorna odgovornost stečajnog upravnika, Pravo i privreda, br. 4-6/2019.

Kordić, J., Zečević, Đ., Slović, N., Grčić, J., Komentar Zakona o stečaju i nacionalnih standarda, 3 izdanje, Beograd, 2013.

Kozar, V., Počuča, M., Stanković, I., Opštistečajnipostupak– Komentar Zakona o stečaju sa sudskompraksom i podzakonskimaktima, Beograd.

Kozar, V., Aleksić, N., Posledice otvaranja stečajnog postupka u srpskom procesnom pravu,

Pravo i privreda, br. 2/2020.

Kozar, V., Aleksić, N., Zabrana izvršenja i namirenja kao procesnopravna posledica otvaranja stečajnog postupka, Zbornik radova: Savremeni pravni promet i usluge, Kragujevac, 2018.

Kozar, V., Aleksić, N., Komentar Zakona o stečaju sa novelama iz 2017. godine i sudskom praksom, Beograd, 2018.

Kozar, V., Komentarstečajnihzakona, Beograd, 2010.

Kozar, V., Aleksić, N., Mere obezbeđenja i „moratorijum“ u prethodnom stečajnom postupku,

Pravo i privreda, br. 4-6/2018.

Kozar, V., Prebijanje potraživanja i credit bidding u stečajnom postupku, Zbornik radova: Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope, Novi Sad, 2019.

Kozar, V., Aleksić, N., Prebijanjepotraživanjau stečajnompostupku, Pravo i privreda, br. 4-6/2019.

Kozar, V., Lazarević, D., Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju sa novelama iz 2019. godine, sudskom praksom i registrom pojmova, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2019.

Kozar V., Pravo preče kupovine obezbeđenih poverilaca u stečajnom postupku, Radno-pravni savetnik, br. 2/2018.

Kozar, V., Počuča, M., Šteta u stečajnom postupku, Zbornik radova: Osiguranje, naknada štete i novi građanski sudski postupci, Beograd, 2011.

Lazarević, A., Osnovi izvršnog postupka sa stečajnim postupkom i prinudnom likvidacijom preduzeća, Skoplje, 1956.

Mićović, M., Privrednopravo, Kragujevac, 2010.

Orlić, M., Ćutanje ponuđenog kao znak pristajanja prema Zakonu o obligacionim odnosima,

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2/2004.

Orlić, M., Pravo preče kupovine, Zbornik radova: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, tom 2, Beograd, 1978.

Obućina, J., Odnos prethodnog stečajnog postupka i postupka sprovođenja izvršenja radi namirenjanovčanogpotraživanjananepokretnostima, Pravo i privreda, br. 1-3/2017.

Ortiz,          N.,          What         is     Credit         Bidding        in     Bankruptcy?         dostupno         na     adresi:

http://www.bankruptcylawnetwork.com/what-is-credit-bidding-in-bankruptcy/, 4.02.2021.

Poznić, B., Građanskoprocesnopravo, Beograd, 1987.

Perović, S., Obligacionopravo, Beograd, 1986.

Pavićević, A., Načela zemljišnog duga kao realnog sredstva obezbeđenja, Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, br, 2/2014.

Petrović, Z., Kozar, V., Bezdržavinska zaloga na pokretnim stvarima, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 11/2010.

Radovanov, A., Građanskoprocesnopravo,4.izmenjenoi dopunjenoizdanje, Novi Sad, 2014, str. 404

Riesenfeld, S. A., Bankruptcy, Preuzeto sa: https://www.britannica.com/topic/bankruptcy #ref248841 4.02.2021

Radović, V., Stečajnopravo, Knjiga prva, Beograd, 2017.

Radović, M., Položajzaložnih (,,hipotekarnih“) poverilaca u stečajnompostupku, Pravo i privreda, br. 4-6/2014.

Stanković, O., Orlić, M., Stvarnopravo, Beograd, 1986.

Slijepčević, D., Spasić, S., Komentar Zakona o stečajnompostupku, Beograd, 2006.

Slijepčević, D., Radović, M., Posledice prenosa obezbeđenog potraživanja nanepokretnosti u stečajnompostupku, Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 3/2019.

Spasić, S., Odnos i razgraničenje između izvršnog i stečajnog postupka u Srbiji, Zbornik radova: Aktuelna pitanja stečajnog prava, Banja Luka, 2008.

Tanasković Savić, S., Ekstenzivnosthipoteke, Subotica, 2019.

Carić, S., Vitez, M., Dukić Mijatović, M., Veselinović, J., Privrednopravo, Novi Sad, 2016.

Cvetić, R., Pravo preče kupovine u izvršnom postupku u Republici Srbiji, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 4/2014.

Čolović, V., Milijević, N., Stečajteorija-praksa, Banja Luka, 2020.

Šarkić, N., Radulović, D., Počuča, M., Posebnigrađanskipostupci, Beograd, 2019.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju – Analiza efekata, dostupno na adresi: http://www.parlament.gov.rs, 05.12.2017.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju – III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja, dostupno na adresi: http://www.parlament.gov.rs, 05.12.2017.

Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings.

Zakon o stečaju, Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Odluka Ustavnog suda), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Službeni glasnik RS, br. 83/2014.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, Službeni glasnik RS, br. 113/2017.

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, Službeni glasnik RS, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011 (drugi zakon), 31/2019.

Zakon o obligacionim odnosima, Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, (Uredba – za vreme ratnog stanja: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Službeni glasnik RS, br. 18/2020.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Službeni glasnik RS, br. 106/2015, 106/2016 (Autentično tumačenje), 54/2019.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju, Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 99/2011, 109/2013 (Odluka Ustavnog suda), 55/2014, 139/2014

Zakon      o     izvršnom      postupku,       Službeni       glasnik       RS,      br.      125/2004 Zakon o prometunepokretnosti, Službeni glasnik RS,  br.  93/2014,  121/2014, 6/2015 Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019

Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (drugi zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019

Zakona o bankama, Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010, 14/2015

Zakon o hipoteci, Službeni glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 (Odluka Ustavnog suda), 83/2015

Zakon o parničnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 (Odluka Ustavnog suda), 74/2013 (Odluka Ustavnog suda), 55/2014, 87/2018, 18/2020.

Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke, Službeni glasnik RS, br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019

Odluka o adekvatnosti kapitala banke, Službeni glasnik RS, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020

Odluka o upravljanju rizicima banke, Službeni glasnik RS, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020, 67/2020 – drugi propis

Pravno shvatanje usvojeno na sednici građanskog odeljenja Apelacionog suda u Novom Sadu, od 26.05.2014. Bilten Apelacionog suda u Novom Sadu, br. 7/2016, Preuzeto sa http://www.propisionline.com/Practice/Decision/48388

Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev 1788/2017 od 13.09.2018, Elektronski bilten Osnovnog                   suda             u              Novom        Sadu,                                               Preuzeto           sa http://www.propisionline.com/Practice/Decision/58029

Odgovori utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda od 8. i 9.11.2018, Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 2/2019, Preuzeto sa https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.2.2021.

Odgovori utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda od 3.11, 4.11. i 26.11.2015, Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 2/2019, Preuzeto sa https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.2.2021.

Odgovori utvrđeni na sednici Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda od 7. i 8.11.2016. godine, Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 2/2019, Preuzeto sa https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.02.2021.

Odgovori utvrđeni na sednicama Odeljenja za privredne sporove Privrednog apelacionog suda od 19. i 20.11.2019. godine, Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 3/2019, Preuzeto sa https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.02.2021.