ОСТВАРИВАЊЕ ЗАЛОЖНИХ ПРАВА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ ИЗ ВРЕДНОСТИ ОПТЕРЕЋЕНЕ ИМОВИНЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 929-960

АУТОР(И): Владимир Козар

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.929K

САЖЕТАК:

У раду су анализиране законске одредбе, ставови судске праксе, као и мишљења правне науке o разлучним и заложним повериоцима, као две посебне категорије обезбеђених поверилаца. Отварање стечајног поступка над власником хипотековане непокретности, или заложене покретне ствари, битно утиче на поступак остваривања заложних права и положај обезбеђених поверилаца. Стечајни оквир у Републици Србији с једне стране ограничава њихова права, а с друге стране пружа значајне гаранције, прописивањем више специфичних института којима се додатно побољшава положај обезбеђених поверилаца у поступку продаје оптерећене имовине стечајног дужника, што је тема овог рада. Пре свега, размотрена су правила која издавање у закуп оптерећене имовине стечајног дужника, условљавају сагласношћу разлучних, односно заложних поверилаца. Такође, приказан је утицај мораторијума на остваривање заложних права намирењем потраживања из вредности оптерећене имовине, као могућност укидања законске забране индивидуалног извршења. Објашњен је поступак остваривања законског права прече куповине на предмету разлучног, односно заложног права, у случају метода продаје непосредном погодбом, као и примена института credit bidding (могућност да поверилац пребије своје обезбеђено потраживање са купопродајном ценом, за случај да је он најбољи понудилац).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стечај, закуп, хипотека, обезбеђени поверилац, мораторијум, credit bidding, право прече куповине

ЛИТЕРАТУРА:

Васиљевић, М., Пословноправо, Београд, 1997.

Врховшек, В., Козар, В., Обезбеђење потраживања залогом на правима, Правни живот, бр. 10/2015.

Вујаклија, М., Лексиконстранихречи и израза, 3. допуњено издање, Београд, 1980.

Гамс, А., Основистварногправа, Београд, 1980.

Дукић Мијатовић, М., Козар, В., Постулати корпоративног стечаја у Републици Србији, Нови Сад, 2019.

Дукић Мијатовић, М., Правни положај поверилаца обезбеђених потраживања у финансијскомреструктуирању и стечају, Право, теорија и пракса, бр. 1-3/2013.

Дукић Мијатовић, М., Мијатовић, М, Правниположајразлучнихповерилаца у стечају, Правни живот, бр. 11/2011.

Дукић Мијатовић, М., Заштита поверилаца у стечају, докторска дисертација, Привредна академија, Нови Сад, 2008.

Дукић Мијатовић, М., Водичкрозстечајнипоступак, Нови Сад, 2010

Живковић, М., Ново хипотекарно право у Републици Србији, доступно на адреси: http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/xivmil/NovoHipotekarnoPravoClanak.pdf, 5.02.2021, стр. 20.

Јовановић – Zattila, М., Чоловић, В., Стечајноправо, Београд, 2007.

Караникић Мирић, М., Вануговорна одговорност стечајног управника, Право и привреда, бр. 4-6/2019.

Кордић, Ј., Зечевић, Ђ., Словић, Н., Грчић, Ј., Коментар Закона о стечају и националних стандарда, 3 издање, Београд, 2013.

Козар, В., Почуча, М., Станковић, И., Општистечајнипоступак – Коментар Закона о стечају са судскомпраксом и подзаконскимактима, Београд.

Козар, В., Алексић, Н., Последице отварања стечајног поступка у српском процесном праву,

Право и привреда, бр. 2/2020.

Козар, В., Алексић, Н., Забрана извршења и намирења као процесноправна последица отварања стечајног поступка, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Козар, В., Алексић, Н., Коментар Закона о стечају са новелама из 2017. године и судском праксом, Београд, 2018.

Козар, В., Коментарстечајнихзакона, Београд, 2010.

Козар, В., Алексић, Н., Мере обезбеђења и „мораторијум“ у претходном стечајном поступку,

Право и привреда, бр. 4-6/2018.

Козар, В., Пребијање потраживања и credit bidding у стечајном поступку, Зборник радова: Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе, Нови Сад, 2019.

Козар, В., Алексић, Н., Пребијањепотраживања у стечајномпоступку, Право и привреда, бр. 4-6/2019.

Козар, В., Лазаревић, Д., Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу са новелама из 2019. године, судском праксом и регистром појмова, друго измењено и допуњено издање, Београд, 2019.

Козар В., Право прече куповине обезбеђених поверилаца у стечајном поступку, Радно-правни саветник, бр. 2/2018.

Козар, В., Почуча, М., Штета у стечајном поступку, Зборник радова: Осигурање, накнада штете и нови грађански судски поступци, Београд, 2011.

Лазаревић, А., Основи извршног поступка са стечајним поступком и принудном ликвидацијом предузећа, Скопље, 1956.

Мићовић, М., Привредноправо, Крагујевац, 2010.

Орлић, М., Ћутање понуђеног као знак пристајања према Закону о облигационим односима,

Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/2004.

Орлић, М., Право прече куповине, Зборник радова: Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, том 2, Београд, 1978.

Обућина, Ј., Однос претходног стечајног поступка и поступка спровођења извршења ради намирењановчаногпотраживањананепокретностима, Право и привреда, бр. 1-3/2017.

Ortiz,          N.,          What         is     Credit         Bidding        in     Bankruptcy?         доступно         на     адреси:

http://www.bankruptcylawnetwork.com/what-is-credit-bidding-in-bankruptcy/, 4.02.2021.

Познић, Б., Грађанскопроцесноправо, Београд, 1987.

Перовић, С., Облигационоправо, Београд, 1986.

Павићевић, А., Начела земљишног дуга као реалног средства обезбеђења, Зборник радова Правног факултета, Нови Сад, бр, 2/2014.

Петровић, З., Козар, В., Бездржавинска залога на покретним стварима, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 11/2010.

Радованов, А., Грађанскопроцесноправо, 4. измењено и допуњеноиздање, Нови Сад, 2014, стр. 404

Riesenfeld, S. A., Bankruptcy, Преузето са: https://www.britannica.com/topic/bankruptcy #ref248841 4.02.2021

Радовић, В., Стечајноправо, Књига прва, Београд, 2017.

Радовић, М., Положајзаложних (,,хипотекарних“) поверилаца у стечајномпоступку, Право и привреда, бр. 4-6/2014.

Станковић, О., Орлић, М., Стварноправо, Београд, 1986.

Слијепчевић, Д., Спасић, С., Коментар Закона о стечајномпоступку, Београд, 2006.

Слијепчевић, Д., Радовић, М., Последице преноса обезбеђеног потраживања на непокретности у стечајномпоступку, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 3/2019.

Спасић, С., Однос и разграничење између извршног и стечајног поступка у Србији, Зборник радова: Актуелна питања стечајног права, Бања Лука, 2008.

Танасковић Савић, С., Екстензивностхипотеке, Суботица, 2019.

Царић, С., Витез, М., Дукић Мијатовић, М., Веселиновић, Ј., Привредноправо, Нови Сад, 2016.

Цветић, Р., Право прече куповине у извршном поступку у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2014.

Чоловић, В., Милијевић, Н., Стечајтеорија-пракса, Бања Лука, 2020.

Шаркић, Н., Радуловић, Д., Почуча, М., Посебниграђанскипоступци, Београд, 2019.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају – Анализа ефеката, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs, 05.12.2017.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају – III. Објашњење основних правних института и појединачних решења, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs, 05.12.2017.

Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings.

Закон о стечају, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Одлука Уставног суда), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018.

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник РС, бр. 83/2014.

Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник РС, бр. 113/2017.

Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар, Службени гласник РС, бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011 (други закон), 31/2019.

Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, (Уредба – за време ратног стања: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Службени гласник РС, бр. 18/2020.

Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење), 54/2019.

Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 99/2011, 109/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 139/2014

Закон      о     извршном      поступку,       Службени       гласник       РС,      бр.      125/2004 Закон о прометунепокретности, Службени гласник РС,  бр.  93/2014,  121/2014, 6/2015 Закона о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019

Закона о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (други закон), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019

Закона о банкама, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010, 14/2015

Закон о хипотеци, Службени гласник РС, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 83/2015

Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 (Одлука Уставног суда), 74/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 87/2018, 18/2020.

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке, Службени гласник РС, бр. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018, 8/2019

Одлука о адекватности капитала банке, Службени гласник РС, бр. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020

Одлука о управљању ризицима банке, Службени гласник РС, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020, 67/2020 – други пропис

Правно схватање усвојено на седници грађанског одељења Апелационог суда у Новом Саду, од 26.05.2014. Билтен Апелационог суда у Новом Саду, бр. 7/2016, Преузето са http://www.propisionline.com/Practice/Decision/48388

Пресуда Врховног касационог суда, Рев 1788/2017 од 13.09.2018, Електронски билтен Основног                   суда             у              Новом        Саду,                                               Преузето           са http://www.propisionline.com/Practice/Decision/58029

Одговори утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 8. и 9.11.2018, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 2/2019, Преузето са https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.2.2021.

Одговори утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 3.11, 4.11. и 26.11.2015, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 2/2019, Преузето са https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.2.2021.

Одговори утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 7. и 8.11.2016. године, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 2/2019, Преузето са https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.02.2021.

Одговори утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 19. и 20.11.2019. године, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 3/2019, Преузето са https://pa.sud.rs/tekst/394/bilteni-sudske-prakse.php, 4.02.2021.