ПРОПИСИВАЊЕ, ИЗРИЦАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 895-909

АУТОР(И): Иван Д. Милић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.895M

САЖЕТАК:

За прекршаје се најчешће предвиђа само новчана казна, која може да се пропише на три начина. Новчана казна се и најчешће изриче учиниоцима прекршаја. Предмет пажње аутора је новчана казна у прекршајном праву. У фокусу пажње аутору је проблематика прописивања, изрицања, али и извршења новчане казне. У раду указује и на одређене нелогичности, недоследности и контрадикторности које постоје у актуелним прописима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

новчана казна, прекршај, казна затвора, рад у јавном интересу, принудна наплата

ЛИТЕРАТУРА:

Миливојевић, Л., Прекршајно право и материјалноправне одредбе Прекршајног закона, Загреб, 2018.

Mилић, И., Прeкршajни нaлoг, Бeзбjeднoст – Пoлициja – Грaђaни, бр. 1-2/2015.

Милић, И., Правне последице осуде и вођење казнене евиденције за правна лица која су учинила кривично дело, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крaгуjeвaц, 2020. Милич, И., Где исполняется наказание в виде лишения свободы в Республике Сербия?,

Союз криминалистов и криминологов: периодическое печатное издание, журнал. — 2020. — № 3.

Милич, И., Ответственность юридических лиц за караемые законом деяния в Республике Сербии, Экономика знаний: теория, практика, перспективы развития: сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею ин-ститута (г. Донецк, 25 октября 2019 г.) / ГУ

«Институт экономиче-ских исследований»; науч. ред. Н.В. Шемякина. – Донецк, 2020.

Ристивојевић, Б., Милић, И., Одговорност родитеља за прекршаје које учине њихови потомци, Анали Правног факултета у Београду, година LXIV, 1/2016.

Ристивојевић, Б., Милић, И., Основи прекршајног права, Нови Сад, 2018.

Стојановић, З., Кривично право – Општи део, Београд, 2009.

Ћoрoвић, E., Oсврт нa зaштитнe мeрe мeдицинскoг кaрaктeрa у прeкршajнoм прaву Србиje, Збoрник рaдoвa Прaвнoг фaкултeтa у Нoвoм Сaду, бр. 2/2019.

Умићевић, Д., Системи извршења казни лишења слободе, Сарајево, 1938.

Закон о јавним медијским сервисима, Службени гласник РС, бр. 83/2014, 103/2015, 108/2016, 161/2020.

Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Службени гласник РС, бр. 97/2008.

Закон о превозу путника у друмском саобраћају, Службени гласник РС, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 (други закон), 83/2018, 31/2019, 9/2020.

Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Одлука Уставног суда), 91/2019 (други закон), 91/2019.

Закон о финансирању локалне самоуправе, Службени гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016, 95/2018 (други закон).

Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.

Одлука о држању домаћих животиња, Службени лист града Новог Сада, бр. 60/2010, 12/2011, 17/2011, 1/2012, 65/2013, 13/2014, 11/2015, 33/2015, 63/2015, 16/2018, 31/2019,

59/2019, „Службени гласник РС“, бр. 6/2021 (Одлука Уставног суда).

Одлука о држању и заштити домаћих животиња на територији града Крагујевца, Службени лист града Крагујевца, бр. 18/2014, 9/2017, 11/2018, 27/2019.

Одлука о обављању делатности зоохигијене, Службени лист града Новог Сада, бр. 65/2013, 13/2014, 47/2016, 16/2018, 59/2019.

Правилник о унутрашњем реду у Националном парку Копаоник, Службени гласник РС, бр. 50/2000.

Царински закон, Службени гласник РС, бр. 95/2018, 91/2019 (други закон), 144/2020.

Информатор о раду Прекршајног суда у Горњем Милановцу, Су И-1 бр. 2/21, ажуриран дана 14.01.2021. године. Доступан на: http://gm.pk.sud.rs/prekrsajni-sud-u-gornjem- milanovcu-informatori-o-radu-prekrsajnog-suda-lat.html на дан: 8. 2. 2021.

Информатор о раду Прекршајног суда у Крушевцу, Ажуриран 25.02.2020. год. Доступан на: http://ks.pk.sud.rs/prekrsajni-sud-u-krusevcu-informatori-o-radu-prekrsajnog- suda-lat.html на дан: 8. 2. 2021.

Правно мишљење заузето на Трећој седници свих судија Прекршајног апелационог суда, Београд, 18.07.2014. године. Доступно на: http://www.propisionline.com/ Practice/Decision/43065 на дан: 1. 2. 2021.

Пресуда Прекршајног апелационог суда Прж 14584/15 од 11.08.2015. године. Доступна на: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/supa/viewAct/9d96043b- a10d-548c-42db-e8c75f6a4631 на дан: 4. 2. 2021.

Републички завод за статистику, Билтен 665. Пунолетни учиниоци кривичних дела у Републици Србији, 2019. Пријаве, оптужења и осуде. Доступан на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20205665.pdf на дан: 8. 2. 2021.

http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pitanja-i-odgovori-prekrsajni-postupak-lat.html на дан: 1. 2. 2021.