СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КАО ДЕО ФОРМАЛНЕ ДРУШТВЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА КРИМИНАЛИТЕТ МАЛОЛЕТНИКА

Услуге и владавина права (2021), стр. 875-893

АУТОР(И): Снежана Соковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.875S

САЖЕТАК:

Социјални рад и превенција криминалитета су синергијски повезани: превенција криминалитета и третман преступника чине саставни део социјалне политике, а решавање социјалних проблема јесте снажан фактор превенције криминалитета, због чега социјални рад представља важан сегмент формалне друштвене реакције на криминалитет. Посебно значајну улогу институције социјалне заштите имају у сузбијању малолетничкe делинквенције. У раду се анализира место и улога услуга социјалног рада и социјалне заштите у формалној реакцији друштва на малолетнички криминалитет у контексту савремених криминолошких сазнања о етиологији малолетничког преступништва. Посебно су анализирани стање, проблеми и перспективе социјалног рада у функцији превенције криминалитета малолетника у Србији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

криминалитет малолетника, превенција, социјални рад, социјална заштита, васпитне мере

ЛИТЕРАТУРА:

Barnes, J. C., Beaver, K. M., An empirical examination of adolescent-limited offending: A direct test of Moffitts maturity gap thesis, Journal of Criminal Justice, No. 2010/38.

Bartol, C. R, Bartol, A. M., Criminal Behavior, A Psychosocial Approach, London, 2005. Бранковић, И. и остали: Истраживање: Обележја савременог социјалног рада и професионални                  идентитет            социјалних                     радника у              Републици                                                   Србији, http://www.udruzenjesz.rs/images/PDF/Izvestaj_FINAL_jun_2020.pdf, april, 2020.

Bynum, J. E, Thompson, W. E., Juvenile delinquency, A Sociological Approach, Boston, 2005. Van der Laan, A. M., Rokven, J., Weijters, G, & Beerthuizen, M. G. C. J., The Drop in Juvenile Delinquency in The Netherlands: Changes in Exposure to Risk and  Protection, Justice Quarterly, 2019. 38/3.

V. del Carmen, R, Trulson, Ch. R.: Juvenile justice, The Sistem, Process, and Law, Belm ont, 2006.

Жегарац, Н., Од проблема до прилика у вођењу случаја, приручник за практичаре, Београд, 2015.

Игњатовић, Ђ., Криминологија, Београд, 2019.

Илић, З., Криминалитет младих и реформа правно-институционалне заштите у Србији; Зборник радова: Стање криминалитета у Србији: правна средства и реаговање, 1. део, Београд, 2007.

Југовић, А., Социјална заштита и реформа малолетничког правосуђа, Зборник радова: Ново кривично законодавство: дилеме и проблеми у теорији и пракси, Београд, 2006.

Кнежевић-Томашев, Љ, Марковић, Љ., Проблеми у извршењу васпитних мера, Билтен окружног суда у Београду, бр. 79/2009.

Lab, S. P., Crime Prevention, Approaches, Practices and Evaluations, LexisNexis, 2004.

Laub, J. H., Boonstoppel, S. L., Understanding Desistance from Juvenile Offending: Challenges and Opportunites, The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice, Feld, B. C, Bishop, D. M. (ed), Oxford, 2012.

МcAra, L., McVie, S., Youth crime and justice: Key messages from the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime, Criminology and Criminal Justice, No. 10(2)/2010.

Милосављевић, М., Бркић, М., Социјални рад у зједници, Београд, 2010.

Moffitt, T., Adoleascence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy, Psychological Review, No. 100 (4)/1993, NASW (1992/2008) Standards for social work case management. Washington DC: NASW.

Николић-Ристановић, В., Константиновић-Вилић, С., Криминологија, Београд, 2018. Перић, О, Милошевић, Н, Стевановић, И., Политика изрицања кривичних санкција према малолетницима Србији, Београд, 2008.

Поповић-Ћитић, Б; Жунић-Павловић, В., Превенција преступништва младих, Београд, 2005.

Републички завод за социјалну заштиту: Деца у систему социјалне заштите 2019, Београд, 2020.

Siegel, L. J., Criminology; Belmont, 2009.

Соковић, С., Малолетнички криминалитет и рецидивизам: правило и/или изузетак?.

Ревија за криминологију и кривично право, год. 51, бр. 3/2013.

Соковић, С., Бејатовић, С., Малолетничко кривично право, Београд, 2009.

Соковић, С., Критеријуми избора васпитне мере за малолетне преступнике, Ревија за кривично право и кримнологију, год. 49, бр. 2-3/2011.

Tonry, M. Chambers, C., Juvenile Justice Cross-Nationally Considederd, The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice, ed. Feld, B. C, Bishop, D. M. Oxford, 2012.

Farington, D., Predictors of Violent Young Offenders, The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice, Feld, B. C, Bishop, D. M. (ed.), Oxford, 2012.

Farington, D. P., Human Development and Criminal Careers; Handbook of Criminology, Maguire, M, Morgan, R, Reiner, R, (ed); Oxford, 1997.

Farington, D. P., Age аnd Crime, Crime and Justice, No. 7/1986.

Шкулић, М., Малолетничко кривично право, Београд, 2011.

Walsh, C., Youth Justice and Neuroscience, A Dual-Use Dilemma; British Journal of Criminology, 2011, 51, pp. 21-39.

Wooland, J. I., Adolescent Development, Delinquency and Criminal Justice, The Oxford Handbook of Juvenile Crime and Juvenile Justice, Feld, B. C, Bishop, D. M. (ed), Oxford, 2012.

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Службени гласник РС, бр. 85/2005.

Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/2011.