МЕЂУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ЛЕГИСЛАТИВНИ ОКВИР ПРИВАТНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА

Услуге и владавина права (2021), стр. 831-850

АУТОР(И): Жељко Никач, Божидар Форца

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.831N

САЖЕТАК:

У раду се разматрају правни статус, организација и деловање Сектора приватне безбедности у Републици Србији у функцији заштите лица, имовине и пословања. У уводном делу се говори о приватној безбедности која у развијеним земљама има завидно место у систему безбедности. У земљама у транзицији приватна безбедност је пратила друштвене и економске промене те последњих година добила на значају. После распада СФРЈ пуних двадесет година овај сектор није био правно регулисан матичним законом у Србији, већ су се примењивани општи прописи који се фрагментарно баве проблематиком ФТО и уређују привредно пословање, рад и запошљавање. У другом делу, централном, изложени су најважнији међународно-правни извори и решења из нашег националног оквира. Крајем 2013. године усвојени су Закон о приватном обезбеђењу и Закон о детективској делатности, као и подзаконски акти за њихову имплементацију. Адекватна правна регулатива у овој области је посебно значајна због апликације Србије за пријем у ЕУ и хармонизације прописа са правом ЕУ. У закључном делу се посебно истиче потреба даље хармонизације норми са ЕУ, изградња добре праксе и потреба јачања контроле и надзора сектора приватне безбедности од стране државе

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

приватна безбедност, легислатива, заштита имовине, лица и пословања, РС и ЕУ

ЛИТЕРАТУРА:

а) књиге и текстови

Born, H., Caparini, M., Cole, E., Regulating Private Security in Europe: Status and Prospects, Policy Paper – No. 20, DCAF, Geneva, 2007.

Vidocq, E. F., Memoirs of Vidocq, Principal Agent of the French Police until 1827. Carey, Hart & Co, Baltimore, 1834. https://link.springer.com/book/10.1057%2F9780230506282 (25.04.2021).

Gaston, E. L, Mercenarism 2.0? The Rise of the Modern Private Security Industry and Its Implications for International Humanitarian Law Enforcement, Harvard International Law Journal, Volume 49, Nо. 1/2008.

Kálmán, J., The International Regulation of Private Security Providers – A Brief Analysis. Legal Studies on Contemporary Hungarian Legal System, Universitas-Győr Kft., Győr. 2014.

Кековић, З., Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања, Београд, 2011.

Кесић, З., Приватни сектор у контроли криминалитета. Београд, 2009.

Миланковић-Васовић, Љ., Приватно обезбеђење и детективске услуге, Правни информатор, бр. 01/14.

Никач, Ж., Приватна безбедност и детективска делатност – нови законски прописи у Републици Србији, Београд, 2013.

Никач, Ж., Радовановић, Р., Зорић, В., Приватна безбедност у Србији – правни основи и едукација припадника, Теме, бр. 1/18.

Никач, Ж., Павловић, Г., Право приватне безбедности, Београд, 2012.

Никач, Ж., Полиција у заштити људских права и грађанских слобода,Теме, бр. 04/13. Nemeth, C., Private Security and the Law, 3rd edition, Elsevier, Oxford, 2005.

Новаковић, С., Законик Стефана Душана, Цара Српског (1349. и 1354), Београд, 1870. Pitschas, R., Polizei und Sicherheitsgewerbe. Bundeskriminalamt, Wiesbaden, 2000.

Perrin, B., Promoting compliance of private security and military companies with international humanitarian law, International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 863/2006.

Петровић, И., Душанов законик, Београд, 2014.

Петровић, П., Приватизација безбедности у Србији, Безбедност Западног Балкана, Београд, 2007.

Ромић, М., Павловић, Г., Неки аспекти одговорности држава за акције приватних војних компанија, ПОЛИТЕИА, бр. 02/11.

Стајић, Љ., Лукић, Т., Право приватне безбедности, Нови Сад, 2011.

Стојановић, З., Међународно кривично право, VI издање, Београд, 2008.

Shubert, A., Private Policing in Law Enforcement: Associations for Prosecution of Felons, 1744-1856. in Bailey V. (ed.) Policing and Punishment in Nineteenth Century Britain. Routledge, London, 1981.

Талијан, М., Прве установе приватне безбедности (полиције) у Србији, Зборник радова: Приватна безбедност – стање и перспективе, Нови Сад, 2008.

Трбојевић, М., Корпоративна безбедност на простору Западног Балкана, Култура полиса бр. 17(41)/2020.

Hess, K., Introduction to Private Security. Wadsworth. Belmont, 2009.

Центар за евро-атлантске интеграције, У корак са приватним сектором безбедности – II, Београд, 2015.

Форца, Б., Никач, Ж., Компаративна анализа стратегија националне безбедности Републике Србије, Безбедност, бр.03/20.

б) Норматива:

Европска конвенција за заштиту људским права и основних слобода са додатним Протоколима, Закон о ратификацији, Сл. лист СЦГ – Међ. уговори бр. 09/03, 05/05 и 07/05-испр. и Сл. гласник РС – Међ. уговори бр. 12/10 и 10/15.

European commission for democracy through law – Venice commission, „Study no. 531 (2009), Draft report on private military and security firms and erosion of the state monopoly on the use of force“, Strasbourg, 2009.

Закон о народној милицији, Сл. лист ФНРЈ, бр. 101/1946.

Закон о основама друштвене самозаштите, Сл. гласник СРС, бр. 39/73.

Закон о систему друштвене самозаштите, Сл. гласник СРС, бр. 14/86.

Закон о престанку важења одређених закона и прописа, Сл. гласник РС, бр. 18/93.

Закон о потврђивању Споразума о ССП између ЕЗ и њихових држава чланица, с једне стране, и РС, с друге стране, Сл. гласник РС, бр. 83/08.

Закон о приватном обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр. 104/13, 42/15и 87/18.

Закон о детективској делатности, Сл. гласник РС, бр. 104/13 и 87/18.

Закон о критичној инфраструктури, Сл. гласник РС, бр. 87/18.

Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података, Потврђена од стране СРЈ и објављена у Сл. листу СРЈ – Међ. уговори, бр. 01/92, као и у Сл. листу СЦГ – Међ. уговори бр. 11/05 – др. закон и Сл. гласнику РС – Међ. уговори, бр. 98/08 – др. закон и 12/10.

Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава, Сл. гласник РС, бр. 91/19.

Правилник о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе, Сл. гласник РС, бр. 74/19.

Правилник о програмима и начину обављања стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе, Сл. гласник РС, бр. 15/19.

Правилник о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе, Сл. гласник РС, бр. 15/19.

Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења, Сл. гласник РС, бр. 59/19.

Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења, Сл. гласник РС, бр. 49/19.

Правилник о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења, Сл. гласник РС, бр. 03/16 и 30/19.

Правилник о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности, Сл. гласник РС, бр. 37/19.

Правилник о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова, Сл. гласник РС, бр. 27/19.

Правилник о садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације, Сл. гласник РС, бр. 03/16 и 30/19.

Swiss Initiative in cooperation with the International Commitee of the Red Cross: Montreux document on pertinent international legal obligations and good practices for states related to operations of private military and security companies during armed conflict, Montreux, 17 September, 2008.

The International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries, G.A. Res. 34, UN GAOR, 44th Sess, Supp. No. 43, at 590, UN Doc. A/44/43 (1989).

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII- 6&chapter=18&clang=_en (25.04.2021).

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, „Recommendation 1858 (2009), Private military and security firms and erosion of the state monopoly on the use of force“, Strasbourg, 2009.

Confoederatio Helvetica (CH) – Swiss Government, The International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC), Geneva, 9 november 2010.

Уредба о минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама, Сл. гласник РС, бр. 09/21.

Уредба о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите, Сл. гласник РС, бр. 98/16.

 

в) Интернет и други извори

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/101 (25.04.2021).

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/139-private-act.pdf (26.04.2021). https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/139-private-act.pdf (26.04.2021).

http://www.coess.org (26.04.2021)

ПКС официјелни сајт, http:/www.pks.rs (27.04.2021).

ПКС, Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности. https://pks.rs/udruzenje/udruzenje-za-privatno-obezbedenje-i-ostale-usluzne-delatnosti (27.04.2021)