MINIMALNI NIVO ZAŠTITE PUTNIKA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU – REŠENJA EVROPSKE REGULATIVE I DOMAĆEG ZAKONODAVSTVA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 815-830

AUTOR(I): Mirjana Knežević

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.815K

SAŽETAK:

Predmet analize u ovom radu su pravni mehanizmi zaštite putnika u vazdušnom saobraćaju kroz garantovanje minimalnih prava putnicima koji pretrpe razne neugodnosti zbog uskraćivanja ukrcaja protiv svoje volje, otkazivanja ili kašnjenja leta. Prava putnika u slučaju neurednog izvršavanja ugovora o prevozu putnika u vazdušnom saobraćaju su  zakonom garantovana kao posebna prava (minimalna prava), tj. pravo na informisanje, vraćanje troškova i preusmeravanje puta, zbrinjavanje i pravo na naknadu štete. U radu je izvršena analiza postojećih pravila sadržanih u Zakonu o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koja su doneta po uzoru na odredbe Montrealske konvencije iz 1999. godine i Uredbe br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Veća o utvrđivanju opštih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku, te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91. Uredba određuje minimalni nivo zaštite putnika kao korisnika vazdušnog saobraćaja, i kao takva je inkorporirana u naše pozitivno vazdušno zakonodavstvo. Iako je napravljen važan korak u pokušaju jedinstvenog regulisanja i stvaranja ujednačenog mehanizma zaštite putnika u vazdušnom saobraćaju kroz garantovanje minimalnih prava putnika, mišljenja smo da je u budućnosti veliki izazov na strani vazdušnog prevozioca: kako odgovoriti na sve zahteve savremenog tržišta vazdušnog prevoza putnika, u smislu potpunog realizovanja obaveze pružanja obaveštenja putnicima o njihovim posebnim pravima u određenim situacijama i omogućavanja njihovog realizovanja.

KLJUČNE REČI:

regulativa,     uskraćivanje   ukrcaja,           otkazivanje, kašnjenje leta, posebna prava putnika

LITERATURA:

Bartlett, K., The exclusivity principle and the Montreal Convention, Australia 2014, Cooper grace Ward. Dostupno na: https://www.cgw.com.au/publication/the-exclusivity-principle-and-the-montreal-convention /

Bobek, M., Adams-Prassl J., Air Passenger Rights Ten Years On, 2016, Hart Publishing; Dimitrios, D., Maria S., Assessing air transport socio-economic footprint, International Journal of Transportation Science and Technology, no. 7 /2018.

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (the Montreal Convention), Official Journal L 194, 18/07/2001, P. 0039 – 0049. Dostupno na: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):en:HTML

Judgment of the Court of 31 January 2013, Denise McDonagh v Ryanair Ltd, Case C-12/11. Judgment of the Court of 22 December 2008, Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, Case C-549/07.

Paulsson, K., PassengerLiability,accordingtotheMontrealConvention, Thesis 30 credits Eva        Lindell-Frantz       Air           Law,            Autumn               2009, pp.        1-5.             Dostupno        na: https://lup.lub.lu.se/luur/download?fileOId=1565526&func=downloadFile&recordOId=1561100 Prassl, J., Case C-12/11 Denise McDonagh v Ryanair: Volcanic Ash and ‘super extraordinary circumstances’, 2013. Dostupno na: https://eutopialaw.wordpress.com/2013/02/04/case-c-1211-denise-mcdonagh-v-ryanair-volcanic-ash-and-super-extraordinary-circumstances/

The Montreal Convention: What Are Passengers’ Rights on International Flights? Dostupno na: https://skyrefund.com/en/blog/montreal-convention-international-flights

Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Veća od 11. februara 2004. o utvrđivanju opših pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL. L. 46, 17.2.2004, str. 1-8.

Vujisić, D., Posebna prava putnika kao potrošača u vazdušnom saobraćaju, Pravo i privreda, br. 4-6/2018.

Đurđev, D., EkskluzivnostMontrealskekonvencije, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1/2015.

Đurđev, D., Odnos komunitarnog saobraćajnog prava i međunarodnih konvencija,

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 2/2012.

Judgment of the Court of 4 September 2014, Germanwings GmbH v Ronny Henning, Case C- 452/13.

Jovanović, N., Saobraćajno pravo, Beograd, 2017.

Marković, N., Regulativa EU 261/2004 o uspostavljanju zajedničkih prava putnika u slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta, Glasnik prava, God. VI, br. 1-2/2015; Marin, J., Osiguranje u funkciji zaštite prava putnika i poslovanja putničkih prevoznika, Zagreb, 2014.

Riđanović, B., Posebni oblici unifikacije – Regulativa EU 261/2004 o utvrđivanju zajedničkih pravila i pružanju pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja, otkazivanja leta i dugotrajanih kašnjenja, Nova Pravna revija – Časopis za domaće, nemačko i evropsko pravo, br. 1/2012.

Sl. glasnik RS, br. 87/2011 i 66/2015.

Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93, Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja i Sl. glasnik RS, br. 18/2020

Spasić, I., Montrealska konvencija-nova konvencija u međunarodnom vazduhoplovnom pravu, Pravo-teorija i praksa, br. 9/2001.

Trajković, M., Međunarodno vazduhoplovno pravo, Beograd, 1999.