МИНИМАЛНИ НИВО ЗАШТИТЕ ПУТНИКА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ – РЕШЕЊА ЕВРОПСКЕ РЕГУЛАТИВЕ И ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 815-830

АУТОР(И): Мирјана Кнежевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.815K

САЖЕТАК:

Предмет анализе у овом раду су правни механизми заштите путника у ваздушном саобраћају кроз гарантовање минималних права путницима који претрпе разне неугодности због ускраћивања укрцаја против своје воље, отказивања или кашњења лета. Права путника у случају неуредног извршавања уговора о превозу путника у ваздушном саобраћају су  законом гарантована као посебна права (минимална права), тј. право на информисање, враћање трошкова и преусмеравање пута, збрињавање и право на накнаду штете. У раду је извршена анализа постојећих правила садржаних у Закону о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, која су донета по узору на одредбе Монтреалске конвенције из 1999. године и Уредбе бр. 261/2004 Европског парламента и Већа о утврђивању општих правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцаја и отказивања или дужег кашњења лета у поласку, те о стављању изван снаге Уредбе (ЕЕЗ) бр. 295/91. Уредба одређује минимални ниво заштите путника као корисника ваздушног саобраћаја, и као таква је инкорпорирана у наше позитивно ваздушно законодавство. Иако је направљен важан корак у покушају јединственог регулисања и стварања уједначеног механизма заштите путника у ваздушном саобраћају кроз гарантовање минималних права путника, мишљења смо да је у будућности велики изазов на страни ваздушног превозиоца: како одговорити на све захтеве савременог тржишта ваздушног превоза путника, у смислу потпуног реализовања обавезе пружања обавештења путницима о њиховим посебним правима у одређеним ситуацијама и омогућавања њиховог реализовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

регулатива,     ускраћивање   укрцаја,           отказивање, кашњење лета, посебна права путника

ЛИТЕРАТУРА:

Bartlett, K., The exclusivity principle and the Montreal Convention, Australia 2014, Cooper grace Ward. Доступно на: https://www.cgw.com.au/publication/the-exclusivity-principle- and-the-montreal-convention /

Bobek, M., Adams-Prassl J., Air Passenger Rights Ten Years On, 2016, Hart Publishing; Dimitrios, D., Maria S., Assessing air transport socio-economic footprint, International Journal of Transportation Science and Technology, no. 7 /2018.

Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (the Montreal Convention), Official Journal L 194, 18/07/2001, P. 0039 – 0049. Доступно на: https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):en:HTML

Judgment of the Court of 31 January 2013, Denise McDonagh v Ryanair Ltd, Case C-12/11. Judgment of the Court of 22 December 2008, Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA, Case C-549/07.

Paulsson, K., Passenger Liability, according to the Montreal Convention, Thesis 30 credits Eva        Lindell-Frantz       Air           Law,            Autumn               2009, pp.        1-5.             Доступно        на: https://lup.lub.lu.se/luur/download?fileOId=1565526&func=downloadFile&recordOId=1561100 Prassl, J., Case C-12/11 Denise McDonagh v Ryanair: Volcanic Аsh and ‘super extraordinary circumstances’, 2013. Доступно на: https://eutopialaw.wordpress.com/2013/02/04/case-c-1211-denise-mcdonagh-v-ryanair-volcanic-ash-and-super-extraordinary-circumstances/

The Montreal Convention: What Are Passengers’ Rights on International Flights? Доступно на: https://skyrefund.com/en/blog/montreal-convention-international-flights

Уредба (ЕЗ) бр. 261/2004 Еуропског парламента и Већа од 11. фебруара 2004. о утврђивању опших правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцаја и отказивања или дужег кашњења лета у поласку те о стављању изван снаге Уредбе (ЕЕЗ) бр. 295/91, СЛ. Л. 46, 17.2.2004, стр. 1-8.

Вујисић, Д., Посебна права путника као потрошача у ваздушном саобраћају, Право и привреда, бр. 4-6/2018.

Ђурђев, Д., Ексклузивност Монтреалске конвенције, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2015.

Ђурђев, Д., Однос комунитарног саобраћајног права и међународних конвенција,

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2012.

Јudgment of the Court of 4 September 2014, Germanwings GmbH v Ronny Henning, Case C- 452/13.

Јовановић, Н., Саобраћајно право, Београд, 2017.

Марковић, Н., Регулатива ЕУ 261/2004 о успостављању заједничких права путника у случају ускраћивања укрцаја, отказивања или дужег кашњења лета, Гласник права, Год. VI, бр. 1-2/2015; Марин, Ј., Осигурање у функцији заштите права путника и пословања путничких превозника, Загреб, 2014.

Риђановић, Б., Посебни облици унификације – Регулатива ЕУ 261/2004 о утврђивању заједничких правила и пружању помоћи путницима у случају ускраћивања укрцаја, отказивања лета и дуготрајаних кашњења, Нова Правна ревија – Часопис за домаће, немачко и европско право, бр. 1/2012.

Сл. гласник РС, бр. 87/2011 и 66/2015.

Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020

Спасић, И., Монтреалска конвенција-нова конвенција у међународном ваздухопловном праву, Право-теорија и пракса, бр. 9/2001.

Трајковић, М., Међународно ваздухопловно право, Београд, 1999.