ПРАВНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРАВОСУДНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 799-812

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.799I

САЖЕТАК:

Кроз истраживање се анализира систем образовања и услови квалификација кадрова у оквиру правосудног система. Како је нормативни оквир постављен тако да усмерава нивое и методе образовања кадрова ове области, тако се и анализом појединих позитивно правних решења и њиховој остварљивости у практичној примени извлаче закључци о квалитету и потребама евентуaлних промена. Посебан Закон о правосудном испиту кључни је сегмент сагледавања система образовања. Упоредном анализом системских решења и стратегија на нивоу Европске уније изводе се закључци о правцима могућих усмерења на микро нивоу и очекиваних решења у нашој држави.. Закључна разматрања сублимирају целину истраживања теме и постављају основ за даље разматрање истраженог.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

правни систем, образовање, правосудни испит, правосуђе, правна држава

ЛИТЕРАТУРА:

Врањанац, Д., Увод у правни систем Сједињених Америчких Држава, Београд, 2008. Ђорђевић, С., Реформа правних студија и услуга високог образовања, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.

Ивковић, Н., Систем заједнице у савременој уставној држави, Гласник права, година XXI, бр. 2/2020.

Ивковић, Н., Етика пружања адвокатских услуга, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 11, Крагујевац 2020

Ковачевић, В., Енглеска и право, историјски развој и неке специфичности, Правни записи, год. II, бр 2/2011.

Minda, G., The Lawyer – Economist at Chicago: Richard A. Posner and the Economic Analysis of Law, OHIO STATE LAW JOURNAL, Vol. 39:439, year: 1978., p. 439-475.

Ницовић, Ђ., Увод у право Финске, Београд, 2005.

Posner R., Economic analysis of law, Aspen Publishers, New York, 2011.

Сен, A., Развој као слобода, Београд, 2002.