DRŽAVNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE I ČUVANJE PODATAKA POSEBNE (UPRAVNE) ORGANIZACIJE U MILJEU VLADAVINE PRAVA (uz osvrt na usluge pojedinih posebnih organizacija)

Usluge i vladavina prava (2021), str. 711-724

AUTOR(I): Zoran Jovanović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.711J

SAŽETAK:

Digitalizacija javnih usluga podrazumeva i korišćenje velikog broja podataka različite prirode kojima se koriste organi javni vlasti u svom funkcionisanju. Značaj informacija koji ovi podaci sa sobom nose, zahteva i odgovarajući način njihovog pohranjivanja, ali ujedno i spremnosti za brzo i efikasno korišćenje u slučaju potrebe. U tu svrhu, Republika Srbija je osnovala Državni centar za upravljanje i čuvanje podataka. Ovaj centar pruža svojevrsne javne usluge čuvanja podataka za veliki broj državnih organa i organizacija, ali i podataka koje im povere lica iz privatnog sektora. Važnost ovog centra oslikava se i u strateškom opredeljenju Republike Srbije za ulaganje sredstava u sekundarni centar, jedan od najvećih u regionu. Ovaj značajan posao i usluga čuvanja podrazumeva pravne, informacione i bezbednosne aspekte zaštite podataka, pa u tome leži i značaj istraživanja. Autor je u ovom radu težio da ukaže na pravne aspekte Državnog centra za čuvanje i upravljanje podacima, oblike usluga koje Centar pruža organima javne vlasti i privrednim subjektima. Analiza će ukazati i na pozitivne i negativne aspekte centralizacije i digitalizacije podataka u okviru takvog sistema. Autor je sa pravnog aspekta ukazao na moguće preporuke poboljšanja informacione bezbednosti Centra i podataka koji se u njemu čuvaju.

KLJUČNE REČI:

Državni centar za upravljanje i čuvanje podataka (Data centar), elektronska uprava, informaciona bezbednost, zaštita podataka

LITERATURA:

Andonović, S., Prlja, D., Osnovi prava zaštite podataka o ličnosti, Beograd, 2020.

Andonović, S., Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji – pravni aspekti, (doktorska disertacija), Beograd, 2019.

Anucojić, D., Zaštita informacionih sistema i podataka, Novi Sad, 2008.

Dimitrijević, P., Elektronska uprava i informaciono društvo, Moderna uprava – časopis za upravnu teoriju i praksu, Banja Luka 2009.

Dragović, N., Žilović, M., Bošković, N., Definisanje adekvatnih mera u funkciji zaštite poslovnih informacionih sistema, Zbornik radova: Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo, Čačak, 2017.

Državni data centar – Digitalizujemo javnu upravu, dostupno na: https://www.ite.gov.rs/tekst/93/drzavni-data-centar.php

Zirojević, M., Ivanović, Z., Zaštita prava intelektualne svojine u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, Beograd, 2016.

Jovanović, Z., Andonović, S., Vrste podataka i informacija u javnom pravu Republike Srbije, Zbornik radova Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji, Beograd, 2020.

Jokić-Stamenković, D., Svi državni podaci ubuduće na Slaviji, Politika, Beograd, 2017, dostupno na: http://www.politika.co.rs/sr/clanak/394337/Svi-drzavni-podaci-ubuduce-na-Slaviji

Krivokapić, D., Adamović, J., Tasić, D., Petrovski, A., Kalezić, P., Krivokapić, Đ., Vodič kroz Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR – tumačenje novog pravnog okvira, Beograd, 2019.

Lilić, S., Prlja, D., Pravna informatika – veština, Beograd, 2010.

Lilić, S., Stojanović, M., E-Government and Administrative Reform in Serbia, Journal of Law and Technologym vol. 2, no. 2/2008.

Protić, D., Informacionabezbednost:standardiilipravila, Vojno delo, vol. 65, br. 1/2013.

Uptime Institute, Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology, Santa Fe 2009, dostupno na: http://www.orioncybernetics.com/uploads/1/3/5/6/13566221/tierstandard.pdf

Zakon o elektronskoj upravi, Službeni glasnik RS, br. 27/2018.

Zakon o informacionoj bezbednosti, Službeni glasnik RS, br. 6/2016, 94/2017, 77/2019.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik RS, br. 87/2018.

Zakon o tajnosti podataka, Službeni glasnik RS, br. 104/2009.

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Službeni glasnik RS, br. 40/2010, 42/2017.