ДРЖАВНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА ПОСЕБНЕ (УПРАВНЕ) ОРГАНИЗАЦИЈЕ У МИЉЕУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА (уз осврт на услуге појединих посебних организација)

Услуге и владавина права (2021), стр. 711-724

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.711J

САЖЕТАК:

Дигитализација јавних услуга подразумева и коришћење великог броја података различите природе којима се користе органи јавни власти у свом функционисању. Значај информација који ови подаци са собом носе, захтева и одговарајући начин њиховог похрањивања, али уједно и спремности за брзо и ефикасно коришћење у случају потребе. У ту сврху, Република Србија је основала Државни центар за управљање и чување података. Овај центар пружа својеврсне јавне услуге чувања података за велики број државних органа и организација, али и података које им повере лица из приватног сектора. Важност овог центра осликава се и у стратешком опредељењу Републике Србије за улагање средстава у секундарни центар, један од највећих у региону. Овај значајан посао и услуга чувања подразумева правне, информационе и безбедносне аспекте заштите података, па у томе лежи и значај истраживања. Аутор је у овом раду тежио да укаже на правне аспекте Државног центра за чување и управљање подацима, облике услуга које Центар пружа органима јавне власти и привредним субјектима. Анализа ће указати и на позитивне и негативне аспекте централизације и дигитализације података у оквиру таквог система. Аутор је са правног аспекта указао на могуће препоруке побољшања информационе безбедности Центра и података који се у њему чувају.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Државни центар за управљање и чување података (Дата центар), електронска управа, информациона безбедност, заштита података

ЛИТЕРАТУРА:

Андоновић, С., Прља, Д., Основи права заштите података о личности, Београд, 2020.

Андоновић, С., Заштита података у електронској јавној управи у Републици Србији – правни аспекти, (докторска дисертација), Београд, 2019.

Ануцојић, Д., Заштита информационих система и података, Нови Сад, 2008.

Димитријевић, П., Електронска управа и информационо друштво, Модерна управа – часопис за управну теорију и праксу, Бања Лука 2009.

Драговић, Н., Жиловић, М., Бошковић, Н., Дефинисање адекватних мера у функцији заштите пословних информационих система, Зборник радова: Информационе технологије, образовање и предузетништво, Чачак, 2017.

Државни дата центар – Дигитализујемо јавну управу, доступно на: https://www.ite.gov.rs/tekst/93/drzavni-data-centar.php

Зиројевић, М., Ивановић, З., Заштита права интелектуалне својине у сектору информационо-комуникационих технологија, Београд, 2016.

Јовановић, З., Андоновић, С., Врсте података и информација у јавном праву Републике Србије, Зборник радова Заштита података о личности у Србији, Београд, 2020.

Јокић-Стаменковић, Д., Сви државни подаци убудуће на Славији, Политика, Београд, 2017, доступно на: http://www.politika.co.rs/sr/clanak/394337/Svi-drzavni-podaci- ubuduce-na-Slaviji

Кривокапић, Д., Адамовић, Ј., Тасић, Д., Петровски, А., Калезић, П., Кривокапић, Ђ., Водич кроз Закон о заштити података о личности и ГДПР – тумачење новог правног оквира, Београд, 2019.

Лилић, С., Прља, Д., Правна информатика – вештина, Београд, 2010.

Lilić, S., Stojanović, M., E-Government and Administrative Reform in Serbia, Journal of Law and Technologym vol. 2, no. 2/2008.

Протић, Д., Информациона безбедност: стандарди или правила, Војно дело, вол. 65, бр. 1/2013.

Uptime Institute, Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology, Santa Fe 2009, доступно на: http://www.orioncybernetics.com/uploads/1/3/5/6/13566221/tierstandard.pdf

Закон о електронској управи, Службени гласник РС, бр. 27/2018.

Закон о информационој безбедности, Службени гласник РС, бр. 6/2016, 94/2017, 77/2019.

Закон о заштити података о личности, Службени гласник РС, бр. 87/2018.

Закон о тајности података, Службени гласник РС, бр. 104/2009.

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе, Службени гласник РС, бр. 40/2010, 42/2017.