САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 699-709

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.699DJ

САЖЕТАК:

Динамизам развоја друштвених односа током XXI века у савременом државно-правном поретку Србије открива нову улогу различитих организационих форми јавне власти. Временом се све више показује потреба за иновирањем класичне позиције локалне самоуправе у систему пружања јавних услуга, што представља изазов за научно-истраживање. Сагледавањем савременог концепта услужне делатности јединица локалне самоуправе створиће се истраживачки основ за извлачење закључака о квалитету постојећих нормативних решења и њихове адекватне примене

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

локална самоуправа,      јавне    услуге, јавно-приватно партнерство, концесија, пројекат

ЛИТЕРАТУРА:

Закон о финансирању локалне самоуправе, Службени гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018,

95/2018, 86/2019 и 126/2020.

Закон о локалној самоуправи, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018.

Закон о јавним предузећима, Службени гласник РС, бр. 15/2016 и 88/2019.

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, Службени гласник РС, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016.

Извештај о раду Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије за 2020. годину, http://jpp.gov.rs/dokumenta/pravni-okvir, приступљено дана: 02.05.2021. године.

Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.