ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА КАО СПЕЦИФИЧНА ЈАВНА УСЛУГА

Услуге и владавина права (2021), стр. 669-697

АУТОР(И): Љубиша Дабић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.669D

САЖЕТАК:

Предмет истраживања је државна ревизија као јавна услуга – државна ревизија и врсте, њени главни субјекти и предмет. У централном делу рада је појмовно дефинисана јавна услуга, а затим истакнуте сличности и разлике између услуге државне ревизије и других врста услуга. Између осталог, констатовано је да државна ревизија поседује одређене карактеристике, својства и специфичности, које произлазе из природе њене делатности. У суштини те карактеристике чине њене атрибуте. Циљ рада је да се утврде карактеристике, својства и специфичности државне ревизије као јавне услуге и њено разликовање, првенствено, од других врста јавних услуга. Његова сврха је да се одреде посебности државне ревизије. Резултати до којих се дође у истраживању требало би да послуже у научне и апликативне сврхе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Државна ревизија, Субјекти државне ревизије, Предмет државне ревизије, Појмовно одређење јавне услуге, Специфичности државне ревизије

ЛИТЕРАТУРА:

Андрић, М., Ревизија јавног сектора, Суботица, 2012.

Вучковић, Ј., Административне услуге и управни поступак, Зборник радова: XXI век –

век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2012.

Група аутора, Државна ревизија (Редактори: Шима Красић, Лајош Жагер), Загреб 2010.

Димитријевић, П., Реформа управног поступка, Зборник радова: Владавина права и правна држава, Источно Сарајево, 2014.

Драгојевић, Д., Милојевић, М., Независност и објективност интерних и екстерних ревизора у функцији спречавања финансијског криминала и корупције, Socioeconomica, No. 1/2012.

Ђорђевић, С., Јавне услуге и дискриминација, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Звекић, У., Професија судија – Социолошка анализа, Београд, 1985.

Звекић, У., Савин, К., О професији – Социолошка анализа, Социологија, бр. 1-2/1981.

Јовановић, З., „Оutsoucing јавних услуга – основна обележја и карактеристике“, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.

Јелинић, С., Пледоаје за услужне дјелатности, јавне услуге и потрошачко право,

Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.

Костић, Л., Административно право краљевине Југославије, Друга књига – Делатност управе, Београд 1936.

Лапчевић, М., Извештавање о учинцима у систему продукције јавних добара и услуга у Републици Србији, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.

Лончар, З., О Нацрту закона о општем управном поступку, Правна ријеч, бр. 35/2013.

Матаија, Г., Однос државе према субјектима којима се поверавају јавна овлашћења

Уставна концепција и законодавна пракса, Право и привреда, бр. 5-8/1998.

Аљоша Мимица, М., Богдановић, М., (уред.), Социолошки речник, Београд, 2007. OECD, Relations Between Supreme Audit Institutions and Parlamentary Committees, SIGMA Papers, No. 33/2002.

Палевић, М., Општа обележја услужних делатности јавног сектора, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 2, Крагујевац, 2011.

Петковић, А., Положај и задаци државне ревизије, Рачуноводство, бр. 3-4/2006.

Рабреновић, А., Успостављање врховне ревизорске институције у Србији – Повратак заборављеној традицији, Правни живот, бр. 10/2008.

Раичевић, Б., Илић-Попов, Г. (приредили), Иницијатива за фискалну децентрализацију

– Прилози за конференцију, Београд, 2002.

Рапајић, М., Приговор у управном поступку и заштита права корисника јавних услуга,

Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.

Станојевић, Љ., Видович, З., Ревизија јавног сектора, Београд, 2014.

Станојевић, Љ., Неефикасна и скупа државна ревизија, дневни лист Данас, од 9. септембар, 2016.

Стјепановић, Н., Општа тероја о Главној контроли краљевине Југославије, Београд, 1938.

Тодоровић, М., Наука о финансијама, II Буџет, Београд, 1933.

Томић, З., Опште управно право, Београд, 2012.

Шушњар, С., Поверавање јавних овлашћења, Правни живот, бр. 9/1995.

Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts, Preambule i Section 1. http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/befa05/LimaDeclaration.pdf

Law on National Audit Office Republic of Lithuania, 30 May 1995, No I-907, Vilnius (As last amended on           26           March    2015                    –      No    XII-1588),          čl.   5.      stav               1      https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f54ba23218b511e5bfc0854048a4e288?jfwid=- 9dzqntxga

Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006 и 113/2006.

Закон о Државној ревизорској институцији, Сл. гласник РС, бр. 101/2005, 54/2007 и

36/2010.

Закон о рачунскем содишчу, Урадни лист РС, шт. 11/2001 и 109/2012-неслужбени пречишћени текст.

Закон о Државном уреду за ревизију, Народне новине, бр. 80/2011.

Закон о Државној ревизорској институцији, Сл. лист РЦГ, бр. 28/2004, 27/2006, 78/2006

и „Сл. лист ЦГ“, бр. 17/2007 и 31/2014.

Закон за државна ревизија (Службен весник на РМ, бр. 66/2010, 145/2010, 12/2014 и 43/2014.

Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске, Сл. гласник Републике Српске, бр. 98/2005 и 20/2014.

Закон о ревизији институција Босне и Херцеговине, Сл. гласник БиХ, бр. 12/2006.

Закон о општем управном поступку, Сл. гласник РС, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење.

Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон.

Закон о услугама, Народне новине, бр. 80/2011.

Закон о заштити потрошача, Народне новине, бр. 41/2014, 110/2015 и 14/2019.