TRANSPLANTACIJA ORGANA – normativna osnova za delovanje – iskustva pojedinih zemalja

Usluge i vladavina prava (2021), str. 587-612

AUTOR(I): Dragana Petrović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.587P

SAŽETAK:

Čak i samo pominjanje „transplantacije delova čovečijeg tela“ jeste dovoljan razlog da se, po ko zna koji put, bavimo ovom temom. Naprosto, potrebno je povremeno da raspravljamo o raspravljenim temama!? Da se opet upustimo u objašnjavanje nekih „vrućih“ životnih pitanja koja iskrsavaju u vezi sa njima. Da se, možda, na drugačiji način odredimo prema postojećim rešenjima… da bi smo shvatili kakva je snažna dinamika zahvatala svet u kome živimo, obojila naše stavove drugom bojom, uticala na naša razmišljanja o životu, o njegovim vrednostima, altruizmu, nesebičnosti, dobročinstvima, želji da se odreknemo nečeg posebnog, a da pri tome ne pomislimo da ćemo dobiti nešto za uzvrat. Transplantacija ljudskih organa i tkiva u terapijske svrhe praktikuje se od polovine prošlog veka. Započela je (naravno, na vrlo primitivan način) još u staroj Indiji (i danas se jedan metod transplantacije naziva „indijskom metodom“), preko 16. veka (1551), kada je u Italiji izvedena prva slobodna transplantacija dela nosa, da bi se do danas razvila u nezamenljiv medicinski postupak u cilju spašavanja i produžavanja ljudskog života. Hiljade stranica stručne literature, beleške, polemičke rasprave, atipični medicinski članci, zapisi na marginama pročitanih časopisa ili knjiga iz filozofije, sociologije, krivičnopravne literature… o događajima ove vrste, svoj stav su zauzeli i predstavnici crkve.

Razumevanje našeg pogleda na ovu kompleksnu i veoma komplikovanu problematiku nalaže da se određenim rešenjima na međunarodnoj sceni posveti veća pažnja, posebno tamo gde postoje izvesna prožimanja (izvesna saglasnost ali i različitost). Uvek je dobro čuti i drugo mišljenje, jer ono stavlja na razmišljanje. Upravo stoga, u razmatranjima koja slede pokušali smo (nešto šire) da odgovorimo na neke od mnogobrojnih i raznovrsnih pitanja u kojima se ova dodiruju, ali često puta i razilaze, kako sa gledišta pravih propisa, tako i iz ugla medicinske i sudske prakse, ovog puta iz perspektive nekih zemalja članica EU (Nemačke, Poljske, iznoseći i stanovište Katoličke crkve) na jednoj strani, i u perspektivi drugačijih moralnih, duhovnih, kulturnih i drugih vrednosti – Indije i Iraka, na drugoj.

KLJUČNE REČI:

transplantacija organa, „option in sistem“, „option out sistem“, postignuti rezultati

LITERATURA:

Glowala, S., Lergal and moral aspects of Transplantation, Journal of Education, Helth and Sport, No. 8(11)/2018, p. 18-31, dostupno na http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6150

Govermment of India, Transplantation of Human Organs Act, 1994. Central Act 42 of (cited 2007 Mar 9), dostupno na: http://www.medindianet/tho/thobill1asp.

Delmonico, F. L., Arnold, R., Sheper-Hughes N., Siminoff, L. A., Kahn, J., Youngner S. J., Ethical incentives – not payment – for organ donation, N. Engl. J. Med. 2002 Jun, 20; 346(25): 2002-5. doi: 10.1056/NEJMsb013216.

Ivančić Kačer, B., Medicinske usluge – informirani pristanak kao jedno od temeljnih prava pacijenata i transplantacija, Zbornik radova: Uslužni poslovi, Kragujevac, 2013, str. 688-689. Kada je reč o našem zakonodavstvu, vid. o tome opširnije Petrović, D., Eutanazija, nove dimenzije, Beograd, 2010.

Castel, J.-G., Some Legal Aspects of Human Organ Transplantation in Canada, Canadian Bar Review, vol. XLVI, september, no. 3/1968.

Kandić Popović, Z., Donorstvo organa – primer francuskog prava, Zbornik radova: Aktuelni pravni problemi u medicini, Beograd, 1996.

Cantarovich, Persons and Their Bodies: Rights, Responsibilities and the Sale of Organs, Philosophy and Medicine, 2002.

Klajn Tatić, V., Uzimanje organa od umrlih davalaca – medicinski, etički i pravi problemi, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3/2007.

Klajn Tatić, V., Legitimnost donorstva ljudskih organa na komercijalnmoj osnovi,

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, godine LVI, br. 1/2018.

Cohen, L. R., Where it Hurts: Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation, Daedalus, 1999, p. 128, 135-165.

Larijani, B., Zahedi, F., Taheri, E., et. al., Ethical and Legal Aspects of Organ Transplantation in Iran, Transplantation proceedings, No. 35/2004, pp. 1241-1244, dostupno na: https://www.researchgate.net//publication/8458635.

Mattioli, M. C., Legal Aspects oof Transplantation of Organs, http://www.hottopos.com/harvard3/matti.htm.

Peličić, D., Ratković. M., Radunović, D., Prelević, V., Etički aspekti transplantacije tkiva i organa, Inspirium, 2015, str. 36, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-656X/2015/22117-656X1514035P.

Petrović. D., Eutanazija, Beograd, 2010.

Planojević, N., Živojinović, D., Promet delova čovečijeg tela u našim novim propisima, Pravni život, br. 10/2019.

Ford, J. T., Human Organ Transplantation: Legal Aspects¸Chatolic Lawyer, spring 1969, p. 136.

Čejović, B., Transplantacija delova ljudskog tela i pravo na život – krivičnopravni aspekt, Pravni život, br. 91/1995, str. 86, 90.

The Lancet, Organ Trafficking and Transplant Tourism and Commmercialism: the Declaration of Istanbul, 2008, Jul 5;372(9632):5-6. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60967-8,

Propisi:

Deklaracija o unapređenju prava pacijenata u Evropi , tzv. „Amsterdamska deklaracija“ Svetske zdravstvene organizacije i Svetskog saveza lekara, 1994.

Zakon o presađivanju ljudskih organa (Sl. glasnik RS, br. 57/2018).

Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima (Sl. glasnik RS, br. 57/2018).

Zakon o uzimanju i presađivanju delova ljudskog tela u svrhu lečenja (Sl. glasnik SRS, br. 21/81),

Zakon o uzimanju i presađivanju delova ljudskog tela za svrhu lečenja (Sl. glasnik RS, br. 44/91)

Zakon o uzimanju delova ljudskog tela radi presađivanja (Sl. list SAP Vojvodine, br. 26/86).

Internet:

https://www.www-drze.de/in-focus/organ-transplantation/legal-aspectshttp://www.who/int/ethic/topics/transplantation_guiding_principles/en/ index1.htmalhttp://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2017.html

http://www. zywydawcanerki.pl