OSVRT NA PRAVA DECE SA INVALIDITETOM SA TEŽIŠTEM NA PRISTUP ZDRAVSTVENIM USLUGAMA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 569-585

AUTOR(I): Veljko Vlašković

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.569V

SAŽETAK:

Kako ukazuje Komitet UN za prava deteta u Opštem komentaru br. 9 posvećenom pravima dece sa invaliditetom, deca iz navedene društvene grupe suočavaju se sa nizom prepreka prilikom pristupa uslugama zdravstvene zaštite (diskriminacija, odsustvo informacija i finansijskih resursa, problemi prevoza i geografske udaljenosti, poteškoće oko fizičkog pristupa zdravstvenim ustanovama, kao i nedostatak odgovarajućih programa zdravstvene zaštite). Pružanje usluga zdravstvene zaštite deci sa invaliditetom predstavlja veliki izazov za svaki zdravstveni sistem, budući da mora biti prilagođeno potrebama pomenute dece, što zahteva kako rano dijagnostifikovanje problema, saradnju velikog broja lekara i medicinskog osoblja različitih specijalnosti, kao i pružanje niza zdravstvenih usluga u domu deteta.

Istovremeno, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom vrši snažan uticaj i na tumačenje i primenu prava dece sa invaliditetom. U tom smislu, posebno treba istaći težnju za zabranom prinudnog zadržavanja i smeštaja dece sa invaliditetom u zdravstvenim ustanovama. Takođe, u domenu pristanka na medicinsku meru, koncept poslovne sposobnosti biva razdvojen od ideje sposobnosti za rasuđivanje. Istovremeno, smisao zakonskog zastupanja deteta menja se primenom ustanove potpomognutog odlučivanja.

KLJUČNE REČI:

invaliditet, prava dece, zdravstvene usluge, diskriminacija, razumno prilagođavanje

LITERATURA:

Brown Elzy, M., Emotional Invalidation: An investigation into its definition, measurement and effects, doctoral dissertation, Department of Psychology, College of Arts and Sciences, University of South Florida, June the 3rd, 2013.

Byrne, B., Article 23: Children with Disabilities, in: The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary (ed. Tobin, J.), Oxford University Press, Oxford, 2019.

Favalli, S., The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Case Law of the European Court of Human Rights and in the Council of Europe Disability Strategy 2017 – 2023: ՙfrom Zero to Hero՚, Human Rights Law Review, No. 3/2018.

Hendriks, A., Selected Legislation and Jurisprudence: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, European Journal of Health Law, No. 3/2007.

Kayess, R., French, P., Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Human Rights Law Review, No. 1/2008.

Mégret, F., The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?, Human Rights Quarterly, No. 2/2008.

Palačković, D., Lišenje poslovne sposobnosti i međunarodni standardi zaštite lica sa mentalnim smetnjama, u: Zbornik radova: Pravna zaštita odraslih osoba Mostar, 2016.

Ponjavić, Z., Autonomija punoletnih lica (ne)sposobnih za rasuđivanje u ostvarivanju prava na zaštitu zdravlja, Zbornik radova: Pravna zaštita odraslih osoba, Mostar, 2016.

Richardson, G., Mental Disabilities and the Law: From Substitute to Supported Decision- Making?, Current Legal Problems, No. 1/2012.

Sabatello, M., Children with Disabilities: A Critical Appraisal, International Journal of Children’s Rights, No. 3/2013.