ОСВРТ НА ПРАВА ДЕЦЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СА ТЕЖИШТЕМ НА ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА

Услуге и владавина права (2021), стр. 569-585

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.569V

САЖЕТАК:

Како указује Комитет УН за права детета у Општем коментару бр. 9 посвећеном правима деце са инвалидитетом, деца из наведене друштвене групе суочавају се са низом препрека приликом приступа услугама здравствене заштите (дискриминација, одсуство информација и финансијских ресурса, проблеми превоза и географске удаљености, потешкоће око физичког приступа здравственим установама, као и недостатак одговарајућих програма здравствене заштите). Пружање услуга здравствене заштите деци са инвалидитетом представља велики изазов за сваки здравствени систем, будући да мора бити прилагођено потребама поменуте деце, што захтева како рано дијагностификовање проблема, сарадњу великог броја лекара и медицинског особља различитих специјалности, као и пружање низа здравствених услуга у дому детета.

Истовремено, Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом врши снажан утицај и на тумачење и примену права деце са инвалидитетом. У том смислу, посебно треба истаћи тежњу за забраном принудног задржавања и смештаја деце са инвалидитетом у здравственим установама. Такође, у домену пристанка на медицинску меру, концепт пословне способности бива раздвојен од идеје способности за расуђивање. Истовремено, смисао законског заступања детета мења се применом установе потпомогнутог одлучивања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

инвалидитет, права деце, здравствене услуге, дискриминација, разумно прилагођавање

ЛИТЕРАТУРА:

Brown Elzy, M., Emotional Invalidation: An investigation into its definition, measurement and effects, doctoral dissertation, Department of Psychology, College of Arts and Sciences, University of South Florida, June the 3rd, 2013.

Byrne, B., Article 23: Children with Disabilities, in: The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary (ed. Tobin, J.), Oxford University Press, Oxford, 2019.

Favalli, S., The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Case Law of the European Court of Human Rights and in the Council of Europe Disability Strategy 2017 – 2023: ՙfrom Zero to Hero՚, Human Rights Law Review, No. 3/2018.

Hendriks, A., Selected Legislation and Jurisprudence: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, European Journal of Health Law, No. 3/2007.

Kayess, R., French, P., Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Human Rights Law Review, No. 1/2008.

Mégret, F., The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?, Human Rights Quarterly, No. 2/2008.

Палачковић, Д., Лишење пословне способности и међународни стандарди заштите лица са менталним сметњама, у: Зборник радова: Правна заштита одраслих особа Мостар, 2016.

Поњавић, З., Аутономија пунолетних лица (не)способних за расуђивање у остваривању права на заштиту здравља, Зборник радова: Правна заштита одраслих особа, Мостар, 2016.

Richardson, G., Mental Disabilities and the Law: From Substitute to Supported Decision- Making?, Current Legal Problems, No. 1/2012.

Sabatello, M., Children with Disabilities: A Critical Appraisal, International Journal of Children’s Rights, No. 3/2013.