PROFESIONALNA TAJNA LEKARA

Usluge i vladavina prava (2021), str. 553-567

AUTOR(I): Dragica Živojinović

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.553Z

SAŽETAK:

Obavljanje medicinske delatnosti oduvek je uključivalo dužnost čuvanja lekarske tajne. To je razumljivo, jer se poštovanjem ove obaveze štiti ne samo privatnost pacijenta, već i obezbeđuje uspešno lečenje koje bez odnosa poverenja između lekara i pacijenta ne bi bilo moguće. U izučavanju profesionalne tajne lekara autor se u radu najpre osvrće na njene korene i razvoj, da bi potom definisao pravne i etičke okvire dužnosti njenog čuvanja u srpskom pravu. Srž ovog rada je utvrđivanje šta se podrazumeva pod profesionalnom tajnom lekara, koji podaci o pacijentu su obuhvaćeni obavezom čuvanja lekarske tajne i koja lica su dužna da čuvaju profesionalnu tajnu. U zaključku autor konstatuje da je uvođenje sofisticiranih tehnologija i podela rada u medicini omogućila dostupnost medicinskih podataka o pacijentu većem broju lica, što je rezultiralo evolucijom i relativizacijom obaveze čuvanja lekarske tajne i u znatnoj meri ugrozilo privatnu sferu pacijenta.

KLJUČNE REČI:

lekarska tajna, dužnost čuvanja profesionalne tajne, prava pacijenata, pravo na privatnost, poverljivost medicinskih podataka

LITERATURA:

Vukadinović, G., Vrste autonomnog prava i shvatanja pravnog pluralizma, Zbornik radova Pranog fakulteta u Novom Sadu, br. 4/2012.

Grozdanć, V., Škorić, M., Ritosa, D., Lječnička tajna u funkcije zaštite privatnosti osoba s duševnim smetnjama, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 64/2014.

Denić, D., Medical Secret as a Basis of Medical Confidence in Relation Doctor –Patient – a Veiw to Healthcare System of the Republic of Serbia, JAHR, vol. 9/2, no. 18/2018.

Zabel, B, Poslovna tajna, Beograd 1970.

Jelačić, O., Lječnička tajna u našem zakonodavstvu, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 1973, god. X, str. 13-26.

Jovanović, LJ., Lekarska tajna – krivičnopravna razmatranja, Beograd 1959.

Jović, M., i ostali, Lekari između etike i zakona, Timočki medicinski glasnik 2007, vol. 31, br. 1, str. 52-56.

Kantarijan, H., Steensma, D., Relevance of the Hippocratic Oat in the 21st Century, The ASCO Post 2014, internet prezentacija na adresi: https://ascopost.com/issues/october-15-2014/relevance-of-the-hippocratic-oath-in-the-21st-century/, pristup 03.04.2021.

Klajn Tatić, V., Profesionalna tajna zdravstvenih radnika i razlozi za njeno otkrivanje, Strani pravni život, god, 58, br. 3/2014.

Mujović, H., Prava lekara, samoregulativa i evropske preporuke za lekare, Pravni život, br. 9/2019.

Peran, B., Goreta, M. Vukošić, K., Pojami vrste tajni, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, br. 3-4/2015.

Radišić, J., Dužnost čuvanja medicinske tajne, Anali Pravnog fakulteta u Beograd, vol. 50, br. 3-4/2002, str. 325-337.

Radišić, J., Medicinsko pravo, Beograd, 2008.

Shuman, W D., The Origins of the Physician-Patient Privilege and Professional Secret, SMU Law Review, vol 39, no. 2/1985.

Hostiuc, O., Octavian, B., Crystallization of the concept of the medical secret in 19th centyru France, JAHR, vol 6/2, no. 12/2015.

Čizmić, J., Pravo pacijenata na obaviještenost, s posebnim osvrtom na zaštitu tajnosti podataka o zdravstvenom stanju pacijenta, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1/2008.