ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЈНА ЛЕКАРА

Услуге и владавина права (2021), стр. 553-567

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.553Z

САЖЕТАК:

Обављање медицинске делатности одувек је укључивало дужност чувања лекарске тајне. То је разумљиво, јер се поштовањем ове обавезе штити не само приватност пацијента, већ и обезбеђује успешно лечење које без односа поверења између лекара и пацијента не би било могуће. У изучавању професионалне тајне лекара аутор се у раду најпре осврће на њене корене и развој, да би потом дефинисао правне и етичке оквире дужности њеног чувања у српском праву. Срж овог рада је утврђивање шта се подразумева под професионалном тајном лекара, који подаци о пацијенту су обухваћени обавезом чувања лекарске тајне и која лица су дужна да чувају професионалну тајну. У закључку аутор констатује да је увођење софистицираних технологија и подела рада у медицини омогућила доступност медицинских података о пацијенту већем броју лица, што је резултирало еволуцијом и релативизацијом обавезе чувања лекарске тајне и у знатној мери угрозило приватну сферу пацијента.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

лекарска тајна, дужност чувања професионалне тајне, права пацијената, право на приватност, поверљивост медицинских података

ЛИТЕРАТУРА:

Вукадиновић, Г., Врсте аутономног права и схватања правног плурализма, Зборник радова Праног факултета у Новом Саду, бр. 4/2012.

Грозданћ, В., Шкорић, М., Ритоса, Д., Љечничка тајна у функције заштите приватности особа с душевним сметњама, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 64/2014.

Denić, D., Medical Secret as a Basis of Medical Confidence in Relation Doctor –Patient – a Veiw to Healthcare System of the Republic of Serbia, JAHR, vol. 9/2, no. 18/2018.

Забел, Б, Пословна тајна, Београд 1970.

Јелачић, О., Љечничка тајна у нашем законодавству, Зборник радова Правног факултета у Сплиту 1973, год. X, стр. 13-26.

Јовановић, Љ., Лекарска тајна – кривичноправна разматрања, Београд 1959.

Јовић, М., и остали, Лекари између етике и закона, Тимочки медицински гласник 2007, вол. 31, бр. 1, стр. 52-56.

Kantarijan, H., Steensma, D., Relevance of the Hippocratic Oat in the 21st Century, The ASCO Post 2014, интернет презентација на адреси: https://ascopost.com/issues/october- 15-2014/relevance-of-the-hippocratic-oath-in-the-21st-century/, приступ 03.04.2021.

Клајн Татић, В., Професионална тајна здравствених радника и разлози за њено откривање, Страни правни живот, год, 58, бр. 3/2014.

Мујовић, Х., Права лекара, саморегулатива и европске препоруке за лекаре, Правни живот, бр. 9/2019.

Перан, Б., Горета, М. Вукошић, К., Појам и врсте тајни, Зборник радова Велеучилишта у Шибенику, бр. 3-4/2015.

Радишић, Ј., Дужност чувања медицинске тајне, Анали Правног факултета у Београд, вол. 50, бр. 3-4/2002, стр. 325-337.

Радишић, Ј., Медицинско право, Београд, 2008.

Shuman, W D., The Origins of the Physician-Patient Privilege and Professional Secret, SMU Law Review, vol 39, no. 2/1985.

Hostiuc, O., Octavian, B., Crystallization of the concept of the medical secret in 19th centyru France, JAHR, vol 6/2, no. 12/2015.

Чизмић, Ј., Право пацијената на обавијештеност, с посебним освртом на заштиту тајности података о здравственом стању пацијента, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 29, бр. 1/2008.