MEDIJI I NJIHOV UTICAJ NA IZBORE

Usluge i vladavina prava (2021), str. 539-550

AUTOR(I): Ružica Kijevčanin

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.539K

SAŽETAK:

Težnja svake savremene države je uspostavljanje vladavine prava koja u sebi inkorporira osnovne principe na kojima treba da leži slobodno, otvoreno i napredno društvo. Neki od tih principa su građanska demokratija i tajni i neposredni izbori. Zakonito sprovođenje izbora je osnovni način za postizanje mira i zadovoljstva među stanovništvom, jer se time vršenje vlasti i uređivanje pitanja od suštinske važnosti stavlja pod njihovu kontrolu. Razvojem tehnologije, trendovi, ali i svakodnevnica se menjaju, pa su, pored izbora, sinonim za slobodu i prava građana mediji. Mediji su sredstvo obaveštenja koji upoznaju građane sa informacijama različitog sadržaja, a pre svega fundamentalnog. U zavisnosti od normative, razvojnog stupnja, mehanizama zaštite, mediji obavljaju savesno svoju funkciju, ili to ne čine u potpunosti. Kakve su posledice prilikom izveštavanja o konkretnoj pojavi koja je osnov zdravog društva u prvom, odnosno drugom slučaju centralno je pitanje koje ćemo analizirati u radu. Značaj izbora je kontinuirano potvrđivan kroz istoriju, dok je neophodnost medija u ekspanziji decenijama unazad, u intenzitetu koji ih izdiže na vrh i izjednačava sa izbornim postupkom.

KLJUČNE REČI:

izbori, kampanja, mediji, sloboda izražavanja, pravo na obaveštenost

LITERATURA:

Vučković, J., Odnos medija i političkih stranaka u izbornom procesu (Osnovni principi medijskog pristupa), u: Dijalog o izborima 2020, Elektronski bilten br. 4/2020 – Mediji i izbori.

Veljanovski, R., Suprotnosti između regulative i prakse u medijskom obezbeđivanju ravnopravnosti učesnika u izborima – slučaj Srbija, u: Dijalog o izborima 2020, Elektronski bilten br. 4/2020 – Mediji i izbori.

Milašinović, S., Jevtović, Z., Despotović, LJ., Politika, mediji, bezbednost, Beograd, 2013.

Nastić, M., Izborna pravila u Srbiji i evropski standardi: opšte pravo glasa, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 2014.

Nikolić, D., Medijsko pravo, Beograd, 2010.

Pajvančić, M., Izborno pravo, Novi Sad, 2008.

Petrov, V., Simović, D., Ustavno pravo- priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Beograd, 2020.

Evropska     konvencija     o     ljudskim     pravima      i     osnovnim      slobodama. Zakon o javnom informisanju i medijima, Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 Zakon o izboru narodnih poslanika, Sl. glasnik RS, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS,

72/2003 – dr. zakon, 75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 28/2011 – odluka US, 36/2011, 104/2009 – dr. zakon, 12/2020 i 68/2020.

Zakon o elektronskim medijima, Sl. glasnik RS, br. 83/2014 i 6/2016- dr. zakon

Zakon o javnim medijskim servisima, Sl. glasnik RS, br. 83/2014, 103/2015, 108/2016 i 161/2020

Pravilnik o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje, http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20izvr%C5%A1avanja%20obaveza%20javnih%20medijskih%20servisa%20tokom%20predizborne%20kampanje.pdf

Preporuka br. R (99) 15 Komiteta ministara državama članicama o merama u vezi sa izveštavanjem medija o predizbornim kampanjama, http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/download/se_preporuka _r_99_15.pdf

Preporuka CM/Rec (2010)5 Komiteta ministara državama članicama o merama za borbu protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta https://www.rodnaravnopravnost.rs/attachments/013_RecCM2010_5_SR.pdf

Preporuka CM/Rec (2018)1 Komiteta ministara zemljama članicama o medijskom pluralizmu i transparentnosti vlasništva nad medijima, https://rm.coe.int/ser-cm-rec-2018-1-media-pluralism-and-transparency-pdf/16809371eb

Ustav Republike Srbije, Sl. glasnik RS, br. 98/2006.

https://www.autonomija.info/pravilnik-rem-a-o-javnim-servisima-kreira-jos-losije-uslove-za-predstavljanje-stranaka.html

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/13736/

https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/novi-pravilnik-rem-a-stvaranje-dodatne-konfuzije-tokom-predizborne-kampanje/