СИСТЕМ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У ВЕЛИКИМ ГРАДОВИМА У СРБИЈИ

Услуге и владавина права (2021), стр. 487-502

АУТОР(И): Ратомир Антоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.487A

САЖЕТАК:

Пружање комуналних услуга и њихово ажурно извршавање представља једно од виталних питања од значаја за функционисање великих градова. У раду се посебна пажња посвећује пружању комуналних услуга у већим градовима у Републици Србији. Плаћање ових услуга представља посебно важан сегмент у функционисању комуналног система градова, те  је наплата поверена или посебно формираним јавним комуналном предузећима, као што је случај са Београдом на пример, у ком је јавном комуналном предузећу „Инфостан – технологије“, примарна надлежност управо у обједињеној наплати свих комуналних услуга које се пружају становницима Београда. Исти принцип обједињене наплате је примењен и у још неким градовима Србије, попут Суботице, Ниша, Крагујевца, Новог Сада и других.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

комуналне услуге, наплата, извршење, уплатница, накнада

ЛИТЕРАТУРА:

Обрадовић, Б., Комуналне услуге у Србији, Београд, 2009.

Петановић, С., Марковић, В., Права и обавезе грађана у обједињеној наплати Инфостан: закони, градске одлуке, коментар, судска пракса, обрасци поднесака, Београд, 1987.

Стефановић, З., Правна природа спровођења поступка наплате дуга за испоручене комуналне производе и услуге по тужбама ЈКП „Инфостан“, доступно на: http://www.lexonline.paragraf.rs/WebParagraf/,

Тодоровић, Б., Систем обједињене наплате комуналних услуга у функцији побољшања енергетске ефикасности зграда у Београду, Универзитет Сингидунум, дипломски рад, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.

Филиповић, М., Крњета, Л., Анализа пословања јавних комуналних предузећа у Републици Србији и приказ јединствене методологије за одређивање цена комуналних услуга, Зборник радова: Економска политика и развој, Београд, 2014.

Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016. и

95/2018),

Закон о извршењу и обезбеђењу (Службени гласник РС, бр. 106/2015, 106-2016).

Закон о парничном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/2011/ 49/2013, 74/2013, 55/2014, 87/2018. и 18/2020).

Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, Службени лист СРЈ, бр. 31/1993, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003).

Одлука о начину плаћања комуналних услуга (Службени лист града Суботице, бр. 14/2018).

Одлука о обједињеној наплати комунално – стамбених и других услуга (Службени лист града Новог Сада, бр. 8/1994, 12/1995. и 9/1997).

Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (Службени лист града Београда, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014. и 19/2017).

Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга (Службени лист града Крагујевца, бр. 3/2003, 8/2005, 35/2008. и 40/2009).

Одлука о начину и роковима плаћања комуналних услуга (Службени лист града Ниша, бр. 77/2015).