ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА ФОРМА УГОВОРА У НАСЛЕДНОМ ПРАВУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 471-486

АУТОР(И): Тамара Ђурђић – Милошевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.471DM

САЖЕТАК:

Увођењем установе нотаријата у српско право нотарске услуге добијају све више на значају, а самим тим и улога нотара постаје доминантнија у разним сферама права, пре свега у уговорном праву. Како за настанак појединих правних послова законодавац предвиђа јавнобележничку форму као форму ad solemnitatem, одступајући на тај начин од начела консенсуалзима својственом облигационом праву, као суштинско се отвара питање оправданости конститутивног карактера јавнобележеничке форме. У циљу изналажења одговора на покренуто питање у фокусу истраживања биће врсте и функције форме опредељене правнополитичким циљевима којима се формализмом у уговорном праву настоје оправдати, а чијој реализацији нарочито доприносе нотари као актери у обликовању правног промета. Јавнобележничка форма има посебан значај и за уговоре наследног права где је предвиђена као обавезна за најзначајније уговоре (наследноправне уговоре, уговор о доживотном издржавању, уговор о уступању и расподели имовине за живота). Ово истраживање усмерено је управо на утврђивање значаја јавнобележичке форме за уговорно наследно право.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

формализам, уговори наследног права, јавнобележнички запис, солемнизација уговора

ЛИТЕРАТУРА:

Антић, О., Балиновац. З., Коментар закона о наслеђивању, 1996.

Аранђеловић, Д., О формалним изјавама воље, с нарочитим обзиром на наш Грађански законик, Београд, 1911.

Благојевић, Б., Круљ, В., Коментар закона о облигационим односима, 1980.

Ђурђевић, Д., Институције наследног права, Београд, 2017.

Ђурђевић, Д., Јавнобележничка делатност, Београд, 2014.

Ђурђевић, Д., Јавнобележнички акти, Зборник радова: Јавнобележничко право, Београд, 2006.

Ђурђић-Милошевић, Т., Ограничење слободе тестаментарних располагања, докторска дисертација одбрањена на Правном факултету у Крагујевцу, 2018.

Hagena, W., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München, 2010. Haßfurter, А., Der Verhältnißmässigkeit von Formnichtigkeit und Formzweck, München, 2012.

Мораит, Б., Облигационо право, књига I и II, Бања Лука, 2010.

Облигацијски закон Словеније, Урадни лист РС, шт. 83/01, 40/07, 97/07, 64/16).

Перовић, С., Облигационо право, Београд, 1980.

Перовић, С., Формални уговори у грађанском праву, Београд, 1964.

Салма, Ј., Нотаријално облигационо право, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2012.

Шкарић, Н., Почуча, М., Извршно и јавнобележничко (нотарско) право, Правни живот, бр. 12/2012.

Закон о јавном бележништву (Службени гласник РС, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015, 106/2015).

Закон о наслеђивању Словеније (Закон о дедовању, Сл. гласник РС, бр. 1/2009, Урадни лист СРС, бр. 15/76, 23/78; Урадни лист РС, 17/91, 13/94, 117/00м, 67/01, 83/01, 73/04, 31/13 Одл. УС, 63/16).

Закон о насљеђивању Федерације БиХ, (Службене новине Федерације БиХ, бр. 80/2014, 32/2019).

Закон о насљеђивању Црне Горе (Сужбени лист, бр. 74/2008, 75/2017- Одлука УС). Закон о насљеђивању Републике Хрватске, НН 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19; Закон о насљеђивању Републике Српске (Сл. Гласник РС, бр. 1/2009, 55/2009, 91/2016, 28/2019 –одлука УС и 82/2019).

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, (Сл.гласник РС, бр. 94/2017).

Закон о обвезним односима Републике Хрватске (Народне новине, бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Закон о ванпарничном поступку (Службени гласник СРС, бр. 25/82, 48/88, Службени гласник РС, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013, 55/2014, 6/2015, 106/2015).

Закон за облигационите односи (Сл. Весник на РМ бр. 18/01, 04/02, 05/03, 84/08, 81/09 и

161/09).

Закон о наслеђивању РС (Службени гласник РС, 46/95, 101/2003, 6/2015).