ПОСРЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА

Услуге и владавина права (2021), стр. 377-389

АУТОР(И): Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.377S

САЖЕТАК:

Новелираним одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу (2015) из 2019. предвиђена је нова, посредничка функција јавних извршитеља пре покретања поступка извршења регулисањем поступка посредовања ради добровољног намирења новчаног потраживања повериоца. Поред посредничке улоге коју јавни извршитељ може да има у току поступка спровођења извршења, предвиђену у изворном тексту Закона о извршењу и обезбеђењу, проширена је његова посредничка функција и на поступак посредовања који може да се води пре но што буде покренут поступак извршења ради намирења новчаног потраживања. На тај начин проширен је и круг правосудних услуга које пружају јавни извршитељи као посебни правосудни органи. У раду се излажу и критички анализирају одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу (2015) којима  је регулисана ова нова посредничка услуга коју могу да пруже јавни извршитељи која је предвиђена да би се у одређеној мери растеретили и судови и јавни извршитељи у поступку принудног извршења, убрзало намирење извршног повериоца и смањили трошкови поступка извршења. Аутори у раду указују на неке од импликација које могу да се јаве поводом овог поступка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поступак извршења, поступак посредовања пре покретања поступка извршења, јавни извршитељ

ЛИТЕРАТУРА:

Kanegem, v. R., Судије, законодавци и професори, Поглавља европске правне историје, (превод проф. др Стеван Лилић), Cambridge University Press, 1987.

Станковић, Г., Палачковић, Д., Трешњев, А., Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу, друго измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд 2020.

Станковић, Г., Боранијашевић, В., Грађанско процесно право, Ниш, 2020.

Станковић, Г., Закон о извршењу и обезбеђењу, са одабраним подзаконским актима, седмо издање, Службени гласник, Београд, 2021, стр. 30.

Правни извори:

Закон о извршењу и обезбеђењу Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 106/15, 106/16 – Аутентично тумачење, 113/17 – Аутентично тумачење, 54/19, 9/20 – Аутентично тумачење.

Јавноизвршитељска тарифа, Службени гласник РС, бр. 93/19.

Правилник о поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка, Службени гласник РС, бр. 90/19.