УГОВОРИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 339-364

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.339DJ

САЖЕТАК:

Према Закону о спорту Републике Србије из 2016. године, спорт је делатност од посебног значаја за Републику Србију. То, међутим, не значи да учесници у систему спорта имају право да њихове спортске активности и делатности буду финансиране из јавних средстава. Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе финансирају остваривање општег интереса и задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта искључиво путем закључења са носиоцима програма уговора о реализацији одређених програма. Изузетак су само организације којима је оснивач одређена јавна власт. Аутор у раду разматра питања: који то програми могу бити предмет уговора и да ли се њиховом реализацијом пружају услуге одређеној јавној власти; када је закључен пуноважан уговор и да ли се он мора закључити уколико предложени програм испуњава законом прописане услове да буде одобрен.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

спорт, јавне власти, финансирање спорта, програм, услуге, уговор

ЛИТЕРАТУРА:

Ђурђевић, Н., Дукић, И., Приручник за финансирање програма у области спорта у јединицама локалне самоуправе, Београд 2016

Ђурђевић Н., Мићовић М., Вуковић З., Услуге у спорту, Крагујевац, 2019.

Ђурђевић Н., Јавне власти и спорт, Крагујевац, 2007.

Радишић Ј., Облигационо право, 6. издање, Београд, 2000.

Ћировић, Г., Митић, Д., Станковић, Б., Атанасов, Д., Суботић, С., Арсенић Јовановић, З., Спорт у јединицама локалне самоуправе – Имплементација програма развоја спорта, приручник, Београд, 2018.

Речник буџетских појмова, Београд, 2016.

Анализа фискалне политике земаља ЕУ у области спорта и израда препорука за унапређење финансирања спорта у Републици Србији, Економски институт, Београд, 2011.

Закон о спорту (Сл. гласник РС, бр. 10/16)

Закон о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20)

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта (Сл. гласник РС, бр. 64/16. и 18/20.)

Правилником о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта (Службени гласник РС, бр. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17, 44/18)

Правилником о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију (Сл. гласник РС, бр. 95 од 30/16, 17/21)

Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и Сл. лист СРЈ, бр. 31/93)

Решење Управног суда, Одељење у Новом Саду III 26 У 3099/14 од 29.05.2014. године. Решење Управног суд, Одељење у Крагујевцу, I-2 У 9131/14 од 26.09.2014. године.

Пресуда Врховног касационог суда, Рев 1703/2016 од 14. 09. 2017. године. Пресуда Вишег суда у Сомбору, П. 37/2015 од 4. 02. 2016. године.

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду Гж. 1886/16 од 7. 06. 2016. године.