USLUGE I UGOVOR O ALOTMANU

Usluge i vladavina prava (2021), str. 321-336

AUTOR(I): Vanda Božić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.321B

SAŽETAK:

Turizam je na globalnom nivou postao masovna pojava, odavno je prestao biti vezan samo za letnji i zimski godišnji odmor. Turistima se tokom čitave godine nude različite usluge i mogućnosti, nove destinacije kao i novi vidovi aranžmana. S progresivnim razvojem turizma sve više pažnje posvećuje se ugovoru o alotmanu (ugovoru o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta) koji omogućava turističkoj agenciji i ugostitelju (hotelu) efikasnije i jednostavnije obavljanje turističke delatnosti. Davaocima usluga u turizmu ugovor osigurava jednu višu i dugotrajniju dozu poslovne sigurnosti i stabilnosti, a turistima je time zagarantovana sigurna,  bolja i dostupnija uslugu. U radu je ukazano na značaj i karakteristike ugovora o alotmanu u turizmu, na prava i obaveze ugovornih strana te na njihovu ulogu i položaj u turističkom prometu.

KLJUČNE REČI:

ugovor o alotmanu, turističke agencije, ugostitelji, usluge, prava i obaveze

LITERATURA:

Butler, R. W., Tourism Area Life Cycle: Theoretical and Conceptual Implications, Vol.2., Channel view publications, 2006.

Blagojević, B., Pravna enciklopedija, Beograd, 1978.

Vujisić, D., Ugovor o alotmanu, Zbornik radova: Uslužni poslovi, Kragujevac, 2014.

COUNCIL DIRECTIVE of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours, Official Journal of the European Communities, No L 158/59.

DIRECTIVE (EU) 2015/2302 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC, Official Journal of the European Union L 326/1.

Dragašević, M., Pravniodnosiizmeđuhotelijera,gostai putničke agencije, Beograd, 1973.

Dougan,D., Ugovor o alotmanu, magistarski rad, Pravni fakultet, Novi Sad, 1984. International Convention on  Travel Contracts (CCV), dostupno na:

https://www.unidroit.org/instruments/transport/ccv, pristupljeno 5.2.2021.

Knežević, M., Pravni okviri pružanja turističkih usluga, Ekonomika, vol. 54, br. 5- 6/2008.

Kozar, V., Božić, V., Institut raskida ugovora o kreditu kroz prizmu klauzule rebus sic stantibus i prava na naknadu štete, Zbornik radova: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, Beograd, Zrenjanin, 2017.

Mićović, M., (ur.)Uslužni poslovi, Pravni fakultet u Kragujevcu, 2014.

Odluka Vrhovnog suda Crne Gore, Pž. 559/92 od 03.12.1992. godine. Posebne uzanse u turizmu, Službeni glasnik RS, br. 33/2001).

Petrić, L., Osnove turizma, Split.

Presuda Vrhovnog suda Srbije Prev-405/07 od 12. februara 2008.

Presuda Vrhovnog suda Srbije Prev -424/04 od 20 aprila 2005.

Presuda Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž.9888/97, od 10. marta 1998.

Radolović O, The Allotment Contract through the Hotel-keeper’s General and Special Liability for Damage, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 6, Issue 2, 2011. Šmid, V., Putnička agencija i njeni ugovori s putnicima i davaocima usluga, Beograd, 1976.

UNWTO (2019), dostupno na: https://www.unwto.org/why-tourism, pristupljeno 1.2.2021. Zakon o obligacionim odnosima, Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93, Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja i Sl. glasnik RS, br. 18/2020.

Zakon o turizmu, Sl. glasnik RS, br. 17/2019.

Zakon o zaštiti potrošača, Sl. glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon.