УСЛУГЕ И УГОВОР О АЛОТМАНУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 321-336

АУТОР(И): Ванда Божић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.321B

САЖЕТАК:

Туризам је на глобалном нивоу постао масовна појава, одавно је престао бити везан само за летњи и зимски годишњи одмор. Туристима се током читаве године нуде различите услуге и могућности, нове дестинације као и нови видови аранжмана. С прогресивним развојем туризма све више пажње посвећује се уговору о алотману (уговору о ангажовању угоститељских капацитета) који омогућава туристичкој агенцији и угоститељу (хотелу) ефикасније и једноставније обављање туристичке делатности. Даваоцима услуга у туризму уговор осигурава једну вишу и дуготрајнију дозу пословне сигурности и стабилности, а туристима је тиме загарантована сигурна,  боља и доступнија услугу. У раду је указано на значај и карактеристике уговора о алотману у туризму, на права и обавезе уговорних страна те на њихову улогу и положај у туристичком промету.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уговор о алотману, туристичке агенције, угоститељи, услуге, права и обавезе

ЛИТЕРАТУРА:

Butler, R. W., Tourism Area Life Cycle: Theoretical and Conceptual Implications, Vol.2., Channel view publications, 2006.

Благојевић, Б., Правна енциклопедија, Београд, 1978.

Вујисић, Д., Уговор о алотману, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.

COUNCIL DIRECTIVE of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours, Official Journal of the European Communities, No L 158/59.

DIRECTIVE (EU) 2015/2302 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE

COUNCIL of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC, Official Journal of the European Union L 326/1.

Драгашевић, М., Правни односи између хотелијера, госта и путничке агенције, Београд, 1973.

Доуган,Д., Уговор о алотману, магистарски рад, Правни факултет, Нови Сад, 1984. International Convention on  Travel Contracts (CCV), доступно на:

https://www.unidroit.org/instruments/transport/ccv, приступљено 5.2.2021.

Кнежевић, М., Правни оквири пружања туристичких услуга, Економика, вол. 54, бр. 5- 6/2008.

Козар, В., Божић, В., Институт раскида уговора о кредиту кроз prizmu klauzule rebus sic stantibus и права на накнаду штете, Зборник радова: Одговорност за штету, накнада штете и осигурање, Београд, Зрењанин, 2017.

Мићовић, М., (ур.)Услужни послови, Правни факултет у Крагујевцу, 2014.

Одлука Врховног суда Црне Горе, Пж. 559/92 од 03.12.1992. године. Посебне узансе у туризму, Службени гласник РС, бр. 33/2001).

Петрић, Л., Основе туризма, Сплит.

Пресуда Врховног суда Србије Прев-405/07 од 12. фебруара 2008.

Пресуда Врховног суда Србије Прев -424/04 од 20 априла 2005.

Пресуда Вишег привредног суда у Београду, Пж.9888/97, од 10. марта 1998.

Radolović O, The Allotment Contract through the Hotel-keeper’s General and Special Liability for Damage, Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 6, Issue 2, 2011. Шмид, В., Путничка агенција и њени уговори с путницима и даваоцима услуга, Београд, 1976.

UNWTO (2019), доступно на: https://www.unwto.org/why-tourism, приступљено 1.2.2021. Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020.

Закон о туризму, Сл. гласник РС, бр. 17/2019.

Закон о заштити потрошача, Сл. гласник РС, бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон и 44/2018 – др. закон.