ОСИГУРАЊЕ ОД САЈБЕР ОДГОВОРНОСТИ

Услуге и владавина права (2021), стр. 299-306

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.299G

САЖЕТАК:

У савременом свету осигурање је од посебног значаја због своје актуелности у позитивноправном смислу, у светлу савремених тенденција, постојања нових регулатива и извора права. На тржишту једне државе делатност осигурања спада у ред услужних делатности, тј. у ред оних делатности чије је главно обележје пружање услуга, где је услуга свака активност или корист коју једна страна може понудити другој. Осигурање од сајбер одговорности има за циљ покриће ризика који долазе са модерним технологијама. Предмет истраживања састоји се и у одговору на спорна питања у вези са појмом, врстом и ризицима осигурања од сајбер одговорности да се на тај начин осветле значајни сегменти ове теме као и решења у Републици Србији. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности ове врсте осигурања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

осигурање, сајбер осигурање, сајбер одговорност, ризик, одговорност

ЛИТЕРАТУРА:

Голијанин Стајшић, Н., Осигурање као начин управљања сајбер ризицима,

Зборник радова Факултета техничких наука у Новом Саду, бр. 10/2020.

Економска енциклопедија, Књ. II, Београд, 1984.

Жарковић, Н., Пузић, Г., Ђорђевић, Б., Одрживост управљања ризицима у друштвима за осигурање, Нови Сад, 2015.

Жарковић, Н., Пузић, Г., Сајбер осигурање као врста неживотних осигурања, 2020.

Јовановић, С., Осигурање од информатичких ризика, Теме, бр. 3/2017.

Majuca, R., Yurcik, W., Kesan, J., The Evolution of Cyberinsurance, Information Systems Frontier, 2006.

Маровић, Б., Осигурање, Београд, 1993.

Павић, Д., Уговорно право осигурања – коментар законских одредаба, Загреб, 2009.

Петровић, С., Сајбер осигурање, Право и привреда, бр. 1/2020.

Сајбер осигурање, преузето са https://vib.rs/sajber-osiguranje/

First Party Cyber Insurance Coverage преузето са https://insuretrust.com/first-party- cyber-insurance-coverage/

First-party       vs.       third-party       cyber       liability       insurance       преузето       са https://www.techinsurance.com/resources/first-party-vs-third-party-cyber-liability- insurance

Cyber Resilience – The cyber risk challenge and the role of insurance, Cro Forum , 2014.

Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.

Прописи

Закон о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014);