ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА (НЕЗГОДЕ)

Услуге и владавина права (2021), стр. 255-280

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.255M

САЖЕТАК:

Осигурање лица од последица несрећног случаја, поред осигурања живота једна је од две основне врсте осигурања лица које традиционално познаје право осигурања. Код ове врсте осигурања осигуравач за одговарајућу премију преузима на себе обавезу да исплати осигурану суму осигуранику или другом кориснику осигурања, ако за време трајања осигурања, уговором предвиђени осигурани случај (незгода) проузрокује смрт или инвалидитет осигураног лица, као и да накнади трошкове настале услед лечења и изгубљене зараде, ако као последица несрећног случаја предвиђеног осигурањем, наступи пролазна неспособност за рад или нарушење здравља осигураног лица. Основно правило код осигурања лица од последица несрећног случаја јесте да нема накнаде штете већ исплата унапред уговорене осигуране суме. Само у одређеним случајевима ова врста осигурања има и елемената имовинског осигурања и то само у случају када осигурано лице поред права на осигурану суму има право и на накнаду трошкова лечења и изгубљене зараде. Данас је осигурање лица од последица несрећног случаја изузетно распрострањено. У питању је један посебан вид услуге коју нуде друштва за осигурање. Штавише, од првобитног добровољног осигурања лица од последица несрећног случаја, данас се дошло  до бројних случајева обавезног осигурања лица од последица несрећног случаја, што је пре свега, последица пораста делатности са повећаним ризиком за настанак несрећног случаја, односно незгоде. Очигледно је да су корисници ове услуге осигурања разумели да за релативно мали износ премије добијају сигурност за случај да одређено лице задобије телесне повреде које некада могу за последицу имати и смрт. Оно што је посебно значајно јесте да су законским одредбама и условима осигурања прописани услови у погледу лица која могу бити обухваћена осигурањем од последица несрећног случаја, лица која могу бити осигурана под одређеним условима као и лица која не могу бити осигурана од последица несрећног случаја. Поред тога, законом и условима осигурања јасно су одређени ризици покривени осигурањем од последица несрећног случаја као и ризици искључени из осигурања, што уговарачима осигурања, односно осигураницима даје јасну слику приликом одлучивања за закључивање уговора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

oсигурање, осигуравач, уговарач осигурања, осигураник, осигурано лице, несрећни случај, корисник осигурања, осигурана сума

ЛИТЕРАТУРА:

Базала, Б., Обавезно осигурање у саобраћају, Осигурање и привреда, бр. 6/ 1968.

Богдановић, М., Право на регрес фондова социјалног осигурања према Закону о осигурању имовине и лица, Правни живот, бр. 11/97.

Вучковић, М., Однос обавезног осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, Правни живот, бр. 10/1970.

Иванишевић, Х., Примена правила о осигурању незгоде, Осигурање и привреда, бр. 8/86.

Јанковец, И., Обавезно осигурање за штете од моторних возила, друго издање, Београд, 1985.

Јанковић, Д., Обавезно осигурање лица од последица несрећног случаја, Осигурање и привреда, бр. 1-2/1966.

Јовановић, В., Нека питања поводом доношења нових правила за поједине гране осигурања, Осигурање и привреда, бр. 11-12/1963.

Claeys, Ch.E., L assurance obligatoire de la responsabilite en des accidents d automobile, Париз, 1962.

Маровић, Б., Авдаловић, В., Осигурање и шпедиција, Нови Сад 2001.

Миладиновић, З. Општа правила за осигурање имовине, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.

Миладиновић, З., Обавезе уговарача осигурања, односно осигураника из уговора о осигурању, Зборник, радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.

Миладиновић, З., Обавезе осигуравача из уговора о осигурању, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.

Миладиновић, З., Премија као цена ризика и битан елеменат уговора о осигурању, Зборник радова: XXI век-век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.

Миладиновић, З., Ризик као елемент осигурања, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Нотарош, М., Приручник за праксу у осигурању и реосигурању ДДОР, Нови Сад, 1996.

Петровић, З., Осигурање незгоде у праву Републике Србије, Финансије – банкарство – ревизија – осигурање, бр. 1/2004.

Салма, Ј., Одговорност за опасност од штете, Правни живот, бр. 1/89.

Шаховић, Ф., Осигурање од незгода у односу на осигурање од одговорности, Осигурање и привреда, бр. 3-4/1969.

Хусеинбеговић, А., Осигурање лица – животно осигурање, осигурање од последица незгоде, Мостар, 2008

Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.

Шулејић, П., Кумулирање накнаде штете и осигуране суме из обавезног осигурања од несрећног случаја (поводом измена Закона о обавезном осигурању у саобраћају), Правни живот, бр. 12/72.

Шулејић, П., Правна природа осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног случаја, Осигурање и привреда, бр. 11-12/1965.

Прописи

Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, са изменама у бр. 38/85, 46/85, 57/89, и Службени лист СРЈ, бр. 31/9, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99 и Службени гласник Републике Србије, бр. 10/2020

Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије бр, 139/2014.

Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије бр, 55/2004, 70/2004, 61/2005, 85/205, 101/2007, 63/2009-одлука Уставног суда, 107/2009, 99/2011, 119/2012 и 116/2013.

Закона о обавезном осигурању у саобраћају, Службени гласник РС, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013 – одлука Уставног суда.

Закон о заштити животне средине, Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009, 72/2009, 43/2011 – одлука УС 14/2016 , 76/2018 и 95/2018.

Закон о трговачком бродарству, Службени гласник Републике Србије, бр. 96/2015 и 113/2017.

Закон о поморској пловидби, Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2011, 104/2013, 18/2015 и 83/2018.

Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2005 91/2015 и 113/2017.

Закон о правима пацијената, Службени гласник Републике Србије, бр. 45/2013.

Закон о лековима и медицинским средствима, Службени гласник Републике Србије, бр. 30/2010, 107/2012, 113/2017 и 105/2017.

Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у саобраћају, Службени гласник Републике Србије , бр. 87/2011 и 66/2015

Закон о јавним скијалиштима, Службени гласник Републике Србије, бр. 46/2006.

Закон    о    спорту,    Службени    гласник    Републике    Србије,    бр.    10/2016. Закон о дуалном образовању, Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2017. Закон о медицинским средствима, Службени гласник Републике Србије, бр. 105/2017.

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018.

Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, Службени гласник Републике Србије, бр. 95/2018.

Уредбу о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају, Службени гласник Републике Србије, бр. 89/2009.

Општи услови за осигурање од опште опасности Компаније Дунав осигурање а.д.о од 25.03.2020.

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) Компаније Дунав осигурање а.д.о од 25.03.2020.

Општи услови за осигурање живота Компаније Дунав осигурање а.д.о од 01.01.2020.

Посебни услови за колективно осигурање живота пензионера за случај смрти Компаније Дунав осигурање а.д.о од 01.01.2020.

Општи услови добровољног здравственог осигурања Компаније Дунав осигурање а.д.о од 24.04.2020.

Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последица несрећног случаја (незгоде) Компаније Дунав осигурање а.д.о од 01.0.2013.

Услови за обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима Компаније Дунав осигурање а.д.о од 01.09.2018.

Услови за осигурање опште одговорности Компаније Дунав осигурање а.д.о. од 25.03.2020.

Услови за осигурање професионалне одговорности лекара Компаније Дунав осигурање а.д.о од 01.04. 2020.

Судска пракса Пресуда Општинског суда у Ријеци, П. 698/2000.

Пресуда Врховног суда Словеније, Сл. 543/70 од 23. 12. 1970, Судска пракса бр. 317, од 8.2. 1971.

Пресуда Врховног суда Србије, Гж. 4744/73, од 25. 12. 1973, Судска пракса бр. 490/74.

Пресуда Врховног суда Словеније, Пж. 1181/69, од 30 1. 1970, Збирка судских одлука, XV/3-298

Пресуда Врховног суда Хрватске, Гж. 1168/71 од 23. 2. 1972. Збирка судских одлука, XVII/1-39.

Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 3771/01 од 14. 11.2001.

Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 6153/97 од 20. 05. 1998.

Пресуда Врховног суда Хрватске, Гж. 1649/68 од 12. 3. 1969, Информатор, бр. 1669/1970.