ТЕРМИНОЛОШКО И ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ БАНКЕ КАО СУБЈЕКТА УСЛУЖНОГ ПРАВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 243-251

АУТОР(И): Мирослав Милосављевић, Исидора Милошевић, Јелена Милосављевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.243M

САЖЕТАК:

Циљ истраживања је да се одреди суштина пословне банке, тј. њена основна својстава, као посебног привредног субјекта. Аутори рада су, најпре, утврдили њено одређење и то како терминолошко, тако и појмовно. Даље, анализиран је теоријски и лексикографски појам банке, као и дефиниције које  су дате у позитивном праву Републике Србије и у упоредном праву, првенствено оних држава које су настале од бивших република СФРЈ,  а потом у енглеском и немачком праву, као и ЕУ.

Аутори су дошли до закључка да постоји заједнички именитељ за све анализиране дефиниције на основу кога се прецизно утврђује терминолошко и појмовно одређење банке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

банка, одређење, субјект услужног права, правно лице, делатност, седиште

ЛИТЕРАТУРА:

Бејатовић, М., Банкарско право и хартије од вредности, Нови Сад, 2008.

Васиљевић, М., Компанијско право, Београд 2006.

Вујаклија, М., Лексикон страних речи и израза, Београд, 1985.

Вуњак, Н., Ковачевић, Љ., Банкарство, Суботица, 2011.

Јанковец, И., Привредно право , Београд, 1999.

Лукић, Д. Р., Кошутић, Б., Увод у право, Београд, 1991.

Пак, Ј., и др: Основи осигурања, Београд, 2012.

Тодоровић, В., и др: Редефинисање улоге банкарске регулативе у банкарском сектору Европске уније, Економске теме, бр. 53/2015

Хаџић, М., Банкарство, Београд, 2013.

Царић, С., и др: Привредно право, Нови Сад, 2016.

Шогоров, С., Банкарско право, IV измењено и допуњено издање,Нови Сад, 2013.

Закон о банкама Р. Србије, Сл. гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 i 14/2015

Закон о привредним друштвима Словеније, Сл. гласник Републике Словеније, бр. 42/2006.

Закон о акционарским  друштвима  Немачке  који је усвојен  6. септембра  1965. године

(Савезни гласник 1, стр. 1089), последњи пут измењен чл. 5. Закона од 10. маја 2016.

(Савезни гласник 1), стр. 1142).

Закона о привредним друштвима Р. Србије, Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015

Закона о банкама Р. Српске, Сл. глaсник РС, бр. 4 oд 17. jaнуaрa 2017.

Закон о банкама Р. Црне Горе, Сл. лист Црнe Гoрe, бр. 17/08 oд 11.03.2008, 44/10 oд 30.07. 2010.

Закона о кредитним институцијама, Нaрoднe нoвинe Р.Х, бр. 159/2013., 19/2015. и 102/2015.

Закона о банкама С. Македоније, Службени весник Р.М бр..67/2007 и др. 88/2008 – пречишћен текст.

Закона о банкама Републике Словеније, Службени гласник РС, бр. 25/15 , 44/16 -ЗРППБ, 77/16 – ЗЦКР и 41/17.

Закон о кредитном систему Немачке, који је усвојен 1961. године и измењен и допуњен 1998. и 2017.      године,      http://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/index.html, приступљено: 27.07.2020.

Службени лист ЕЗ, бр. 65/151 која је усвојена 9. 03. 1968. и измењена пoслeдњи пут Дирeктивoм 2009/101/EЗ, измeњeнoм Дирeктивoм 2012/17/EУ,

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1968/151/oj, приступљено: 2.12.2020.