КАУЗА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 147-169

АУТОР(И): Самир Манић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.147M

САЖЕТАК:

У раду се разматра утицај разлога за преузимање обавезе на пуноважност уговора. Због чињенице да већина института савременог права своје порекло налази у римском праву, рад започиње  представљањем улоге каузе обавезе у римском праву. Аутор, потом, анализира каузалистичка и антикаузалистичка становишта правне теорије, а све у циљу наглашавања чињенице да је кауза уговорне обавезе теоријски веома споран институт облигационог права. Последњи део рада посвећен је каузи уговорне обавезе у нашем уговорном праву. Полазећи од тога да Закон о облигационим односима својим одредбама прихвата и субјективну о објективну концепцију паузе уговорне обавезе, аутор указује на то да објективна концепција паузе уговорне обавезе, прихваћена кроз чл. 51. ЗОО, представља сувишан институт који нема већи практични значај и који се успешно замењује другим институтима облигационог права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

уговор, разлози за преузимање обавезе, кауза обавезе, ништавост.

ЛИТЕРАТУРА:

Антић, О., Kауза, Правни живот, бр. 10/2005.

Антић, О., Облигационо право, шесто издање, Београд, 2011.

Bernhard Windscheid, Die Lehre des roemischen Rechts der Voraussetzung, Duesseldorf, 1850.

Визнер, Б., Да ли је у питању правни основ (titulus iuris) или главни циљ (causa finalis) обавезног уговора, Наша законитост, бр. 8/77.

Von Bar, C. Zimmmermann, R., Grundregeln des Europäischen Vetragsrecht, Teil I und II, Sellier, European Law Publishers, München, 2002.

Von Mehren, T. A., Civil-Law Analoguesto Consideration: An Exercisein Comparative Analysis, Harvard Law Review, vol. 72, no. 6, April 1959.

Гај, Институције, Београд, 1982.

Галев, Г., Кауза (основ) на договорот, Правни живот бр. 11/2009.

Гамс, А., Kауза и правни основ, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/1959.

Гамс, А., Увод у грађанско право, Београд, 1990.

Gordley, J., Myths of the French Civil Code, American Journal of Comparative Law, Vol. 42, Issue 3 (Summer 1994).

Дудаш, А., Кауза уговорне обавезе према Закону о облигационим односима Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2010.

Дудаш, А., Римско право је ипак познавало појам каузе уговорне обавезе, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2009.

Дудаш, А., Схватања о каузи уговора у домаћој цивилистици по усвајању Закона о облигационим односима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2012.

Ђорђевић, Ж., Станковић, В., Облигационо право, општи део, пето издање, Београд, 1987.

Енциклопедији имовинског права и права удруженог рада, том први, Београд, 1978.

Ernst, A. N. J., La causa est-elle une condition essentielle pour la velidite des conventiones?, Liege, 1826.

Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020).

Закон о обвезним односима, прочишћени текст закона, НН 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.

Јosserand, L., Cours de droit civil positif francias, Paris, Sirey 1993.

Capitant, H., De la cause des obligations : (contrats, engagements unilatéraux, legs),

Paris : Dalloz, 1923.

Коментар закона о облигационим односима, главни уредник Перовић Слободан, књ. прва, Београд, 1995.

Code civil, 2016.

Crome, System des deutschen bürgerlichen Rechtes, Tom I, Tübingen-Leipzig J. C. B. Mohr, 1900.

Маленица, А., О римском погледу на каузу посла, каузу облигације и каузу престације у контрактима, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1-2/2008.

Милошевић, Љ., Облигационо право, шесто измењено и допуњено издање, Београд, 1982.

Никшић, С., Кауза обавезе и сродни институти у поредбеном праву, Зборник Правног факултета у Загребу, 56 (4) 2006.

Никшић, С., Утјецај разлога за преузимање обвезе на ваљаност правног посла,

Зборник радова Правног факултета у Загребу, 56 (6) 2006.

Пајтић, Б., Радовановић, С., Дудаш, А., Облигационо право, Нови Сад, 2018.

Перовић, С., Kауза, у: Енциклопедији имовинског права и права удруженог рада, том први, Београд, 1978.

Перовић, С., Облигационо право, књига прва, 3. издање, Београд, 1976. Planiol, M., Ripert, G., Traite elementaire de droit civil, t. II, Paris, 1931. Радишић, Ј., Облигационо право, десето издање, Ниш, 2016.

Ромац, А., Римско право, Загреб 1981.

Салма, Ј., Кауза облигационих уговора, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2006.

Салма, Ј., О каузи облигационих уговора, Правни живот, бр. 4/1985.

Салма, Ј., Облигационо право, шесто издање, Нови Сад, 2007.

Станојевић, О., Римско право, Сарајево 2000.

Стојчевић, Д., Римско облигационо право, Београд, 1954.

Schlossmann, S., Zur Lehre von der Causa obligatorischer Vertraege, Breslau, 1868.

Трнавци, Г., Правна природа и правни учинци основе (каузе) уговора у домаћем праву и упоредним правима, Зборник радова: Актуелна питања савременог законодавства, Будва, Београд, 2010.

Цигој, С., Улога и значај каузе (основа) у уговорном праву, Правни живот, том I,

Београд, 1988.

Zimmermann, R., The Law of Obligations: Roman Foundatios of the Civilian Tradition, Oxford University Press, 1996.