Услуге и владавина права (2021), стр. 131-146

АУТОР(И): Андреј Мићовић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.131M

САЖЕТАК:

Међу бројним услужним активностима посебно место заузимају трговинске услуге. Оне спадају у групу најзначајнијих нематеријалних и комерцијалних услуга, које се пружају у функцији одвијања робног промета. То је разлог што су ове услуге биле предмет регулисања у бројним прописима који су доношени. Приметно је да је наше законодавство тим поводом прошло кроз неколико различитих фаза. У чланку су приказане те фазе кроз праћење различитих опредељења у погледу одређења трговинских услуга, уз сугестију шта би требало у вези са тим у нашим прописима изменити. Оно што повезује трговинске услуге, отклања сумњу да ли нека услуга спада у групу трговинских, то су заједничка правила којима се дефинише оквир за њихово вршење. Зато су  у раду та правила груписана и изложена, а на крају је указано на последице које настају у случају повреде тих правила

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

трговина, трговинске услуге, пружалац услуга, корисник услуга, последице

ЛИТЕРАТУРА:

Бачанин, Н., Инспекцијски надзор као посебан облик институционалне заштите потрошача, Зборник радова: Од caveat emptor до caveat venditor, Крагујевац, 2009.

Barnett, R. E., Jack Balkin’s Interaction Theory of Commerce, University of Illinois Law Review, 2012(3).

Варга, С., Право конкуренције, Нови Сад, 2007.

Вереш, И., Право конкуренције или право понашања на тржишту, Правни живот, бр. 5/82.

Гершић, Г., Енциклопедија права, Ниш, 1995.

Година, Д., Трговачки закон за Краљевину Југославију, Београд, 1937.

Дабовић Анастасовска, Ј., Гавриловић, Н., Дужност предуговорног информисања код уговора о услугама у европском уговорном праву: циљеви и правне санкције, Зборник: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.

Капор, В., Царић, С., Уговори робног промета, Београд, 1969.

Коментар Закона о облигационим односима, редактори: проф. др Слободан Перовић и проф. др Драгољуб Стојановић, књига прва, Горњи Милановац – Крагујевац, 1980.

Cooke, F., Commerce Clause of the Federal Constitution, New York, 1908.

Мићовић, М., Слобода приступа и пружања услуга, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.

Париводић, М., Дужност информисања приликом закључења уговора о франшизингу,

Правни живот, бр. 11/02.

Стажницки, М., Предавања из трговачкога права, Загреб, 1926.

Унковић, М., Међународна економија, Београд, 2010.

Шулејић, П., Осигурање од одговорности давалаца услуга, Зборник радова: Осигурање у процесу придруживања СРЦГ Европској унији, Палић, 2006.

https://sr.wikipedia.org/sr- el/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD% D0%B0

http://www.mvmgroup.rs/wp-content/uploads/2011/04/Merchandising-progressive.pdf. https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/182546/pz_izmene_dopune_zakona_o_trgovini041_cyr.zip

Правни извори

Предлог закона о услугама

Закон о трговини, Сл. гласник РС, бр. 52/19.

Закон о промету робе и вршењу трговинских услуга, Сл. лист СФРЈ, бр. 16/65.

Основни закон о промету робе, Сл. лист СФРЈ, бр. 1/67, 30/68.

Закон о трговини, Сл. лист СФРЈ, бр. 46/90.

Закон о трговини, Сл. лист СФРЈ, бр. 32/93, 50/93, 41/94, 29/96, 37/02 – др. закон и Сл. гласник РС, бр. 101/05 – др. закон, 85/05 – др. закон.

Закон о трговини, Сл. гласник РС, бр. 53/10, 10/13, 44/18.

Закон о трговини, Сл. гласник РС, бр. 52/19.

Закон о промету робе, Сл. гласник СРС, бр. 18/87, 21/88, 37/88, 6/89, 54/90 и Сл. гласник РС, бр. 6/90, 73/92, 80/92, 45/93, 53/93, 67/93 и 48/94.

Закона о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору, Сл. гласник РС, бр. 39/96, 20/97, 46/98.

Закон о облигационим односима, Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020.

Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020.

Уредба о привредним организацијама за трговинске услуге, Сл. лист ФНРЈ, бр. 6/54, 16/58, 30/61.

Закон о трговини Републике Хрватске, Народне новине, бр. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20.

Директива ЕУ 2006/123, Сл. лист ЕУ, бр. 376 од 27. децембра 2006. године.