FIZIČKO LICE KAO DAVALAC IZDRŽAVANJA KOD UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Usluge i vladavina prava (2021), str. 1037-1053

AUTOR(I): Uroš Radulović, Vladimir Erdoglija

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.1037R

SAŽETAK:

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor naslednog prava koji se u našoj pravnoj praksi vrlo često zaključuje. U odnosu na ugovor o doživotnom izdržavanju, broj zaključenih ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života može se smatrati zanemarljivim. Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrani pravni posao u čijem zaključenju figuriraju dve saglasne izjave volja. Stoga za njegovu punovažnost nije dovoljno postojanje jednostrano izražene volje, već je neophodno postojanje dve saglasne izjave volje. Najuopštenije rečeno davalac izdržavanja je lice koje se obavezuje da daje izdržavanje, odnosno pod davaocem izdržavanja podrazumeva se ona ugovorna strana koja se obavezala da izdržava primaoca izdržavanja ili treće lice do kraja njegovog života. U pogledu pojma davaoca izdržavanja u teoriji i praksi ne postoji spor, i po pravilu se u svojstvu davaoca izdržavanja kod ovog ugovora pojavljuju fizička lica, premda nema prepreka da se u svojstvu davaoca izdržavanja pojavi i pravno lice.

KLJUČNE REČI:

davalac izdržavanja, nasleđivanje, supružnici, ugovor o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja

LITERATURA:

Antić, O., Balinovac, Z., Komentar Zakona o nasleđivanju, Beograd, 1996.

Vidić, J., Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj praksi – Primer aktuelne prakse Opštinskog suda u Novom Sadu, Pravni život, br. 10/2003.

Gavrić, I., Subjekti ugovora o doživotnom izdržavanju, Glasnik advokatske komore Vojvodine, br. 7-8/2014.

Đurović, LJ., Porodično pravo, Beograd, 1988.

Živojinović, D, Sposobnost ugovarača za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju, Zbornik radova: Ugovor o doživotnom izdržavanju, Niš, 1997.

Izner, B., Građansko pravo u teoriji i praksi, Osijek, 1967.

Marinković, K., Ugovorne strane kod ugovora o doživotnom izdržavanju, Kragujevac, 2016.

Mesarović, K., Pravni položaj stranaka u ugovoru o doživotnom izdržavanju, Glasnik AKV, br. 12/1963

Poznić, B., Rakić – Vodinelić, V., Građansko procesno pravo, Beograd, 2015.

Radišić, J., Obligaciono pravo, Beograd, 1990.

Svorcan, S., Komentar Zakona o nasleđivanju Srbije sa sudskom praksom, Kragujevac, 2004.

Stojanović, N., Problem (ne)ujednačenosti sudske prakse u sferi naslednopravnih odnosa, Zbornik radova: Dvadeset godina zakona o nasleđivanju Republike Srbije, Niš, 2016.

Subotić-Konstantinović, N., Ugovor o doživotnom izdržavanju, Beograd, 1968.

Sudžum, R., Imovinski odnosi bračnih drugov, Beograd, 1982.

Ostali izvori

Zakon o obligacionim odnosima, Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i

57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja. Zakon o nasleđivanju Sl. list FNRJ, br. 20/55.

Porodični zakon RS, Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011, dr. zakon i 6/2015.

Zakon o nasleđivanju, Službeni glasnik RS, br. 46/95, 101/2003 – odluka US RS i 6/2015.

Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske Rev. br. 847/10-2 od 05.01.2011. godine. Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. br. 4124/95.

Presuda Vrhovnog Kasacionog suda RS, Rev. br. 1663/2016 od 24.05.2017. godine Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. br. 2791/05 od 09.02.2006. godine.

Presuda Županijskog suda u Zagrebu Gž. br. 6370/08-2 od 10.05.2011. godine. Presuda Županijskog suda u Bjelovaru, Gž. br. 1951/97 od 22.01.1998. godine. Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž.2281/2013, od 23. oktobra 2013. godine. Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž. br. 1687/16 od 08.06.2016. godine.

Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. br. 402/10 od 26.05.2010. godine

Registar ugovora o doživotnom izdržavanju Osnovnog suda u Kraljevu, sudske jedinice u Vrnjačkoj Banji, za 2016., 2017. i 2018. godinu.

Rešenje Saveznog vrhovnog suda Rev. 475/59 od 17.10.1959.

Rešenje Vrhovnog Kasacionog Suda Rev. br. 167/2015 od 12.02.2015. godine. http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z18/04z18.pdf